Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : serkan þahan
kainat aþk ile yaratýldý varlýklarýn sebebi aþktýr ben burda aþktan söz etmeye utanýr haya ederim varsa bir aþýk burada korkarým ona saygýsýzlýk ederim aþktan cahilken aþký anlatmaya utanýrým susamýþlar dergahýna yüzümü koydum allah affede günahýmýzý elimi ayaðýmý aklýmý kapýda koydum
Gönderilme Tarihi : 15.07.2008 18:05
Gönderen : mehmet
öðrenmek isteyipte aklýma gelen bir çok sorunun cevabýný bulduðum yer...allah razý olsun emeði geçenlerden...bir istek :ezandan sonra okunan dua, akþam ve yatsý namazlarýndan sonra okunan ameneresulu haþr suresi vb.mp3 formatýnda yayýnlasanýz...ama olan veya dinleyerek öðrenenler için ne büyük hizmet...
Gönderilme Tarihi : 14.07.2008 23:08
Gönderen : NEYNÝYAZ TUBA
SELAMÜN ALEYKÜM...CANLAR...RABBÝM DERMÝZÝ ARTIRSIN...RABBÝM MEVLANA HAZRETLERÝNE BÝZLERÝ DOST EYLESÝN...ONUN HÝMMETÝNDEN BÝZLERÝ RABBÝM MAHRUM ETMESÝN....EFENDÝMÝZÝN HZ.MUHAMMED (S.A.V) 'ÝNDE ÞEFAATÝNE NASÝP OLANLARDAN EYLESÝN...ONLARIN ÝZÝNDEN GÝDENLERDEN EYLESÝN....BU GÖNÜL FERMAN DÝNLEMÝYOR...NE YAPSAM BÝLMÝYORUM...SEVDA ATEÞÝYLE YANIYORUM...NEY FERYAT EDÝYOR BENSE PÝRÝM ÝÇÝN AÞKTAN YANIYORUM...SEMA EDÝYORUM....RABBÝM AÞKIYLA YANMAYI NASÝP ETSÝN....
Gönderilme Tarihi : 08.07.2008 16:58
Gönderen : Ufuk Kayaoðlu
Bence de bu site çok güzel karanlýkta kalanlara ýþýk olabilecek, yolunu þaþýrmýþlara yol olabilecek bir çalýþma eseridir. Bizim gibi gençler için karanlýktaki mum ýþýðýdýr. Emeði geçenlerden ve bilgilerini paylaþanlardan Allah razý olsun...
Gönderilme Tarihi : 07.07.2008 21:30
Gönderen : Nergis
Mükemmel bir çalýþma ürünü olan semazen.net sitesini hergün kaçýrmadan takip ediyorum. Yazarlarýn þimdiki ve geçmiþ yazýlarýný, günlük eklenen ayet, hadis ve dualarý hiç kaçýrmadan okuyorum. Bu sitenin saðladýðý faydayý sözlerle anlatmam imkansýz. Herkese tavsiye ediyorum. Öncelikle böyle bir sitenin hazýrlanmasýnda emeði geçen herkese sonsuz teþekkür ederim. Sitenizin röportajlar kýsmýnda Mehmet Dumlu Hoca ile yapýlmýþ röportajý okudum. Sitenizde Mehmet Dumlu Hocanýn yazýlarýný da görmeyi çok isteriz. Ýyi Çalýþmalar
Gönderilme Tarihi : 03.07.2008 10:22
Gönderen : Aytül Bozkurt
Çok deðerli,sevgili Ahmet Yüksel ÖZEMRE Hoca'nýn Hakk'a yürümesi dolayýsýyla þimdilik ayrý olacaðýmýz için üzüntülerimi bildirir, Allah'tan rahmet dilerim. Mekaný cennet olsun inþallah...
Gönderilme Tarihi : 29.06.2008 21:40
Gönderen : Nihat Bey
Muhterem Ahmet Yüksel Özemre Beyefendi Hakka yürümüþ Aþýk Maþukuna kavuþmuþ Allah cc Rahmet eylesin Mekaný cennet olsun Ýnþallah.
Üsküdar da bir Attar dükkaný
Çaðdaþ ilmi Tefsirde Vehmin Egemenliði
Aklýn yolu ilimdir
Hasretini Çektiðim Üsküdar
Üsküdar'ýn Üç Sýrlýsý
Kamil Mürþidlerin Mirasý okuduðum kitaplarýdýr.
Zatý âlileri hem Maddi ilimleri hemde Manevi ilimleri biliyordu.
Acýmýz çok büyük Allah rahmet eylesin mekaný Cennet olsun Ýnþallah. 
Gönderilme Tarihi : 27.06.2008 01:38
Gönderen : Ferah
Çocukken "Üsküdar'da Bir Attar Dükkaný "adlý eseriyle tanýdýðým Ahmed Y. ÖZEMRE'nin vefat haberini sitemizden öðrendim.Böylesine deðerli bi þahsiyetle artýk ayný þehrin sokaklarýný paylaþmayacaðýmý bilmek üzüntü verdi bana.Kendisine Allahtan rahmet, kendim için yaþamýndan feyz almayý diliyorum
Gönderilme Tarihi : 25.06.2008 17:37
Gönderen : H.HÝKMET
SElAMÜN ALEYKÜM.Yaklaþan Mübarek ÜÇ AYLAR BEREKET AFÝYET NURLAR a VESÝLE OLSUN HEPÝMÝZE ÝNÞAALLAH DUA larla
Gönderilme Tarihi : 24.06.2008 10:58
Gönderen : esra
1 yýldýr sizi takip ediyorum. Çok þeyler öðrendim sizden.hele röportajlar inanýlmaz güzel.Ýnsan hangisini okuyacaðýný þaþýrýyor. o kadar dolu bir site ki. Bilginin bedeline paha biçilemez.Rabbim hepinizden razý olsun ve gönül dostlarýný çoðaltsýn. Emeði geçenlere teþekkürler ediyorum.
Gönderilme Tarihi : 22.06.2008 17:42
Gönderen : efsunkar
baþarýlarýnýzýn devamýný dilerim,daim olur inþaallah.
Gönderilme Tarihi : 22.06.2008 11:40
Gönderen : NEYNÝYAZ
GEL EY CAN DOSTUM GEL,GÝDELÝM HZ.PÝRÝN YANINA,GEL EY CAN DOSTUM GEL,ÝSTER ÝSEN HUZUR GÝDELÝM CANIN YANINA,ÝÞTE GERÇEK HUZUR ÝÞTE GERÇEK SEVDA,ÝÞTE PÝRÝM HZ.MEVLANA, ÝÞTE ONA OLAN SEVDAM.........RABBÝM DERDÝMÝZÝ ARTIRSIN...
Gönderilme Tarihi : 17.06.2008 18:02
Gönderen : H.HÝKMET
ESSELAMÜN ALEYKÜM V.V.Bereketler uðru ðayýrlar üzerimize ebedi daim olsun inþaallah...Güzellik bahçesinde gülleri koklamamýza - bakmamýza güzel kokmamýza vesileler daima olsun ki Bu bahçelere gelen ziyaretçilerde SU kýymeti ile bereketlendirirler inþaallah. DUA VE SELAMETLE
Gönderilme Tarihi : 12.06.2008 09:29
Gönderen : galata-mevlevi-bektaþi
TRT 4 deki saat:20:30 sonraki güzellikleri izledim ne hoþ bu derviþ i ala olmak,deymiþ olmak biþmiþ olmak... ya hak.. sen benim içimde bensin bense benim içimde bir hiç..adem yok ise ya hak hakký kim neyler..ey adem ruh-u üflenen sen hakka baktýðýnda cemalde gördüðün tüm cihanda kendin var ise idrar eðle, gel 4 kitabý hak bil,hebsi dürüst, doðru, merhamet, iyiliktir. bilesin, mazlumdan yana ol , sözden cayma, hz.muhammed ahmedi muhtar nübüvvet, Hz. Ali Haydar-ý Kerrar Þah-ý 1.Elini, harama sürmeyeceksin! Çalýp çýrpmayacaksýn! 2.Belini, haramdan sakýnacak, zinadan uzak duracaksýn!3.Dilini, kötü sözden sakýnacak, kalp kýrmayacaksýn! Oysa bu ilkeler, asýl topluma yönelik bir uyarýdýr.O da þudur: 1.Ýlini, yani yurdunu, vatanýný, elde tutacaksýn, koruyacaksýn!2.Belini, yani belinden gelen neslini, eðitip, iyi yetiþtireceksin!3.Dilini tutacaksýn; anadili yaþatacak ve koruyacaksýn.. PÝR-Ý HORASAN-Ý ÞEMNS-Ý RUM-Ý MEVLANA DERKÝ.. Ayran kasem önümde durdukça Vallahi kimsenin balýný düþünmem Azýksýzlýk ölümle kulaðým bursa bile Hürriyeti kulluða satmam ben YUNUS EMREDEN.. Çok aradým özledim Yeri göðü aradým Çok aradým bulamadým Buldum insan içinde Bu týlsýmý baðlayan Türlü dilde söyleyen Yere göðe sýðmayan Sýðmýþ bir can içinde EDEBALI.. ÞÖYLE DER… Ey Oðul! Beysin... Bundan sonra öfke bize, uysallýk sana... Güceniklik bize, gönül almak sana... Suçlamak bize, katlanmak sana... Acizlik bize, yanýlgý bize, hoþ görmek sana... Geçimsizlikler, çatýþmalar, anlaþmazlýklar bize, adalet sana... Kötü göz, þom aðýz, haksýz yorum bize, baðýþlama sana... Ey Oðul! Bundan sonra, bölmek bize, bütünlemek sana... VE DERÝMKÝ AHZAP SÜRESÝ 56: Gerçekten Allah ve melekleri Peygambere salât ederler. Ey iman edenler! siz de ona teslimiyetle salât ve selâm edin. Hacý Bektaþ el Horasanî’nin menkýbelerini bildiren bir velâyetnâmedir.” ifadesi yer alýr. Eserin sonunda da peygambere SALAVAT getirilir, rahmet dilenir: “Yüce Rabbimiz âkýbet hayýrlýðý versin de bütün mümin kardeþlerinizle beraber iman müyesser eylesin diye hayýr dua ile anasýnýz. Fatiha, Muhammed’e SALAVAT, Allah’ým ulumuz Muhammed’e tertemiz SOYUNA rahmetler et. HAK ERENLER YOLUNDA BÝZLE OLA..
Gönderilme Tarihi : 11.06.2008 23:05
Gönderen : ORAK
Muhteþem bir site. Mana aleminde yolculuða çýkan insanlarýn uðrayacaðý garipler için bir kervansaray derviþler için bir dergah,tüccarlar için bir han, imamlar için bir medrese yoksullar için bir imarethane özelliðinde. Emeði geçenlerden Allah Razý Olsun. Bu site sayesinde pirim, þeyhim, efendim Hz Mevlana'yý daha iyi tanýma fýrsatý buldum. O uçsuz bucaksýz mana aleminin derinliðinde bu siteyle ýþýk buldum.Teþekkürler....
Gönderilme Tarihi : 09.06.2008 21:55
Gönderen : YAREN EMRE
DAÝMA HZ PÝR'ÝN HAYALÝYLE YATIP KALKMAKTAYIM... ALLAH AÞKIMIZI DERDÝMÝZÝ ATTIRSIN... ONUN HAYALÝ DE OLMASA BU CAN BURADA NE'YLER??? ALLAH BÝZE DE HZ.PÝR'ÝN HUZURUNDA BAÞ KESMEYÝ NASÝP EYLESÝN... AÞK U NÝYAZ ÝLE
Gönderilme Tarihi : 07.06.2008 14:15
Gönderen : emre
Allah (c.c) ýn selamý üzerinize olsun. Ben bundan daha önce böylesine güzel bir site görmedim. Benim sizden isteðim bu siteyi kapatmamanýzdýr ve daha da geliþtirmenizdir. Sizin sayenizde hergün çok güzel bilgiler ediniyorum bu siteden. Allah iþinizi rast getirsin aeo herþey gönlünüzce olsun inþ.
Gönderilme Tarihi : 04.06.2008 17:00
Gönderen : mesut bozdana
siteniz tek anlamýyla harika anlatacak kelime bulamýyorum
Gönderilme Tarihi : 28.05.2008 18:36
Gönderen : Aktu
Efendim hayirli vakitler demler safalar dilerim. Duzenlemis oldugunuz bu mukemmel siteden her gun faydalanmaktayim. Allah razi olsun. Efendim eger mumkun olur ise Modern Çað ve Ýbn Arabî Uluslararasý Sempozyumu, sirasinda sunulan bildirilerin de sitemizde yayinlanmasi mumkun mudur? Eger mumkun olursa minnettar olacagým. Butun islerinizin asan olmasini dilerim. Saygilarimla.
Gönderilme Tarihi : 28.05.2008 11:36
Gönderen : selma
Deveci ve filozof yazýsýndaki Mevlana'nýn beyiti,doðru fikir ve davranýþla doðru yola götüren ve geçici dünya nesnelerinin varlýðýyla dýþsal anlamda sultan, içsel anlamda kölesi olmayýp kendisinin sultaný olan filozofa deðil, malýyla devesine eziyet eden, fikirleri, maddi kazançlarla eþdeðerde tutan bedeviye atýfta bulunduðunu sanýyorum. Yazýda geçen materyalizmin anlamý; her türlü maddi ve manevi gerçekliðin özünü ve temelini madde olarak gören, madde dýþýnda hiçbir gerçeklik tanýmayan bir akýmdýr. Bu tanýmýn hikayedeki filozofa deðilde bedeviye uyduðunu düþünüyorum. Semazen ailesine gönülden teþekkür ederim.
Gönderilme Tarihi : 26.05.2008 03:01
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0543 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya