Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : konyalý
vaz geç ikilikten, yoktur birden baþka sayý. sende birsin bende, o halde ne bekliyorsun bul kendini...
Gönderilme Tarihi : 11.05.2006 19:20
Gönderen : Hazver
Þalom
Saat þu an 00.22
Semazen radyo açýk!
Ben mest mest mest oldum....
Tanrým; saðýr olmadýðým için sana þükür;
bu radyoyu bulduðum için sana þükür,
ya hey þükür sana þükretmeme vesile olanlara...
Saðlýcakla
Gönderilme Tarihi : 11.05.2006 00:25
Gönderen : Mehmet Ali
“Bu hakîkati sezemeyen, ilâhî aþka meyli, isteði olmayan kimse, kanatsýz bir kuþ gibidir. Vay onun haline, yazýklar olsun ona...”(mesnevi'den)
Gönderilme Tarihi : 10.05.2006 00:07
Gönderen : Hazver

Günün Sözü Senin sevgi gamýnýn diyarýnda, sabýr, ferman, emir dinlemez. Göz, senin için yaþ döküyor, onda sabra karþý mahrumiyet vardýr. Gönül de senin dermaný olmýyan derdlerini çekmektedir. Ben þikâyetçi deðilim, seni çok sevdiðim için bunlarýn hepsine razýyým. Bu sözleri sadece dilim söylemiyor. Bu sözleri gönlüm söylüyor, bu sözler candandýr Hz. Pir


Þalom, güne Mevlana'nýn gönül güzelliði ile baþlayabilme heyecaný ile saatin yeni günü göstermesini beklyorum... Ýnþallah gün olur semazen. radyo da 24 saat yayýn ile gönülleri ferahlatýr! Teþekkür Saðlýcakla.

Gönderilme Tarihi : 08.05.2006 16:37
Gönderen : Fatma
Hersey cok güzel olmus malesef asil Ilahiyi bulamadim keske onuda bulsaydim hersey harika olurdu. ALLAH razi olsun bu sayfayi yapanlardan.
Gönderilme Tarihi : 07.05.2006 15:58
Gönderen : abdullah64
Mükemmel bir iþ. Emeði geçenlere teþekkür etmeden geçilmez. Bir haftadýr dowland tayým neredeyse. Dowland da eðer devran ait video varsa mümkünse adresime ilgili kardeþler bildirebilirlermi. Allah yar ve yardýmcýnýz olsun Tekrar teþekkür ederim emeði geçenlere
Gönderilme Tarihi : 07.05.2006 12:20
Gönderen : murathan
semazane çok küçükken düþkünümdür hep semazen olmak istemiþimdir acaba ne yapmam gerekir lütfen cevabýnýzý bekliyorum ALLAH RIZASI ÝÇÝN
Gönderilme Tarihi : 06.05.2006 18:29
Gönderen : kul
Sevgili site editörleri acaba "Sema safa cana þifa ruha gýdadýr" segah ilahiyi dinlememize olanak saðlayamaz mý? Hatta tam logonun altýna sözünaltýna dinle yazmalýsýnz ve siteye girer girmez, týk dinli sözümü sana direm özge edadýr.... ve biz daha ilk týkda dinleyerek baþlasak siteye. okumakda dinlemek deðil midir? kendi sesinle birlikte, sana edilen nasihati içinde duymak. Dilerim bize böyle bir imkan saðlanýr. Tabi bu Tuðrul Ýnançer Beyefendi'nin sesinden olursa daha bir güzel olur :) Aþký niyaz ederim....
Gönderilme Tarihi : 06.05.2006 17:44
Gönderen : mehtap
Kendi güzelliðimiz bize yeter..
Gönderilme Tarihi : 01.05.2006 00:49
Gönderen : özlem
Ben tekrar diyorum ki bu site iyi ki var.ayrýca þunu da söylemek istiyorum Allah(c.c.) insanlarýn kalplerine bakar,gönüllerine bakar dýþ görünüþlerine deðil.Ben buradaki insanlarla gönül birliðinin oluþtuðunu düþünüyorum tabii insanlarý dýþ görünüþlerinden dolayý yargýlayýp kendinin çok þey bildiðini ispatlamaya çalýþan densizler müstesna!Tüm gönül dostlarlna selam olsun ve MEVLANAMIZIN feyzi,nazarý üzerimize olsun..muhabbetle hayýrlara karþý eyvallah.. Aþk olsun...
Gönderilme Tarihi : 30.04.2006 18:00
Gönderen : HaZver
Þalom; her gün bu güzel sözler deryasýna dalýp gönlümü yüzdürüp güne bir baþka deli baþlýyorum! Siteyi hazýrlayanlar -katkýda bulunanlar bilin ki emeðiniz boþa deðil -gönülleri ferahlatýyorsunuz ne mutlu sizlere... Ýþte bu yüzden seviyorum interneti -bu yüzden seviyorum bilgisayarýmý uzaðý yakýn kýldý -hele birde semazen radyo da o ses olmuþ yürekleri dinlerken; " hep diyorum "Tanrým, sen vallahi kadir ve kerim olansýn" Ne günün yorgunluðu kalýyor ne aklýn yorgunluðu :) Teþekkürler Saðlýcakla
Gönderilme Tarihi : 30.04.2006 15:36
Gönderen : Rumeysa Dilsuz Bilgin
Döndüm.. Döne Döne öldüm... Öldükçe özüme döndüm.. Öldükçe Var olmak ümidi ile.. Ýyiki varsýnýz...
Gönderilme Tarihi : 30.04.2006 01:10
Gönderen : murad sarýca
esselamu aleyküm sevgili kardeþler....geçenlerde yazdýðým yazýlardan dolayý bazýlarý bozulmuþ galiba ama neyapalým bozulaný ben düzeltemem ya...neyse sinirlenen kardeþlerden çok özür dilerim isteyen istediðini söylesin ama þunu unutmayýnýz ki BEN SADECE KENDÝ DÜÞÜNCE VE ÝNANCIMI SÖYLEDÝM ZATEN BUNU ÝLK YAZIMDADA BELÝRTMÝÞTÝN AMA BAZILARI ANLAMAMIÞ...BENÝM YAZIMI KALDIRABÝLÝRSÝNÝZ BU HÝÇ ÖNEMLÝ DEÐÝL ASLA KIRILMAM VE RENCÝDE OLMAM....bazý kardeþlerimiz \"murad sarýca nýn yazýsý kaldýrýlsýn\"demiþler..kaldýrabilirsiniz buna ben karar veremem buna siteyi yönetenler karar verir o onlarýn iþi ben yazýmý yzdým okadar...kýzanlardan özür dilerim ama bu özür dileyiþim asla birilerinden korkma veya týrsma deðildir dikkatle duyrulur.....eðer yazýmýn kaldýrýlma durumu yoksa okuyanlar kaleye almasýnlar olur biter ama þunu untmayýnýzki yazýlarýmdan dolayý yarasý olan gocunur....ben tekrar kýzan kesimlerden özür dilerim.....selam ve dua ile allaha emanet olunuz...\"DOÐRU SÖYLEYENÝ DOKUZ KÖVDEN KOVARLAR\" sözüne muhattap olmuþ MURAD SARICA.......
Gönderilme Tarihi : 29.04.2006 17:53
Gönderen : simurg
Merhaba, güne sitenizdeki dualarý ve sözleri okuyarak baþlýyorum, günüm o kadar huzurlu ve güzel geçiyor ki...Allah hepinizden razý olsun..Antalyayým,burada tasavvufi konular hakkýnda konuþacak bir çevrem yok, o yüzden sitelerden bilgilenmeye çalýþýyorum...yolumu aydýnlattýðýnýz için teþekkür ederim..saygýlarýmla..
Gönderilme Tarihi : 28.04.2006 22:24
Gönderen : mehtap
Murat SARICA isimli beyefendinin mesajýnýn kaldýrýlmasýný rica ediyorum.Aþka emanet..
Gönderilme Tarihi : 27.04.2006 23:12
Gönderen : NEYZEN MUHAMMED
BEN MUHAMMED SÜMER BU SÝTEYÝ AÇTIÐINIZ ÝÇÝN TEÞEKKÜRLER.BÝR DE SÝTENÝZE NEY HAKKINDA AYRINTILI BÝLGÝ VERÝRSENÝZ SEVÝNÝRÝM
Gönderilme Tarihi : 27.04.2006 14:22
Gönderen : DERVÝÞ
Gönlüm sizinle sema etmede BU SÝTEYÝ BÝZLERE SUNAN GÜZEL ÝNSANLAR....DAÝM ORDA KALIN,BÝZÝMLE KALIN ÝNÞALLAH..TÜM EMEÐÝ GEÇENLERÝN ÖNÜNDE SAYGIYLA EÐÝLÝYORUM..HZ.PÝRÝMÝZÝN HÝMMETÝ ÜZERÝNÝZE OLSUN..DAÝM EDEP...DAÝM AÞK..
Gönderilme Tarihi : 26.04.2006 21:50
Gönderen : derviþ
SELAMÜN ALEYKÜM TÜM ÝNSANLARA..BÝR GÜN ADAMIN BÝRÝ HZ.MEVLANAYA GELÝP'"BEN 72 MEZHEPLE BERABERÝM" DEMÝÞSÝNÝZ,BU DOÐRU MUDUR ?DÝYE SORAR.. HZ.MEVLANA DEDÝÐÝNÝ ÝNKAR ETMEZ.." EVET DEDÝM" DER. ADAM AÐZINI AÇAR KÜFÜR ETMEYE,HAKARET ETMEYE BAÞLAR HZ.MEVLANA GÜLEREK DER KÝ :"SENÝN SÖYLEDÝKLERÝNE RAÐMEN SENÝNLE DE BERABERÝM"..DAHA FAZLA TEFEKKÜR VE EDEB ÝNÞALLAH...AÞK ÝLE..
Gönderilme Tarihi : 26.04.2006 21:39
Gönderen : Hadim-ül Fukara
Sayýn Murat Sarýca; Sizden bir ricamýz var. Gidin din-i Ýslam'ý Allah Resulu'ne teblið edin. Zira ne O (S.a.v.), ne de O'nun mübarek yolunun takipçileri olan iftira attýðýnýz insanlar,size göre Ýslam'ý bilmiyor veya sapýtýyor. Siz bu iþin en yüce, en bilge uzmanýsýnýz. Hatta yeni dininizi teblið edin, merak etmeyin arkanýzdan gelecek çok insan olur.Eskinden olsa sizin gibi düþünenlere karþý midem bulanýyordu ama þimdi kimse kusura bakmasýn  ........  geliyor. Anlayan anlasýn artýk ... Vesselam...
Gönderilme Tarihi : 25.04.2006 21:19
Gönderen : Korman
http://www.semazen.net güzel bir sayfa yanlýz lütfen biraz daha araþtýrmacý olma yolunda kendimizi eðitelim. Mevlana üzerine araþtýrma yapmýþ ve senelerini vermiþ insanlarý da göz ardý etmeyelim lütfen. Amaç, fikir ve ideolojisi ne olursa olsun tüm insanlar birdir. Ama en önemlisi Ýlim ve Ýrfan yolunda insanlara faydalý olmak için çaba harcamýþ ve senelerini vermiþ olan babam Prof. Dr. erkan Türkmen'in adýnýn ve eserlerinin bu sitede geçmemesi beni çok üzdü. En azýndan kaynak eserler arasýnda babamýn veya eserinin: "The Essence of Rumi's Masnevi" adý geçseydi iyi olurdu. Tüm dünya babamý tanýyor, seviyor. Ama malesef bizim kadar ilmi hor gören, araþtýrmacýlarý küçümseyen, hatta yok sayan bir millet yoktur. Sizden ricam biraz daha araþtýrmacý olmanýz ve babamýn eserlerinden sitenizde biraz bahsetmenizdir. Web sayfamýz: www.essenceofrumi.com Tüm deðerli hocalarýmý saygýyla selamlar, hayatta baþarýlarýnýn devamýný dilerim. Korman Türkmen
Gönderilme Tarihi : 25.04.2006 10:40
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0339 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya