Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : cemaleddin
Mümin nurlu lur ve nurlandýrýr.Zulmetle kirlenen internete nefes aldýran zat-ý devletlerine teþekkür etmeyi fakirane borç addederim. Fakirin zenginliði teþekkürüdür belki.Bizimkini de o kabilden sayýnýz lutfen. Cenab-ý Hak ve Teala Hazretleri hayýrlý iþlerinizde muvaffak eylesin. Fakir de bir dua ister bu vesileyle. Ruhumdaki istidatlarýn hakkýný vermeden dünyadan uçmak nasib olmasýn. Allaha emanet olunuz.
Gönderilme Tarihi : 29.11.2006 09:55
Gönderen : kardelen
Her dil, gönlün perdesidir. Perde kýmýldadý mý, sýrlara ulaþýlýr.
Gönderilme Tarihi : 27.11.2006 10:32
Gönderen : adsýz

 Mevlâna ve Diðer Dinler
 


Önce HZ. Mevlâna'dan bir kaç hikaye:


Mevlâna'nýn evinde çalýþan bir rum yapý ustasý var. Mevlâna'nýn müritleri bu kiþiye; Mevlâna gibi býr zata yetiþtin onu gördün neden müslüman olmuyorsun derler.oda ben 40 yýldýr Ýsa dinindeyim,eðer müslüman olursam Ýsa'ya vefasýzlýk edeceðimden korkarým der.müritler bu cevabý  Mevlâna ya bildirirler. Mevlâna : býrakýn o adamý der, o din sahibi bir adamdýr, çünkü iman vefadýr ,oda vefa sahibidir.


2. hikaye: bir gün Mevlâna sema halindedir.sorhoþ bir hiristýyan semaya katýlýr ve arada sýrada Mevlâna'ya çarpar. müritler onu kolundan tutup Mevlâna'dan uzaklaþtýrmak ýster.Mevlâna býrakýn sema etsin der.müritler:ama efendim o bir tersa(bu kelime hýrýstýyan anlamýna geldiði gibi,korkan -anlamýna da gelir.) derler. Mevlâna o bir tersa (korkan) ise, siz neden tersa(yani tanrýdan korkan) olmuyorsunuzda,onu kolundan tutup semadan uzaklaþtýrmaya çalýþýyorsunuz. Müridler bu sarhoþ hiristiyaný  býrakýrlar ve de o Hz. Pir ile sema eder.


Hz. Pir e göre yaratýcýya hayran olan herkes dindardýr ve bunu Hz. Pir fatiha suresindeki


Önceden Konya'ya yakýn bir köy olan Sille'de bir eflatun kilisesi varmýþ. Mevlâna zaman zaman bu kiliseye gider,ordaki papazlarla sohbet eder, bir kaç gün orada kalýr,yine bu kilisede uzlete çekilirmiþ.Mevlâna'nýn bu adeti, tekke ve zaviyeler kapatýlana kadar ,uzun yýllar devam etmiþ ve bazý çelebiler bu eflatun kilisesine gidip orada bir kaç gün kalýrlarmýþ.


Bir mevlevi tekkesinde yetiþmiþ olan, Abdulbaki Gölpýnarlý hoca  þöyle anlatýr.Ýstanbulda bir balýklý kilisesi varmýþ.rahiplerden biri hastalanmýþ.derdine bir çare bulamamýþ.sonunda Yenýkapý mevlevihanesine getirmiþler bu adamý.sema ayini yapýlmýþ ve postnýþýn efendi bu papazýn saðlýðýna  kavuþmasý için dua etmiþ, derviþlerde amin demiþler.tanrýnýn izniyle bu papaz iyi olmuþ.bu olaydan sonra balýklý kilisesi tarafýndan,yenikapý mevlevihanesine zeytinyaðý vakfedilmiþ ve her yýl küplerce zeytinyaðý derviþlerin yemesi için yenikapýya gönderilmiþ.


Yine gölpýnarlý hoca anlatýr:hoca yeni sema cýkardýðý dönemlerde,hakký ve abdullah dedelerle Ýstanbul'daki býr kiliseye gitmiþler,sema kýyafetleriyle. kilisede  ayin varmýþ, onlarda bu ayine katýlmýþlar.bir ara hakký dede, hýrkasýný çýkarýp, hz.Ýsa nýn çarmýha gerilmiþ heykeline baþ kesmiþ ve semaya baþlamýþ.tabiki,arkasýndan Abdullah Dede ve Gölpýnarlý.Bu mevlevi derviþlerin ayine katýldýðýný gören hýrýstiyan cemaat cuþa gelmiþ ,yer yerinden oynamýþ ve feyizli bir ayin  olmuþ. daha sonra bu mevlevileri en ön sýraya oturtmuþlar.sonra bir genç, kadife bir örtüye sarýlmýþ incili kilisede dolaþtýrmaya baþlamýþ.herkes bu incili sýrayla öpüyormuþ.sýra tam bizim mevlevilere gelince genç, onlarý atlamak istemiþ.hakký dede genci kendine doðru çekmiþ ve incili 3 sefer öpmüþ ve tabii diðerleride. Ayinden sonra kilisenin papazý  bu mevlevi canlarýna, izzet ikramda bulunmuþ ve onlarla sohbet etmiþ.


Konya'da halen býr katolik kilisesi var. bu kilisenin papazý yok. Sadece 2 tane rahibe var. bir kaç kez bu kiliseyi ziyaret ettim.o sýralarda, hollanda dan çiþti tarikatýna mensup bir grup sema ayini yapmamýz için bizi Hollandaya davet etti l ve biz bu seyahatin hazýrlýklarýný yapýyoruz.sema heyetinin basý büyüðümüz olan zat bana : sen bu kiliseye gidip geliyorsun,bu kilisenin papazý yok deðilmi dedi. evet efendim dedim.olmaz dedi ;nasýl imamsýz cami olmazsa ,papazsýzda kilise olmaz, hollandaya gittiðimizde bu kiliseye, oranýn papazlarýndan bir papaz isteyelim dedi.denhag(lahey)ýn en büyük kilisesine gittik.amacýmýz konyada ki kiliseye papaz istemek.bir görevli karþýladý bizi.durumu ona anlattýk. görevli hem sevindi, hem üzüldü.efendim dedi, burasý denhag ýn en büyük kilisesi ama ne yazýkki buranýn 14 yýldýr papazý yok.büyüðüm güldü.rahibesi varmý buranýn dedi. görevli yok dedi.sadece ben varým.sonra bana dönüp,biz buraya rahip istemeye geldik, burdaki kilise bizimkindende garip,biz bur da bir ayin-i cem yapalýmda bu mekan þenlensin dedi.daha sonra biz o kilisede bir ayin-i cem yaptýk.


Menakýb-ul arifinde þöyle anlatýlýr: Hindistandan Konya'ya  gelen bir grup rahip[bunlar budist yada hindu rahipler]Sultan Veled  efendimizle görüþürler ve bizim inancýmýzda 39 tane Tanrý  vardýr siz bu konuda ne dersiniz diye sorarlar.Sultan Veled efendimiz:dogrudur, ama sizin bu 39 küçük tanrýnýz ,bizim 40. büyük tanrýmýza yani Allah'a hizmet ederler der. çok tanrý inaçlarý, genelde mitolojilerde vardýr ve tevhid noktasýna  ulaþamýyan insanda bir nevi mitolojide yaþýyor sayýlmazmý ? para,þehvet, makam ,hýrs vs gibi mitolojik tanrýlarý vardýr onun týpký bu hintli rahipler gibi.


Ýsrailde kudüste italyan semazenlerle bir ayin yapacaðýz.2 musevi genç geldi semadan önce, ellerinde sema valizleriyle. biz semazeniz dediler ve izin verirseniz sizinle sema etmek istiyoruz. bu gençler semayý videodan öðrenmiþler, çok fazla teknik bilmiyorlar ama pýrýl pýrýl 2 genç.gözleri ne olur izin verinde sema edelim der gibiydi. ýtalyanlardan 2 si hýrýstiyandý,2 de musevi geldi,ehh bende az buçuk müslüman sayýlýrým dedim,hadi hep beraber cemmül-cem olalým dedim.ve Hz Mevlâna'nýn cenaze töreni aklýma geldi oracýkta.hani iseviler Mevlâna için o bizi Ýsamýzdý, museviler o bizim Musamýzdý, Mevlâna ekmek gibidir, siz ekmekten kaçan bir aç gördünüzmü, bizler açýz, o güneþ gibidir bütün alemi ýsýtýr demiþlerdi ya.biz o semada bunu yeniden yasadýk.


muhabbetle......


huuuuu
 

Gönderilme Tarihi : 27.11.2006 00:16
Gönderen : Mehmet
Esselamu aleyküm, deðerli Semazen yöneticileri. Hasretle andýðýmýz bir hizmeti bütün gönlü muhtaçlara en güzel bir þekilde ulaþtýrýyorsunuz. ALLAH yepdýðýnýz hizmeti, ibader hükmüyle kabul etsin. Sizlerden acizane bir isteðim var. Yaparsanýz çok faydalý olacaðýna inanýyorum. Cenabý Mevlananadan günümüze kadar gelmiþ geçmiþ Üstadlarý hocalarý bir baþlýk olarak sitenizde tanýtýp yer verirseniz, geçmiþimizi ve büyüklerimizi güzel bir þekilde öðreneceðiz. Saygýlarýmla vessalam.
Gönderilme Tarihi : 23.11.2006 17:30
Gönderen : ARÝF TARHAN
ÝNÞAALLAH BU TÖRENLERDE DÝÐERLERÝ GÝBÝ ÇOK GÜZEL VE HUÞU ÝÇÝNDE GEÇER GELMEYÝ ÇOK ÝSTÝYORUM AMA NASÝP ÝNÞAALLAH BÝLET BULUP GÝREBÝLÝRÝM
Gönderilme Tarihi : 23.11.2006 12:52
Gönderen : MIZRAK
ESSELMAÜNALEYKÜM SEVGÝLÝ GÖNÜL DOSTLARI.YAKLAÞAN ÞEB-Ý ARUS GECESÝNDE BÝZÝMDE HEP BERABER ÞEB-Ý ARUS UMUZUN OLMASI TEMENNÝSÝ ÝLE.ESEN KALIN...
Gönderilme Tarihi : 22.11.2006 09:37
Gönderen : serpil
þu an saat gecenin ikisi.siteye tesadüf girdim.ve bir deðerli insanýn sohbetini okurken gecem gündüz oluverdi.herþey çok hoþ hepsini okumak isterdim.ama her fýrsat bulduðumda eminim ziyaret ederim.allah razý olsun.öyleya hocamýzýn dediði gibi HAYATI ÝBADET KILMAK.bu olsa gerek
Gönderilme Tarihi : 22.11.2006 01:36
Gönderen : kardelen

Mantýku't-Tayr'ýn lügât-ý mutlakýndan söyleriz Herkes anlamaz bizi bizler muamma olmuþuz Lafz u suret cism ile anlamak isterler bizi Biz ne elfazýz ne suret, cümle mânâ olmuþuz

Gönderilme Tarihi : 21.11.2006 10:39
Gönderen : SEMRA ZORLUER
Merhabalar Form neden kaldýrýldý acaba?sorularýmýzý sormamýz için gerekli bir sayfa. Sevgiler
Gönderilme Tarihi : 20.11.2006 12:48
Gönderen : gülay
hz.Mevlana ve öðretileri hakkýnda daha çok bilgi edinmek istiyorum.Ancak sitenin daha guncel turkçeleþtirilmesi gerekir diye düþünüyorum..kullanýlan kelimelerin büyük çoðunluðunu anlamakta zorlanýyorum.. bu sorun giderilirse gençlerde mevlana ve mesnevi yi rahatlýkla öðrenebilirler...
Gönderilme Tarihi : 19.11.2006 22:18
Gönderen : derviþ
Selam ederim canlar..SEVGÝLÝ SEMAZEN YETKÝLÝLERÝ..Sizlerden bir ricam var..MEVLANA HAZRETLERÝNÝN YAKIN ÇEVRESÝNDE ''HÝÇ BABA'' ÝSÝMLÝ BÝR ZAT BULUNUR MUYDU? EÐER HERHANGÝ BÝR BÝLGÝNÝZ VAR YA DA YOK ÝSE BURDA AÇIKLAR MISINIZ?BEKLÝYECEÐÝM..AÞK VE EDEPLE ..HUUU...
Gönderilme Tarihi : 19.11.2006 18:08
Gönderen : Dr.Mustafa Bilgiç
Herkese iyi günler dilerim. Ýzmirde 1992 de kurulan MÜZÝÐÝMÝZÝ ARAÞTIRMA VE UYGULAMA DERNEÐÝ nin kurucusu,baþkaný ve korosunun yöneticisiyim. Rakým Elkutlunun Ayin-i þerifini çalýþmaktayýz. Ýçerisinde icra edilmesi gereken Rakým Elkutlunun Saz Semaisinin notasýný temin edemedik. Elinde bu nota bulunan dostumuz bize ulaþtýra bilirse mutlu olacaðýz. Rahmetli Hoca'nýn da ruhu þâd olacaktýr. Þimdiden teþekkürler. bababilgic@hotmail.com
Gönderilme Tarihi : 17.11.2006 15:16
Gönderen : Saban KIYAGAN
Mesnevi nin okunmasina vesile oldugunuz icin tesekkürler ederim.
Gönderilme Tarihi : 17.11.2006 01:38
Gönderen : Halil Hikmet
EsselamünAleyküm v.v.mübarek gecede nasip oldu bu güzellik bahçesine seyrim .Emeði geçenlere HAK C.C. hakkýyla nasipletir meva da inþaallah***.Eleþtirmek düþmez bize***Fikir vermek olmaz ehline*** Hz.yolunda dua bize***Halil Hikmet isimli ziyaretçiye./// site daim kadim hayýrlara nur olsun.
Gönderilme Tarihi : 16.11.2006 20:34
Gönderen : çelebi
ben burda semai nedir sorusunu ve yanýtýný da görmek isterdim lütfen onu görmek isterim onun dýþýnda güzel bir site
Gönderilme Tarihi : 15.11.2006 16:26
Gönderen : mehmet türkeþsiz
çok güzel ve içerikli bir site hazýrlamýþsýnýz tüm emeði geçenlere teþekkür ederim
Gönderilme Tarihi : 14.11.2006 23:49
Gönderen : Seçil Usta
Sizi bulalý 1-2 hafta oldu.Fýrsat buldukça hep sitedeyim þimdi.O kadar dolu ki her gün yeni bir þeyler bulup, yeni bir hazine sandýðý bulmuþ gibi seviniyorum.Bu siteyi hazýrlayanlardan Allah razý olsun.Sizlere teþekkür etmek istedim.
Gönderilme Tarihi : 14.11.2006 23:34
Gönderen : derviþ
HASRETÝNDEN YÜREK PARE PARE..KÝMLERE AÇAYIM DERDÝMÝ?KÝM ANLAR HASRETÝMÝ? HZ.PÝRÝM..RABBÝMÝN VERDÝÐÝ ÝSMÝNE KURBAN OLDUÐUM ..SEVDÝÐÝM..DOST PÝRÝM..BAKTIÐIM HERYERDESÝN.. AÞK ÝLE..DEVA ÝLE..
Gönderilme Tarihi : 14.11.2006 22:31
Gönderen : HARUN YURUYEN
SELAMUN ALEYKUM: SIZE NASIL TESEKKUR EDECEGIMI INAN BILEMIYORUM SIZDEN ALLAH RAZI OLSUN BUNDAN BASAK BIR SEY SÖYLÜYEMIYORUM :::::: BU GÜNÜM BIR CENNET OLDU INANIN FEIZ ILE DOLDU KALBIM SABAHDAN AKSAMA KADAR SITENIZDE IDIM HER SEYI OKUDUM ILAHILERINIZI DINLEDIM BAZI ILAHILERINIZI BILGI SAYARA KAYIT ETTIM INAN IN COK GÜZEL BEN BUNLARI INANIN YENI DILEDIM COK GÜZEL ILAHILER :::::::::HAKIKINIZI HELAL EDIN ::::: FAKIR ZATEN MEVLANA HAYRANI BIR INSANIM BU SEMAZEN SAYFASI BENIM ICIN BIR NIMET OLDU BU SAYFAYI ACAN LARA BU SAYFADAN YIYIP ICENLERE BUTUN EMEGI GECENLERE TESEKKUR Ü BIR BORC BILIRIM BÖYLE GÜZEL GÜZEL KONULARI N DEVAMINI DILER ISLERINIZDE BASARILAR NASIB ETSIN HAK TEALA:::::::
Gönderilme Tarihi : 14.11.2006 22:18
Gönderen : hatice p.

sayýn ilgili ,duyarlý ve yetkili kiþilerin dikkatine sunmak istiyorum.Ýst.Galata Mevlevihanedeki mekan ve gösterinin özensiz oluþu beni kültürümüz ve deðerlerimiz adýna hayal kýrýklýðýna uðratmýþtýr. Neden bir þeyleri çok ucundan tutarak ucuzlaþtýrmaya çalýþýyoruz.Giþedeki bilet kesenden yerdeki halýlarýn temizliðine kadar semazenlerin tutuk ve acemiliðine kadar, maalesef hayal kýrýklýðý, ödenen bedele karþýlýk ayrýca hayal kýrýklýðý, bu duygu ve düþüncelerimi bu iþin gerçek sorumlularý ile paylaþmayý isterdim, teþekkürler.

Gönderilme Tarihi : 13.11.2006 14:33
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0323 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya