Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : tuðrul
ben mersinden yazýyorum daha dün konyadaydýk. türbeyi gezdik bu sitede tüm ayrýntýlaýyla herþeyi gösteriyor. bu sitede insan huzur buluyor. özellikle ney taksimleri çok güzel
Gönderilme Tarihi : 08.06.2006 12:21
Gönderen : kazým aktaþ
Sitenizi inceledim.Özellikle Mevlana Hazretleri için hazýrlamýþ olduðunuz bölümleri çok beðendim.Boþ zamanlarýmda sitenizi takip edeceðim.Çalýþmalarýnýzýn devamýný diliyorum.
Gönderilme Tarihi : 07.06.2006 19:02
Gönderen : kardelen
Hafýzamýn bozukluðundan Veki'a yakýndým Bana günahlarý terk etmek vahyolundu, dedi. (Yani varlýðý terk etmek)(M. 285) Ýlim Allahdan bir vergidir. Allah vergisi ise âsilere verilmez.
Gönderilme Tarihi : 07.06.2006 10:12
Gönderen : derviþ
Elhamdülillah soluðunuzu duyurana..Sizleri Var Kýlana.Adýnýzý KUDRETÝ SONSUZ MEVLAM DAÝM KILA DOSTLAR..GÜZEL YÜREKDAÞLARIM..SEMAZENLER,DOSTLAR..AÞIKLAR..MEVLANAMIN HÝMMETÝ GÖNLÜNÜZE DÜÞSÜN..DAÝM VAR OLUN..EDEPLE..AÞK VE FEYZ ÝLE..
Gönderilme Tarihi : 05.06.2006 20:43
Gönderen : kardelen

Yüce âlem sensin, gerçek budur! Nasýl ki Allah, "Göklerim ve yerim beni kapsayamadý, ama imanlý bir kulumun gönlüne sýðdým," (Kutsal hadis)buyurmuþtur.
Ahmed'den Ahad'e kadar açýk bir mimden fazla bir þey yoktur. Bu mim ise mânanýn perdesidir.
Mýsra: Sen aradan kalkan o mimi cihan farzet!

Gönderilme Tarihi : 05.06.2006 14:32
Gönderen : ahmet turan
yaratýldýk ol diye bir cana büründük insan cismine yeryüzüne yaymadýk kardeþligi sevgiyi olamadýk mevlana yetiþemedik ilim le kimseyi çagýramadýk gel kardeþ olalým diye .teþekkürler dilerim herkes girer bu siteye sizinle anlarlar islam ý ozaman susar zalimler bu engin sevgi deryasýný görünce
Gönderilme Tarihi : 04.06.2006 22:15
Gönderen : sevým ataker
sitenizi çok beðendim.Ruhumu dinlendirdi.Ýlgilendiðim bütün konular içinde merak ettiklerim özelikkle; keþkül dergisini çok beðendim. Hepinizden ALLAH (C.C) razý olsun.
Gönderilme Tarihi : 04.06.2006 16:39
Gönderen : ilahi aþkým
bütün konyalýlara selam.ben izmirdn emre.öncelikle böyle bir site kurdugunuz içintþekkür ederim.ve bütün müslümanlara bir çagrým var. . kim oldugunuzu düþünün ve yukarý bakýp yaradana dua edin.inanýn ki faydasýný göreceksiniz.herþeyin baþý duadýr.konuþmak isteyenler için msn'm....................
Gönderilme Tarihi : 04.06.2006 16:04
Gönderen : deniz aktürk
þemsettin elçioðlu'na:
biz belkýs hanýmýn (izzettin beyin kýzý) torunlarýyýz. babaanne tarafýndan akrabayýz sanýrým.
Gönderilme Tarihi : 04.06.2006 14:07
Gönderen : mehmet
sitenize yeni baktým gayet guzel insaalah devamý gelýr
Gönderilme Tarihi : 03.06.2006 17:31
Gönderen : Hazver
(Semazen.net özür misafir defterinizi mesaj için 'kullandým' Þalom Sn. Huseyin Salim, Tanrý bir kapýyý kaparsa bir baþka kapýyý açarmýþ :) Benimde aklým yavaþ çalýþýyor sonradan fark ettim semazen.net'in yahoo group var -semazen.net'in ana sayfasýnýn sað alt tarafýnda oraya týklayýp yahoo üyesi olunca semazen.group'a bir nevi Forum'a katýlabiliyorsunuz! Eleþtirmek yapýcýlýða bir ýþýktýr ama sitem; sitem edeni de edileni de yorar :) Sadece misafir defterine iyi dilek yazmakla yetinmek istemeyipte -aktif/faal yazýlým katýlýmýnda/paylaþýmýnda bulunmak isteyenlere ben semazen.yahoo.group'u tavsiye edebilirim. Saðlýcakla
Gönderilme Tarihi : 03.06.2006 01:43
Gönderen : Hazver
Þalom, (türkçem için þimdiden özür) fena aklýma takýldý!!! bu 'kapýyý' çalanlar ben dahil, pek memnun -pek mutlu ve hayýr dualarýndalar da ama ya siz! Hangi þartlar altýnda bu güzellikleri bize sunuyorsunuz? Yani bu siteyi açýk tutmak, yenilemek vs vs vs "size beleþe" mi geliyor? Off bazen türkçe çok zor :) Az buçuk bende anlýyorum web sitesi vs konularýndan -kýsa ve öz yaptýðýnýz iþ masrafsýz 'deðil'. Ýnsaný Tanrý icat etmiþ -parayý kim bilemem artýk ama insan'ýn var edilmiþliðinden çok sonra icat edilen para malesef bir realite! Yani hangimiz þurdan þuraya para ödemeden kýmýldayabilyoruz -kaçýmýz para ödemede internete girebiliyoruz! Bir dönem medya mensubluðum olmuþtu -ordan biliyorum en iyi niyetle -Tanrý rýzasý/hatýrý için -sunulan bile realite karþýsýnda maalesef 'çöküyor' -çökmeye mahkum ediliyor genelde de sevenlerinin körlüðü/saðýrlýðý karþýsýnda! Site haritasýnda destekleyenler listesine baktým! Güncel katýlým sayýsýna baktým. Erik aðýcý bile su verilmezse kurur, zamanla da o aðacýn gövdesi kurur :) Mutluluk & haz alýyoruz "bizim radyo, bizim forum, bizim sayfa" filan istekte de bulunuyoruz da; ya siz hangi þartlar altýnda güzellikleri sunuyor -sunmaya çalýþýyorsunuz? semazen.net & co bu yazým sizi incitmesin lütfen! Ve sansür edip, yayýnlamazsanýz Allah þahidim sizden yarýn öbürgün 'maddi imkansýzlýklardan' dolayý bu sayfa/kapý kapanýrsa ben þahsen davacýyým. Saðlýcakla
Gönderilme Tarihi : 02.06.2006 20:57
Gönderen : remziye
sitenin uzun zamandýr güncellenmediðini görüyorum. yazýlar hep ayný. yenilik istiyoruz. bilginize... hayýrlý günler...
Gönderilme Tarihi : 02.06.2006 10:57
Gönderen : Erkan
en ksa zamanda radyomuzu dinlemek istiyoruz.ilgilenenlere duyurulur hayýrlý çalýþmalar
Gönderilme Tarihi : 02.06.2006 11:56
Gönderen : doktor
semazen radyoyu çok özledik.nezaman kavuþacaðýz?
Gönderilme Tarihi : 02.06.2006 09:48
Gönderen : Hazver

Þalom. Sayýn H.Nur Artýran ile yapýlan röportajý ilgiyle okudum.
Röportajýn bir yerinde Hz. Mevlana'nýn "Sakýn! “Hakk yolunda gidenler artýk yoktur” deme ! Kendilerini gizleyen göstermeyen Ýsa huylular günümüzde artýk mevcut deðil deme. Sen sýrlara mahrem deðilsin de ondan dolayý baþkalarýný da yok sanýyorsun." sözüne yer verilmiþ ben bu sözü semazen.net için uygun görüyorum; bu sitede verilen emekte bu güzel huyu görüyorum -daim olmasý dileðiyle.
ps. Umarým semazen.radyo sorunu da bir an evvel giderilir ve gönüllerü ýsýtan yayýnýna baþlar :) Saðlýcakla

Gönderilme Tarihi : 01.06.2006 15:15
Gönderen : EVREN KOÇAK
Gerçekten çok güzel bir site emeði geçen herkeze çok teþekkür ederim . Bu siteyle tenýþmam her nekadar geçde olsa grçekten çok güzel tekrar teþekkürler...
Gönderilme Tarihi : 01.06.2006 09:48
Gönderen : Ali Bedir
Bu sitede emeði geçen herkesden Allah razý olsun.
Gönderilme Tarihi : 29.05.2006 21:15
Gönderen : Hazver
Þalom. Sn. M. Þimþek, ben özür dileyerek yazýyorum. Avrupa da; sosyal örgütlenme var yani kuruluþlarýn "imdadýna" yetiþen ve gideleri paylaþan. Galata Mevlihanesi; yada müzeler yada ne bileyim insanlarý buluþturan adresler Avrupa'da gönüllüler tarafýndan desteklenir ki bu tür adresler ya daha düþük fiata griþi imkanlý olabilsinler yada örnek yeþil kartlý olanlar/öðrenciler/emekliler ücrestsiz hizmet sunabilsinler diye. Mevlihane yada müze yada bu tür adreslerinde su, elektrik vs giderleri var ve Tanrý gökten zembille para yollamýyor masraflarý karþýlamýyor ama gönül verenler gönülleri/bütçeleri imkan verdiði oranda bu tür müesseseleri destekliyorlar ki; her gönle açýk olsun mekanlar! Genelde bu tür dayanýþma "Tanrý hatýrýna" yapýlýyor yani herkes bütçesi oranýnda katkýda bulunuyor ki bütçesi müsait olamayanlarda bu hizmetten faydalanabilsin. Hep devletten -hep kuruluþlarýn kendisinden beklenmiyor; reelitede göz önünde bulundurulup insanlar gönüllerinden/ceplerinden ne koptuysa o oranda katkýda bulunuyor. Bizim burda bazý kuruluþlar var parasý olan 1000;- Euro ayda -parasý olmayan 1 Euro ayda ödüyor ki; çocuklar ve meraklýlar gidip görebilsin! Desteklenen müesselerde o oranda giriþleri uygun fiata indiriyor çünki arkalarýnda onlarý destekleyen bir kitle var! Baþta yazdýðým gibi özür diliyorum akýl vermek haddime deðil; ki akýl vermek niyetinde yazmadým burda nasýl onu yazmaya çalýþtým ve; sizin yazýnýzý genel olarak deðerlendirip geniþ kitleye bakarak yanýt yazma gereði duydum. Diðer bir örnek; sokak çocuklarýndan þikayet eden edene ama onlara el uzatan kuruluþlara destek çýkanlarý oturup parmakla sayalým! Güzel olan desteklenmeli ki güzelin kapýsý herkese açýk olsun. Hep devletten -hep kuruluþlarýn kendisinden bekleme ile olmuyor maalesef. Bir anne baba da evladýna herþeyin en iyisini vermek ister ama imkanlar bu isteði engelliyorsar; bu istekleri gerçekleþtirmek için amcalarýn, teyzelerin, büyük ebeviyenlerin, eþin -dostun da; yani o aileyi sevenlerinde katkýsý olursa hoþ olur -istekler arzular daha gerçekleþtirilir olur. Saðlýcakla
Gönderilme Tarihi : 29.05.2006 03:30
Gönderen : ZERRÝN
Mükemmel bir site.Tüm emeði geçenlerin ellerine saðlýk.Kaybolan parçalarýn yerini doldurabiliyorsunuz.
Gönderilme Tarihi : 28.05.2006 18:07
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0344 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya