Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : kul bezirgan
mühr,i ehl,i beyt,tir aþýka niþan bu derde düþeli aklim periþan cigerim hün döker ateþi efþan .senin aþkýn beni hayran eyledi soyup bu cismi uryan eyledi dü çeþmim hüzünle giryan eyledi .esrar,ý hüdadýr erenler remzý bozulurmu levh,de yazýlan yazý ilhamý devriþin nazý niyazý , þah hüsyin mevlana mevlaana der yanar aðlarým . dine dizi ile deyil gönlü ile baðlý olan dostlara selam olsun kandilimiz mübarek olsun
Gönderilme Tarihi : 07.09.2006 22:48
Gönderen : JANSET
Avuçlarýn açýldýðý, Gözlerin yaþardýðý, Ýlahi esintilerin kalpleri okþadýðý, Anýn bir asra bedel olduðu bu gece, Dualarda birleþmek dileðiyle,Berat Kandiliniz Mübarek olsun. Bu siteyi hazýrlayan ve bizlere sunanlardan allah razý olsun.
Gönderilme Tarihi : 07.09.2006 21:17
Gönderen : nalan
Sitenizde ulu önder Atatürk\'üde görmek isterdim. Umarým bu isteðim olur. Ayrýca sitenizi seviyor ve takip ediyorum. Nur Artýran hanýmefendiden daha çok güncel yazý okursam daha mutlu olacaðým.Sevgiler saygýlar.
Gönderilme Tarihi : 07.09.2006 20:49
Gönderen : derviþ
RAHMAN TÜM GÖNÜL DOSTLARINI AF VE BAÐFÝRET EYLESÝN..YÜREKLERÝNE HZ.MEVLANANIN,DOST ÞEMSÝN AÞKINI DÜÞÜRSÜN..RAHMAN EFENDÝMÝZ MUHAMMED MUSTAFANIN AHLAKIYLA AHLAKLANDIRSIN HEPÝMÝZÝ....AÞKLA YANAN,AÞKLA DÖNEN DOSTLARA SELAM OLSUN..BERATIMIZ MÜBAREK OLSUN..AÞK ÝLE..
Gönderilme Tarihi : 07.09.2006 20:19
Gönderen : HAKAN TOKLUMAN
BUGÜN ELLERÝNÝ SEMA'YA GÖNLÜNÜ MEVLAYA AÇ BUGÜN GÜNAHLARDAN OLABÝLDÝÐÝNCE KAÇ, BUGÜN EN GÝZLÝ ÝNCÝLERÝNÝ ONUN ÝÇÝN SAÇ, ÇÜNKÜ BUGÜN MÜBAREK RAMAZAN'I ÞERÝFÝN MÜJDECÝSÝ, BERAAT GECESÝ TÜM ÝSLAM ALEMÝNÝN VE ÝSLAM ADINA GÖZYAÞI DÖKENLERÝN BERAAT KANDÝLÝ MÜBAREK OLSUN DÝLEKLERÝMLE. HAKAN TOKLUMAN
Gönderilme Tarihi : 07.09.2006 18:29
Gönderen : Seda Gökpýnar
hayýrlý günler.mübarek Berat kandiliniz mübarek olsun.Rabbim hepimizin günahlarýný baðýþlasýn...
Gönderilme Tarihi : 07.09.2006 10:08
Gönderen : kul bezirgan
mevlanayý bulut bil avamý kurumuþ çatlamýþ yarýlmýþ verimsiz çöl topraðý bil .kim ki mevlananýn fikrinden faaydalanmazsa rahmetten yoksundemektir rahmet yaðmayav yerde kuru kalýr verimsiz olur hey sýfatý adem yeþil deyil kurumumuþsan þunu bilki mevlanayý hacý bektaþý tanýmadðýndan kurumuþ vermsiz çöl olmuþsun hakýn olduðu bütün gönüllere selam olsun . hakýn nuru o gönüllere doldukca dolsun þu kul bezirgan mevlana ve hacý bektaþ bulutunda yaðmur alsýn meyveleri yetiþsin hak katýnda makbül olsun okuyan inceleyen can dostu dostlara selamve rahmet olsun
Gönderilme Tarihi : 06.09.2006 22:28
Gönderen : kul bezirgan
aþkýn ateþi ile yanýp piþen aþýklara selam olsun aþkýn ateþinden yanan ýþýk olur
Gönderilme Tarihi : 05.09.2006 23:05
Gönderen : Nihat bey

Kenan Rýfai Hazretlerinin Sabataist olduðunu zanneden kardeþime bu konuyu açýklamak istiyorum .:


1- Allah cc Hazretleri bir Kudsi Hadis-i Þerifte “ benim veli kuluma zulmeden ve iftira atana Ben Harp ilan ederim” buyuruyor. Sayýn Kardeþim lütfen bunu bir düþünsün


2- Tasavvuf bir okuldur. Ýslam’ý iyi yaþama ve anlama okuludur. Deðiþik Meþrep ve Yollarda bu güzel okulun dershaneleridir. Sýnýflardýr. Soruyu soran kardeþim lütfen bunu da düþünsün


3- kiþi bildiðinin dostu bilmediðinin düþmanýdýr sayýn kardeþimiz bu güzel ilkeyi de bir düþünsün


4- Kenan Rýfai Hazretleri hiçbir eserinde hiçbir hareketinde Ben Mevlana Cellaleddin- Rumi Hazretlerinden büyüðüm dememiþtir. Baðlýlarý da dememiþtir. Sayýn Site yöneticileri de dememiþtir. Hizmeti geçenler kýsmýnda Kenan Rýfai Hazretlerinin hayat hikayesini bende okudum siz nasýl böyle bir açmaza düþtünüz hayret ettim.


5- Kenan Rýfai Hazretlerine ilk iftirayý Refik Halid Karay “ Kadýnlar Tekkesi kitabý ile atmýþtýr. Eser zaten romandýr yazýlanlarda hayal ürünüdür ve ilmi bir eser deðildir. Maalesef Soner Yalçýnda Efendi 2 kitabýnda bu yolu seçmiþtir.


6- sayýn yazar Soner yalçýn Arapça ve Farsçaya vakýf bir insan deðildir. Edebiyat Tarihçisi Tasavvuf Tarihçisi , Ýlahiyatçý veya Tarihçi deðildir. Sadece bir yazardýr. Bu iþler uzmanlýk özveri bilgi ve deneyim isteyen iþlerdir.


7- sayýn yazar acaba hayatýnda kaç tane Orijinal Haliyle Vakfiye , Silsilename , Ýcazetname ve Þecere görmüþtür .ve incelemiþtir. bu soru önemlidir. Zira yazdýðý kitapta bilgi ve belge yoktur. Çünkü kendisi Arþiv dairesinde de çalýþmamýþtýr. Ve Vakfiye , Silsilename , Ýcazetname , Þecere de incelememiþtir. Uzmanlarýn bu tür arþiv vesikalarýnýn üzerinde senelerce çalýþýp kitap neþrettikleri biliniyor .


8- Eseri Kardeþimiz bir daha okursa mantýksýzlýklarý ve Çarpýtmalarý fark edecektir. Zira eserin ilmi olmadýðý basit bir lisanla yazýldýðý kelime oyunlarý yapýldýðý hemen belli olmaktadýr.


9- Altýnoluk Dergisinin Aðustos sayýsýnda bu konu ve kitap hakkýnda 6 sayfalýk ilmi bir makale çýkmýþtýr. Okumanýzý tavsiye ederim ayrýca Ahmet Yüksel Özemre Beyefendinin “ Üsküdar da Bir Attar Dükkaný kitabýný okumanýzý rica ediyorum bu eseri okumanýzda çarpýtmalarý görmenize yardýmcý olacaktýr. Ayrýca Prof Dr Hasan Kamil Yýlmaz Beyefendinin” Aziz Mahmut Hüdayi Celvetiler ve Celvetilik “ kitabýný da okumanýz yararlý olacaktýr.


10- yazarýn kitabýnda kaynakça olarak gösterdiði kitaplar bende var hepsini de okudum siz de kaynakçayý inceleyiniz kaynak olarak verdiði kitaplarý okuyunuz göreceksiniz ki yazar ya hakikatleri çarpýtmýþ ya da kaynak gösterdiði kitapta olmayan þeyleri hayali olarak varmýþ gibi yazmýþtýr.


11- Kenan Rýfai Hazretlerinin devrinde yaþasaydým onun hizmetçisi olurdum da bunu þeref bilirdim. Zira bu insan-ý Kamil çok büyük bir Zattýr . bir insaný tanýmanýn yolu varsa o insanýn eserlerini okumaktýr Kenan Rýfai Hazretlerinin de bir birinden güzel eserleri vardýr. Ben satýr satýr eserlerini okudum sizde okuyunuz ve gerçekleri görünüz


12- Ýþte Kenan Rýfai Hazretlerinin eserleri *Þerhli Mesnevi –i Þerif : Mesnevinin birinci cildine yaptýðý kýymetli þerhtir. “ * Ahmet Er Rýfai : Hazret-i Pir Ahmet Er Rýfai nin hayatýný anlatmýþtýr. “ * Kýrk Derste Arapça * Rehber-i Salikin : Derviþlere yol göstermek için yazýlmýþtýr. “ * Tuhfe-i Kenan * Ýlahiyat-ý Kenan:” Peygamber Efendimiz için yazdýðý Naat-ý Þerifler ve þiirleri vardýr “ * Sohbetler : 2 cilttir. : “Sohbetleri ve Talebelerine verdiði dersler vardýr. “


13-Bu Baðlamda Rahmetli Nurettin Topçunun Eserlerini ve Hayatýný da tetkik etmeniz yerinde olacaktýr zira rahmetli hayatýnýn ilk baþlarýnda Tasavvufa karþýydý araþtýrmalarýný derinleþtirince ve Louis Masignon’u dinleyince “ Ýslam Tasavvufunun kaynaðýnýn Kuran-ý Kerim olduðunu ve Hadis-i Þerifler olduðunu “ anladý ve Mevlana Hazretlerine ve de devrinin Allamesi ve Mürþidi Abdülaziz Bekine Hazretlerine Baðlandý. Rahmetli Üstadýn eserleri sizin için faydalý olacaktýr.


14- Ýmam-ý Rabbani Hazretlerinin 2 Cilt halinde basýlan Mektubat-ý Rabbanisini , Ýmam Gazali Hazretlerinin 4 Cilt Ýhya-i Ulum iddin –i Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Sohbet ve Ders kitaplarýný , rahmetli Mehmet Asým Köksal Hocaefendinin Ýslam Tarihini, Kadý Beydavi Tefsirini , Ömer Nasuhi Bilmen Hazretlerinin tefsirini , Ýsmail Hakký Bursevi Hazretlerinin Ruhul Beyan Tefsirini siz kardeþime tavsiye ediyorum .


15- Soner Yalçýnýn kitabýna kaynak olarak aldýðý ve çarpýttýðý bir eser de Hüseyin Vassaf Halveti Hazretlerinin Sefinetül Evliya “ Evliyalar gemisi “ adlý eseridir. Eserin müellifi Kenan Rýfai Hazretlerinin ilk mürþidi Ethem Þah hakkýnda diyormuþ ki : Ethem Þah Ýnsan-ý Kamildir. “ buradan sonra Yazar Kendisi devam ediyor “ Gördünüz ya Ethem Þah Mürþid deðilmiþ ama Kenan Rýfai Hazretlerinin baðlýlarý ona Ulu Þeyh Ulu Mürþid diyor ve ekliyor þeyh uçmaz mürid uçurur hesabý diyor. Yazar insan-ý Kamil in ne demek olduðunu bilmiyorsa suçlu bizmiyiz tabiî ki deðiliz Ýnsan-ý Kamil ünvaný Zaten Mürþid-i Kamiller Veliler ve Ýlmi ile Amel eden alimler için söylenir. Ayrýca Kenan Rýfai Hazretlerinin Baðlýlarý Ethem Þah için üveysi – Sivil Mürþid diyorlar ve Kenan Rýfai Hazretlerine rehberlik ettiðini belirtiyorlar böylesi mübarek bir zata ulu Mürþid denmez de ne denir ayrýca Ethem Þah Hazretleri Kenan Rýfai Hazretlerine riyazat zikrullah talim ettiriyor . Kenan Rýfai Hazretlerinin 2. Mürþidi ise “Kenan Rýfai Hazretlerine “ oðlum bilemiyorum sen mi benim yoksa ben mi senin Þeyhinim diyen Þeyhül Meþayih Hamza Rifai Hazretleridir. Kenan Rýfai Hazretleri 4 sene 2. Mürþidine Hizmet etmiþ ilk Mürþidinden olduðu gibi 2. sinden de Ýcazetname ve Hilafetname almýþtýr.


16- Kenan Rýfai Hazretlerinin Baðlýlarýnýn Yazdýðý 20 .Asrýn ýþýðýnda Müslümanlýk ve Kenan Rýfai kitabýný da mutlaka satýr satýr okuyunuz


17- Ýslam’ý ve Müslümanlarý istemeyenlerin Tarihimize ecdadýmýza ve Ýslam büyüklerine saldýrýp hakaretler ettikleri bilinmektedir direk Ýslama saldýramazlar çünkü toplumun tepkisinden çekinirler.


18- Sayýn Soner yalçýnýn en büyük yanlýþlýðý da Ýslam Tasavvufunu Yahudi kabalizmi ve Sabataizm ile ve Hýristiyan Mistisizmi ile karýþtýrmasýdýr. Ýslam Tasavvufunun Kaynaðý Kuran-ý Kerimdir. Hadis-i þeriflerdir. Ama diðer ikisinin kaynaðý bozulmuþ ve tahrif edilmiþ Ýncil ve Tevrat týr. Soruyu soran kardeþe böylece bildiririm sormak istedikleri varsa sorabilir cevaplarým . Cenab-ý Hak Hazret-i Pir ‘in Himmet ve Þefaatinden mahrum etmesin

Gönderilme Tarihi : 02.09.2006 18:04
Gönderen : soru
kenan rýfai ile ilgili sayfanýzý okudum kendilerini öyle yazmýþsýnz ki hz.mevladan da üstünmüþ mübarek, hakkýnda sabetaycý iddialerý var ama bu güne kadar asýl savunucularý da dahil olmak üzere kimse bunu tam anlamýyla öðrenemedi... bu sayfada açýklarsanýz sevinirim,
Gönderilme Tarihi : 01.09.2006 14:49
Gönderen : mubeccel
sitenizi okudum cok begendim cok guzel bir site hazirlamissinz allah razi olsun bunlarin devamini isteriz butun yazarlardan allah razi olsun saygilarimla
Gönderilme Tarihi : 01.09.2006 05:27
Gönderen : derviþ
HER GEÇEN GÜN BÝZLER ÝÇÝN GÜZELLENDÝÐÝNÝZ,çiçeklere büründüðünüz...Ruhumuza feyz ve huzur kattýðýnýz için þükranlarýmý gönderirim sizlere dostlar..Daim var kalýn Ýnþallah..RAHMAN GÜCÜNÜZÜ,AÞKINIZI ARTTIRSIN..EDEPLE....SELAMETLE..
Gönderilme Tarihi : 31.08.2006 22:21
Gönderen : Metin AKKEÇECÝ
Hz.Mevlana dergahýný ilk defa 1978 senesinde gördüm etkileyici bir atmosfere sahip o zaman bekardým.Þimd evli ve 2 çocuk sahibiyim kýsmet olursa çocuklarýmý ve eþimi alarak yeniden görmek isterim.
Gönderilme Tarihi : 31.08.2006 15:54
Gönderen : Tuð kaðan
SELAMÜN ALEYKÜM MÜSLÜMAN KARDEÞLERÝM HEPÝNÝZDEN ALLAH RAZI OLSUN.ALLAH HEPÝNÝZÝ KAZADAN BELADAN KÖTÜLÜKLERDEN KORUSUN. ÝÇÝNDE BÝZÝDE MESNEVÝLÝÐÝ TAM ALLAMIYLA ÖÐRENMEK ÝSTÝYORUM BU SÝTEYÝ YAPAN KARDEÞLERÝMDEDE ALLAH RAZI OLSUN ALLAHIN SELAMI ÜZERÝNÝZDE OLSUN
Gönderilme Tarihi : 28.08.2006 22:19
Gönderen : kardelen
“Varlýðýndan insanlarýn huzur içinde olduðu kiþiyi, Tanrý affeder.”
Gönderilme Tarihi : 28.08.2006 16:21
Gönderen : ebrar

     "YAR RA BA YAR ÇUN BÝNÞESTE ÞUD


      SAD HEZERAN LEVH-Ý SIR DANÝÞTE ÞUD"


'Sevgili,sevgilisiyle beraber oturunca yüzbinlerce sýr levhini bilir!' Velilerin huzurunda insanýn gönlü açýlýr da gönüldeki gizli sýrlar görünür.Haberde varittir ki,'Mümin,müminin aynasýdýr',o aynada sen kendi güzelliðine bak.Senin aynan bir Allah adamý olursa orada kendi Cemal'ini görürsün.Görünce de hayran olur,bülbül gibi,gülün karþýsýnda inlersin.Aþýklarýn nazarýnda perde açýlmýþ olduðundan bir an bile niyazdan geri durmazlar.


      AÞK ÝMÝÞ HER NE VAR ALEMDE...

Gönderilme Tarihi : 27.08.2006 22:30
Gönderen : derviþ
RABBÝM..BENÝ ÝNSAN OLARAK,VARLIÐINDAN HABERDAR OLARAK YARATTIÐIN ÝÇÝN SANA HAMD Ü SENALAR EDERÝM..ÞÜKÜR ÜZERÝMÝZE EFENDÝMÝZÝN AYDINLIÐINDA SABAHLARI DOÐDURDUÐUN,SENÝN AÞKINLA BÝ GÜNE DAHA BAÞLATTIÐIN ÝÇÝN.. SANA LAYIK KUL..EFENDÝME LAYIK ÜMMET..HZ.MEVLANAMA LAYIK DERVÝÞ EYLE BU ACÝZÝ...
Gönderilme Tarihi : 27.08.2006 10:56
Gönderen : derviþ
Bu ne kibir Bu ne gurur? ASLIN BÝR DAMLA SUDUR!!! AÞKA EMANET..
Gönderilme Tarihi : 26.08.2006 23:29
Gönderen : yildizhanlevent ateþman
müþfik olan..!! samimi can lar her halde çocuklarýn eriþemediði amma taþlayarak meyvelerini yediði aðaçlardan birtanesidir ..bir kerre avam hayy huu ya baþladýmý hakikatta onlar çekiþtirdiðini zann ederler ney in gürültüsünü bastýramaz ya.. nice müþfik þefikler hayy -hu larla taþlandýda ney ler sustu mu..?!! ger biri mevlana için hizmet etmiþse mevla ya hizmet etmiþ olup azda olsa hadimler daim bakii dirler üzülmeye deðmez ESRA.. varsýnlar avam hayyý hu ya karýþtýrsýnlar sen bak ney ne söyler hakiklatten bir nefes eder anlamayanlara mevlana gibi k.s. ise onlara mesnevii ile iyi taþlar . MESNEVÝ canlý bir taþlayýcýdýr .nasibliler den her kes alýr taþlayanlarda taþlanarak tabii...
Gönderilme Tarihi : 26.08.2006 22:41
Gönderen : AÞIKÝNEM
Andým yine seni her þey yadýmdan silindi Hayalin gönlümün tepelerinde gezindi Bu bi serap olsa da hafakanlarým dindi Andým yine seni her þey yadýmdan silindi
Gönderilme Tarihi : 26.08.2006 21:00
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0319 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya