Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : ilhan Öden
Hz.Mevlana,Tasavvuf konusunda kuþkusuz en iyi hazýrlanmýþ site.Baþarýnýzýn daim olmasý dileðiyle .. Tebrikler...
Gönderilme Tarihi : 13.11.2006 04:03
Gönderen : EVREN
RABBÝMÝN SELAMI ÜZERÝNÝZE OLSUN.BEN SEMAZEN SÝTESÝNÝ BEÐENÝYLE VE BÜYÜK BÝR COÞKUYLA OKUYORUM OKUDUKÇA AÐLIYORUM.BU SÝTEYÝ HAZIRLAYANLARDAN ALLAH EBEDEN RAZI OLSUN. BU SÝTENÝN DIÞINDA MEVLEVÝLÝK ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝ ALALBÝLECEÐÝM VE MANEVÝ AÇLIÐIMI DOYURABÝLECEÐÝM SÝTE ÝSÝMLERÝ VERÝRMÝSÝNÝZ.HAYIRLI AKÞAMLAR.
Gönderilme Tarihi : 12.11.2006 22:01
Gönderen : Aysel
Çok beðenerek her gün ziyaret ettiðim semazen.net sitesinin hazýrlanmasýnda katkýsý bulunan, emeði geçen herkese en içten sevgi ve selamlarýmý sunuyorum.Hepinize teþekkür ederim.
Gönderilme Tarihi : 12.11.2006 22:57
Gönderen : HAKAN TOKLUMAN
BÜTÜN MEVLEVÝ VE MESNEVÝ DOSTLARINA SELAM.SOHBETLER ÇOK GÜZEL.EMEÐÝ GEÇEN ÜSTDATLARDAN ALLAH CC RAZI OLSUN.
Gönderilme Tarihi : 12.11.2006 21:30
Gönderen : ilhan
selamunaleykum gercekten cok guzel bir site ben biþey soracam benim bes yasýnda oglum var semazenlere cok ilgisi var acaba ankarada bir semazen okulu varmi bana bu konuda yardýmci olursaniz sevinirim
Gönderilme Tarihi : 12.11.2006 09:22
Gönderen : ayda
Bütün mevlevi dostlara selam... Siteniz çok güzel. Özellikle Tuðrul Ýnançer Beyin mesnevi sohbetlerine yer verdiðiniz için teþekkürler... Bunlarý dinlemekten daha güzel bir þey var mý acaba dünyada!
Gönderilme Tarihi : 11.11.2006 20:48
Gönderen : semanur
selamün aleyküm sevgili gönül dostlarýna ,Hz.Þems ve Hz Mevlana aþýklarýna.Site çalýþanlarýna çok ama çok teþekkür ederim mükemmel bi çalýþma olmuþ.Özellikle Hz Þems'in hayatýnýn bulunduðu bölümde HALUK NURBAKÝ hocamýzýn yazýsýyla tam anlamýyla bir mana sohbeti havasý yaþanýyor.Çok aydýnlatýcý bir site hepinizden ALLAH razý olsun.Rabbim yar ve yardýmcýnýz olsun.Sevgi ve muhabbetle
Gönderilme Tarihi : 10.11.2006 20:26
Gönderen : kardelen
Gönül buðday tanesine benziyor, bizse deðirmene. Deðirmen nereden bilecek bu dönüþün sebebi ne..
Gönderilme Tarihi : 10.11.2006 17:36
Gönderen : mehmet inaltekin
deðerli semazen site hizmeti ile ilgili eleþtiri ve önerileri okuyorum.sy nihat beyin mesajlarý dikkatimi çekti.genel olarak siteyi okuyanlar tevafuk ve inayeti ilahi diyeceðim þekilde kimsenin tavsiyesi olmadan internet gezisi sýrasýnda görüp hayranlýkla okuduðunu ifade ediyor.hal böyleyken bu manevi atmosferi eleþtirmenin gereði yok bence.sizin ilminiz var hemde sizde pazar edin ilminizi ayrý bir ortamda amacýmýz olan þey odurki istifade edelim.ayrýca tüm yazarlar manevi sahada olsun ilimleri sahasýnda olsun hepside ilim deryasý bunu bende araþtýrdým gördüm.dünya siz b,ilmiyormusunuzki kýbrýs rum kesimini avrupa birline kabul ettide þanlý ülkemizi kabul etmedi.eleþtiri tabiki hakkýnýz ama bu ortamda olmasý bizim gibi aþk cahili kiþilerin keyfini kaçýrýyor.bu sitenin ve bu siteyi devam ettirenlerin rýzai ilahinin hoþnutlunu kazandýndan eminim.sizde bunu biliyorsunuz eminimde eleþtiriyi ilgili konuda þahýsla yapmanýz daha doðru olur deðilmi. ben bir saðlýkcýyým.çýkan bir salgýn hastalýðý hemen topluma ifþa etmem sakýncalý olmazmý.yapacaðým iþ taktir edersiniz öncelikle panik oluþturmadan koruyucu tedavi edici iþlem deðilmidir.yani ilmi gerçekleri uygulamamdýr yoksa benimki doðru demek doðru deðildir.
Gönderilme Tarihi : 09.11.2006 18:57
Gönderen : serkan
soru ve cevap kýsmý niye yenýlenmýyor býzlerýn soru sormak ýcýn býr bolumunuz varmý cok tesekkurler ALLAH razý olsun
Gönderilme Tarihi : 09.11.2006 14:41
Gönderen : mehmet inaltekin
fýrtýnalý denizlerde aþk limaný özlemiyle çalkalanýp dururken sitenizi gördüm ikramý ilahi diyorum.hele mübartek yazarlarýmýz Allah onlardan razý olsun.sizlere daðlar kadar altýnlarým olsada ikram etsem ama sizler altýna deðil manevi aþka talipsiniz muradýnýza nail olun . dualrýnýzda bizide eksik etmeyin.içimden þu an bu atmosferle sema yapmak geliyor.hz mevlana umarým bu aþkýmýzý manen hissedip belki bizede dünya ve ahrette yardýmcý olur ümidiyle.
Gönderilme Tarihi : 07.11.2006 21:04
Gönderen : Sinan Özen
Selamualeykum... tek kelimeyle kelamsiz kaldim sayfanizi görünce, sahane bir hizmet, Allah razi olsun... iyi ki varsiniz...
Gönderilme Tarihi : 07.11.2006 03:59
Gönderen : abdülvahit
veiller sen yalnýz bu dünyayý görürsün,onlar yerin göðün sahibini görürüler. sen halka ünsiyet edersin ,onlar daima hak la olurlar yer onlarýn hürmetine durur. sema onlarýn duasýyla açýlýr.bu selahiyeti onlara mevla vermiþtir.malý mülkü gaye edinip omlardan kaçanlara merhamet yoktur.ALLAH onlarýn eteðinden ellerimizi çektirmesin
Gönderilme Tarihi : 06.11.2006 09:49
Gönderen : Celalettin

selam


canlara selam olsun, güzellere, güzele aþina olanlara, hz Musa meþrebinde olup ulu ve aziz olduðunun farkýna vardýðý halde aramaktan usanmayýp, Hýzýr gibi býr kýlavuz bulma derdinde olanlara selam olsun.


içi bir,dýþý bir olanlara, hayat safarisinden zevk alýp, elini yüzünü buruþturmayanlara, daim þükürde olanlara, tüm asýklara,


selam olsun.ay a güneþ e evrenlere,yýldýza, cemadat, hayvanat macerasýný geçip hz. insan olan varlýða selam olsun.


iyilere kötülere, gam keder tohumundan , neþe sevinç çiçeði yetiþtirenlere, bütün þekil suret ve biçimlerin aslýnda onun bir yansýmasý olarak görüp, yansýyan ýþýðý deðilde , ýsýðýn kaynaðý olan güneþe, naz la niyaz la ve en önemlisi yok luk la ulaþanlara, ulaþamasa da bu yolda gayret kemeri kuþananlara, aklýn, bilginin, sebeplerin esiri olmayýp, bir lahza da binlerce akýl ve sebep yaratan sevgiliye kul olup ,gerçek özgürlüðüne kavuþanlara selam olsun.....


selam olsun baký olan sevgiliye.. ve yine selam olsun, bir evden baþka bir eve taþýndýðýnda,dunyanýn eteklerine zil takýp oynatarak, oh kurtuldum su adamdan ,her ne yaptýmsa benim bir hayal, rüya ve oyun olduðumu anladý, gönlünü benim gibi bir faný ye yar etmedi, dediði insanlara.


selam þahbaza tuzak kurucularýn en ulusuna ve yine selam,baþkalarýna tuzak kurma hazýrlýðýndayken,ayný zamanda kendi tuzaðýný kuranlara. selam firavun a ve onun izdeþcilerine, ihlas suresinde sýfatlarý anlatýlan büyük tanrýnýn , kölesi olup,ona hizmet eden ama bunun farkýnda olmayan küçük tanrýlara.


selam bu çift likler aleminde, çift kanatlarýyla 1 lik kafdaðýna ucan kuþlara..


selam Buda ya, Ýsa ya, Adem e, Zerdüþt e, Osho ya, baba cý ye, Ýnayet han a, Gurdjýeff e, Sokrates e...v.s.ve yine selam olsun bu erenler meclisinin önderi,Ahmet-i muhtar Muhammed e..


selam olsun varlýk sebebim, hayatýmýn anla mý ve neþesi , huzur kaynaðým,varým yoðum her þeyým olan, kut-bul aþý kin Mevlana Hudavendigar a......


selamýmý alanlara, almayanlara selam olsun....


sevgiyle huuu...

Gönderilme Tarihi : 05.11.2006 22:11
Gönderen : Hazver
Merhaba/Þalom/Selamünaleyküm.. Sn. semazen; semazen.net/Forum kapatýlmýþtýr yazýyor. Bu kapanma geçici mi -yoksa kalýcý mý? Bu konuda biz katýlýmcýlarý da bilgilendirmiþ olursunuz. Gönül arzu eder' kapanmýþtýr' sayýlý gün içindir olmasý... Forum'a yazýsal katýlým az da olsa -benim görebildiðim kadarý ile "okuma" katýlýmý düþük deðildi! Bu konuda bizleri aydýnlatýrsanýz çok makbule geçer... Selamet ve saygý ile...
Gönderilme Tarihi : 05.11.2006 18:58
Gönderen : þenol güdül
efendim sizlere hayýrlý sabahlar aca ba siz dini musiki çalýþmalarýnýz varmý bukonuda kurs veriyormusunuz kurs hakkýnda bilkgi verebilirmisdiniz
Gönderilme Tarihi : 04.11.2006 07:15
Gönderen : Ben Ben Ben

Þalom; hiç þüphesiz Tanrý zorda/darda olanlarý görendir ve þüphesiz Tanrý, kýzanlarý da görendir; kýzmak gönlü yorar... Sabýr -Sabýr ve sabýr insaný güzelleþtirendir...


Hoþgörü zahmetli iþ ama leziz iþ! Kýzmakta zahmetli iþ ama sonu boþluk -oysa zahmetli olan hoþgörünün sonu Tanrý'sal müfakat.


Edep zor iþ; çünki edep'in içnde adalet anlayýþý da var ki o baþlý baþýna bir zor iþ... Biraz karma oldu yazým sanýrým...


Yaþam zor deðil -insan olmak da zor deðil; sadece zorlaþtýran aptal insan...


Güzelliklerde zorlanacak -zorlana zorlana daha da güzelleþecek...


Dönen dünya da olup biten için yaþama pek fazla yürek gerek yok ama -insan diyorsa ki "Allah" o zaman iþte yürek gerek...


Ezber insanýn kolayýna gelen -iþ ezbersiz sevip -kalender babayiðit olmak...


Güzeli övmesini bilmek o kadar da zor deðil... Ýþ hatalýsýný da taþýyab ilmek... Medem her ne ise Tanrý dan...


Ben burada bu site de surflerken güzel þeyler öðrendim...


Burasý bana bir kapý oldu -aralanmýþ bir kapý...


Semazen radyo dendimi zaten akan sular duyor :) Ordan yorum akmýyor adeta aþk þarýl þarýl aþk akýyor...


Ben seviyorum ya -bu siteyi seviyorum...


Yüzde yüz deðilim ki yüzde yüz bekliyebileyim -ki güneþ bile ufacýk aya tutulup gün ortasý güneþe güvenenleri karanlýkta býrakabilyor...


Ben ana sayfasý ile, radyosu ile forumu ile group'u ile çýkýlmýþ bu yolun devamýný diler -temenni ederim.


Gönlümden geçen bu birkikte öðreneceðiz bazen dalaþarak:) bazen hem fikir olarak -bazende parmaklarýn susmasý ile ama hep gönül birliði ile...


Sevgi duygusu güzel bu duygu ortak bir sayfa bulup her birimiz kendimizce sevmeyi yaþayabiliyorsak ne mutlu... Hiç sevemeden ölen insanlar dünyasýndayýz...

Gönderilme Tarihi : 04.11.2006 05:11
Gönderen : serkan çapkýn

Nihat beye cok tesekkulerr edeb hakkýnda soyledýklerý icin


semazen forum kapatýlmýþtýr yazýyor gecýcý olarakmý kapatýldý ?

Gönderilme Tarihi : 03.11.2006 23:33
Gönderen : Nihat bey
Sayýn Semazen yöneticilerinden rica ediyorum lütfedip Hizmeti geçenler kýsmýnda adý geçen zevat-ý Kiramýn Hayat hikayeleri ile ilgili kýsýmlarý biraz güncelleseler. Ayrýca Nihat Sami Banarlý , Neyzen Tevfik, Arif Nihat Asya , Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazýl Kýsakürek , Yahya Kemal Beyatlý gibi vb.. büyüklerimizede yer verseler beni ve zannederim tüm canlarý sevindirirsiniz . ayrýca Saðolun varolun Muhterem Üstad Ömer Tuðrul Ýnançer Beyefendinin Mehtap tv de yayýnlanan sohbetlerini yayýnlýyorsunuz ama son 2 sohbeti yayýnlamadýnýz bunuda sizden rica ediyorum. Ayrýca Kenan Rýfai Hazretlerinin Sohbetler Kitabýndan ve Þerhli Mesnevi Þerifinden alýntýlar yayýnlarsanýz. lütfetmiþ olursunuz. hemde tüm canlar istifade etmiþ olur. bu siteyi yaþattýðýnýz için ve buna vesile olduðunuz size teþekkür ederim Allah sizden razý olsun. ayrýca bir kardeþimiz Edep Bahsini sormuþtu. bu önemli bir konu bu konuda bizleri bilgilendirirseniz sevinirim zira insanlýðýnÝslam Edebine çok ihtiyacý var " Edep Bir Tac imiþ nuru hüdadan giy o Tacý emin ol her beladan " Hu Diyelim Huuuuuu...... Hu .....Hu....Hu......Huuuuu aþk ile Huuuuuu.... "Ten-i Ademde ki Can Bil ki Edeptir Dil-ü Çeþm-i beþerin Nûru edeptir Edebi olmayan Adem deðil Adem Ayýran Âdemi hayvandan edeptir Ser-i Ýblis-i dilersen eðer ezmek gözün aç öldüren iblis-i Edeptir Oku âyâtýný kuran-ý kerimin göresin cümle maânîsi edeptir ulu þemsin sözüdür bu ,buna þek yok Bizi Makbûl edecek Hakk'a edeptir Edebi eylesin Allah bize Tevfik iki âlemde,felâh,ken'an edeptir ( Ýlahiyat-ý Kenan / Kenan Rýfai Hazretleri ) Allah'a emanet olun.
Gönderilme Tarihi : 03.11.2006 22:36
Gönderen : derviþ
Mevlana'm ile yanan ruhuma þifasýnýz..AÞK'A EMANET..
Gönderilme Tarihi : 03.11.2006 21:45
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0334 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya