Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : ARSLAN

_ Farz Diinin mihenk taþýdýr ve her dine tabi olan mükellefin cüz-i iradesi dairesindedir.Yapmayan için bahis Rabbiyle kendi arasýndadýr. Farzlarý aksatýp günümüz müslümanlarý gibi hayatýný sürdüren biz Avam tabakasýna mahsustur. Günahkarlýk ve sýradanlýk içersinde ömür süreriz.
_Görüyor ve duyuyoruzki sizlerin dilinden H.z. Mevlana gibi bir Allahýn Dostu ve onun yüce Takva yolu ümmet-i Muhammede anlatýlmaktadýr. Tarikat-ý aliyyeler ve bu Allah dostu olan zaatlarýnyolu zerre kadar þeriyattan taviz vermemekle birlikte dinin takvasýný ve sünnet-i Resulullahýn ihyasýný gerek hayatlarý ile gerekse öðretileriyle yüzyýllardýr sürdürüyorlar.
_Nekadar acýdýrki baþý açýk kadýn lar burda Ehl-i Tarik sohbeti yapýp Hz. mevlanayý anlamak adýna ders veriyolar. Þeyh Seyda-i Tagi h.z. lerinin bir sözü var ÞERÝYATSIZ TARÝKAT DAVASI YALANDIR ÝFTÝRADIR.
_Siz kalkýpta ümmet-i muhammedi zehirliyorsunuz, sizlere göre baþ açýklýðý nekjadar ölçü bilmem ama bu aliy Tarikatlarýn sözcüsü konumunda olmanýz içler açýsý, zira size göre Tekkenizin lavabosunda ayakta Bevl etmekte de bir bahis yok. Dýþ aleminin çirkinliðini saymakla bitiremediðimiz siz güya H.z Mevlananýn takipçileri birde içiniz temizmiþ gibi Ümmet-i Muhammedin gönül alemine hitap edip yön verme densizliðinde bulunuyorsunuz!
_Hiç Allahtan korkmuyormusunuz? Kadýn erkek karýþýk oturup zikirden H.z. Peygamberden Evliyaullahtan bahsediyorsunuz. Hiç onlarýn yapmadýðý gibi!
_H.z Mevlananýn Þemsini katleden ahaliden sizin farkýnýz ne? Onlar Þems-i Tebrisiyi katletti sizler ahlaken onun yolunu ve düsturnu katlediyorsunuz.
_Sizler daha büyük katilsiniz ve indallahta mesulsünüz.
_Ilýmlý islam modeliniz ve kendi nefslerinizi tadmin etmek amacýyla yaptýðýnýz bu güya sohbet ve zikirleriniz, Çok yakýnda Allahýn gazabý olarak sizlere muhakkak siz ve sizin gibilere dönecektir.
_H.z. Mevlananýn bedduasýna ve ilencine uðramýþ durumdasýnýz.
_Tevbe edin, ya bu davalarý güdmekten vaz geçin bu hal ve ahvalle, yada hakiki bir tevbe edip þeksiz ve þüphesizce Sünnet-i Resulullahý yaþayýp Allah dostlarýnýn gölgesine sýðýnýnki himmetleri sizinle olsun.
Ümmeti muhammede faydanýz ve hýzmetiniz olsun.
_Hem kendinize hemde ümmet-i Muhammede zulmediyorsunuz....

Gönderilme Tarihi : 09.08.2006 20:26
Gönderen : çiðdem pýnar TEKÝN
SELAM OLSUN TÜM CANLARA
Gönderilme Tarihi : 09.08.2006 10:57
Gönderen : MURAT AYDIN
Selamü aleyküm bu siteyle tanýþmam sitenin müdavimi olan bir dostum sayseinde oldu. Bu kadar güzelliði bir arada riyasýz bi þekilde toplamayý baþaranlardan Allah (c.c.) razý olsun. Hayýrlý günler efendim. Sevgiler ve saygýlar
Gönderilme Tarihi : 17.07.2006 13:37
Gönderen : muzaffer
NE GÜZEL, NE TEMÝZ ÝNSANLARSINIZ ÞÜKÜR SÝZLERÝ YARADAN ALLAHA
Gönderilme Tarihi : 17.07.2006 04:01
Gönderen : Derya
Bu güzel siyeti hazýrladýðýnýz için allah hepinizden razi olsun.Allah sizede bizede iki dünyanýn en hayýrlýsýný nasip eder inþallah.Allaha Emanet olun
Gönderilme Tarihi : 16.07.2006 16:41
Gönderen : umit
Yazmayý genelde sevmem ama böyle güzel bir site hazýrlayýp emek veren herkese teþekkür etmeden geçemedim.Emeyi olan herkesten ALLAH razý olsun.
Gönderilme Tarihi : 13.07.2006 01:26
Gönderen : fakir
allahrazýolsun böyle birsite hazýrladýðýz için allah devamýný getirsin ve muavffak eylesin
Gönderilme Tarihi : 12.07.2006 16:54
Gönderen : mehmet alan
selam olsun allah yolunda olanlara allah için bu siteyi hazýrlayanlara biz melamiyiz selem olsun tüm mevlevilere canlara hu hu huuuuuuuuuuuuu
Gönderilme Tarihi : 12.07.2006 15:20
Gönderen : ali
DEÐERLÝ MÜSLÜMANLAR, MÜSLÜMAN MÜSLÜMANIN DÝN KARDEÞDÝR. HEPÝMÝZ BÝR OLALIM. FÝLÝSTÝNDEKÝ MÜSLÜMANLARA MADDÝ MANEVÝ DESTEK OLALIM. ONLAR KÝ MÜSLÜMANLARIN ÝLK KIBLESÝ MESCÝDÝ AKSADA CANLARINI VERMEKTEDÝR. AÇ, SUSUZ, KARANLIKTA YAÞAMAKTADIR.O KARDEÞLERÝMÝZE SESÝMÝZÝ DUYURALIM. ONLARA ELÝMÝZÝ UZATALIM.HERKESÝ, DÝN KARDEÞLERÝNE SAHÝP ÇIKMAYA DAVET EDÝYORUM. BÝR MÜSLÜMAN OLARAK BU, HEPÝMÝZÝN BÝRÝNCÝ GÖREVÝDÝR. ÞÝMDÝDEN HEPÝNÝZDEN ALLAH RAZI OLSUN.
Gönderilme Tarihi : 11.07.2006 23:35
Gönderen : derviþ
Selam olsun ayrý diyarlarda olupta ayný yöne bakanlara..Ayný ezgide coþa gelenlere..Ayný testiden aþk þarabý içenlere..Selam olsun gizli yürekdaþlara..Rabbime,Efendime,Hz.Pirime aþýk canlara..Selamün aleyküm..
Gönderilme Tarihi : 06.07.2006 22:28
Gönderen : Ayda Çayýr
Bütün mevlevi kardeþlerime selam olsun...Ülkemden uzakta, Amerika gibi bir yerde içimdeki gurbeti tek dindirebildiðim yer semazen.. Bazen buradaki kafelerde otururken içimden 'Aþkýn ile Aþýklarý' açýp alenen herkese dinletmek geçiyor..Hazýrlayanlarýn cümlesinden Allah razý olsun.. Sevgi ve selam ile.. Hz. Pir'in himmetinin cümlemizin üzerine olmasý niyazýyla..
Gönderilme Tarihi : 06.07.2006 18:43
Gönderen : Naci Ahmed DEDE
Sayýn Semazen Web Sitesi Yetkilileri Sitenizi hayranlýkla takip edenlerdenim. Anacak Sempozyum kadrosu arasýnda Barihuda Hanýmý göremedim. Çalýþmalarý malum olan bu haným efendiyi sempozyuma dahil etme olanaðýmýz yok mu? Saygýlarýmla
Gönderilme Tarihi : 06.07.2006 18:13
Gönderen : tekiner sonkurt
BÝSMÝLLAHÝRRAHMANÝRRAHÝM Sizleri o kadar çok özledimki, hemen mesaj yazayým dedim. çünkü her þeyi siz gönül dostlarýyla paylaþmak sizlerle dertleþmekten baþka bir þey istemiyorum. Hep þunu sormuþumdur kendime: ne zaman hazýr hissedeceðim kendimi Kuran-ý Kerim okumak için ve haalada sormaktayým, Yüce rabbimden dileðim bana bu hazýrlýðý bahþetmesi onun yolunda giderken þeytana uymaktan beni korumasý, ....... hele þu ney sesini dinlerken insan kendini baþka diyarlarda hissetmeye baþlýyor, insaný alýp götürüyor, gönüllerimizi bir hoþ edip býrakýyor.
Gönderilme Tarihi : 03.07.2006 20:59
Gönderen : arzu sonkurt
tüm gönül dostlarýna selamlar ve sevgiler............... Yüce mevlamýzýn yolunda gitmek, ona kulluk etmek, her kula nasip olmaz. Keza Bizler ne kadar kanat çýrpsakta yüce rabbimin yolunda giden erenler ve evliyalarýn ayaklarýndaki toz bile olamayýz. Onun sevgisine, onun sonsuz merhametinin gölgesine, nail olabilmek için hayatýmýzý dürüstlüðe, sevgiye, þevkate, allah aþkýna açmalý ve onlarla yaþamalýyýz. Sadece bu dünya için deðil ayný zamanda ebedi dergahýmýz olan ahiret içinde çaba sarfedip, layýkýyla görevlerimizi yerine getirmeliyiz. Þunu belirtmeden geçemiyeceðim, her þeye zamaný gelsin yada gelmesin dünya menfaatlerimiz içinde dahil olmak üzere zaman bulabiliyorsak, ebedi yaþayacaðýmýz ahiret içinde zaman ayýrmalý allahýn sevgili kullarýndan olmalýyýz. çünkü bizi bu dünya deðil ahiret kurtaracaktýr. Aklýmýzdan gönlümüzden hiç bir zaman Allah sevgisini ve Allah diyen nida nida seslerimizi çýkarmamalýyýz,
Gönderilme Tarihi : 03.07.2006 20:54
Gönderen : tekiner sonkurt
YARABBÝM Bana mutlumusunuz diye sormayýn, Bakýn gözlerime onlar anlatýr size, Eðer mutlu isem gülücükler daðýtýr rabbime, Kederli isem takýlýr kalýr saatlerce bir yere, Kalbim seninle yine bu gece yarabbim, Arýyorum seni göklerde, kalplerde, Deli divane oldum mecnun gibi çöllerde, Ýsmini anýpta secdeye varýyorum her gece, Dünya malýný neyleyim, bana sen lazýmsýn, Aklýmda, fikrimde, gönlündem açan tek gülsün, Senin sevginle büyüdüm sana aþýk oldum, Yaa rab! bu dünyada ve ahirette tek sevdam sensin, Allah aþkýyla gönülleri yanýp tutuþan can dostlarýma ve mevlevi yoldaþlarýma selamlar olsun
Gönderilme Tarihi : 03.07.2006 00:26
Gönderen : tekiner sonkurt
BÝSMÝLLAHÝRRAHMANÝRRAHÝM Öncelikle böyle bir siteyi akýllarýnýza getiren yüce Rabbime ve daha sonrada bu sitenin hazýrlanmasýnda emeði geçen tüm gönül dostlarýna sonsuz rabbimin rahmetini diliyorum. Aslýnda ne söylesek þu aþamada çok az geliyor insanlýðýn dostluðun kulluðun unutulduðu þu günlerde böyle bir topluluða çok ihtiyacýmýz vardý, gönül kapýlarýmýzýn tekrar açýlýþý kalplerimizin tekrar Allah sevgisiyle dolmasý, göz pýnarlarýmýzýn allah allah seslerini duyduðunda boþalmasý, dilimizden düþmeyen Kuran-ý kerim nidalarý rüyalarýmýza giren alimlerimizin vs. vs. vs. bu þevgiye bu þefkate bu gönül açlýðýnýn dolmasýna çok ama çok ihtiyacýmýz vardý. Sonsuz teþekkürler teþekkürler teþekkürler...... Allah hepinizden ve hepimizden razý olsun..... selametler tekrar görüþünceye dek.....
Gönderilme Tarihi : 03.07.2006 00:05
Gönderen : bekir

Allah'a giden yolu arýyorum,


Bu yolda yanýma yoldaþ arýyorum,

Gönderilme Tarihi : 02.07.2006 19:21
Gönderen : XEYAL
ALLAH MUHAMMED YA ALÝ
Gönderilme Tarihi : 02.07.2006 18:46
Gönderen : LEVENT
Allahü Teala bu siteyi hazýrlayan ve emeði geçen bütün kardeþlerimizden razý olsun.baþarýlarýnýzýn devamýný diler.ve dualarýnýzý umarým
Gönderilme Tarihi : 30.06.2006 12:02
Gönderen : hayber
selamün aleykümü deyerli kardeþlerimiz,hz ALLAH cc iþlerinize kolaylýk nasip etsin,filistinli canlarýmýza'da yardým ve dua edelim,unutmayalým küfrün baþý bügün filistin yarýn biz, yarýndan sonra baþka bir kardeþlerimize saldýracaklar,ALLAH rýzasý için hiç bir þey yapmasak'da,dua edelim.
Gönderilme Tarihi : 29.06.2006 21:04
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.1248 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya