Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : hasan
çok güzel bir site ayný güzelliði ile devamýný Rabbimden diliyorum. Turgut inançer hocamýzýn daha deðiþik yazýlarýný bekliyorum Allaha emanet olun
Gönderilme Tarihi : 27.02.2008 19:10
Gönderen : fatma oyman

öncelikle tebrikler böyle bir site için...emekli öðretmen olarak þimdiye kadar öðrendiðim bütün ilimler eksikmiþ,hiçbiri ruhuma hitap etmedi,tatmin etmedi...aylardýr sitenizdeki mesnevi okumalarý ve sohbetlerini dinliyorum,ruhum aydýnlandý,hayata bakýþým deðiþti..


not okumaya hangi eserlerden baþlamalýyým,Kayseride eðitim alabileceðim kiþi yada kurum varmý..yoksa sadece mürþid olarak kitaplar yeterlimi saygýlar

Gönderilme Tarihi : 27.02.2008 10:39
Gönderen : ERDOÐAN
selamýnaleyküm çok teþekkürler çok güzel bir site dönem ödevimle ilgili herþey vardý ellerinize saðlýk Allaha emanet olun
Gönderilme Tarihi : 20.02.2008 17:18
Gönderen : yenihayat1979
SANA GÖNÜL VERMÝÞ OLANI SEVDÝM YARATTIÐINI SEVDÝM GÝDÝÞÝNÝN ARDINDAN SENDEN ÝSTERÝM ONU ALLAHIM....
Gönderilme Tarihi : 19.02.2008 00:13
Gönderen : deniz tam
Böyle bir sayfa yaptýðýnýz için, emeði geçen herkese çok teþekkür ederim.
Gönderilme Tarihi : 15.02.2008 17:04
Gönderen : biçare
tüm sevgili ve sevgililerin günü kutlu olsun vesselam hu...
Gönderilme Tarihi : 14.02.2008 08:46
Gönderen : MÝNYELÝ ABDULLAH
SÝTENÝZ GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL ALLAH SÝTENÝZÝ HER DAÝM EYLESÝN HEPÝMÝZE YARAR SAÐLASIN!!!!VE SELAM
Gönderilme Tarihi : 10.02.2008 11:27
Gönderen : efsunkar
sitenizi çok begendim baþarýlarýnýzýn devamýný dilerim
Gönderilme Tarihi : 05.02.2008 18:37
Gönderen : Muzaffer Gülenç
Merhabalar, Kýymetli yazarlarýmýzýn pek kýymetli yazýlarýný dikkatle ve büyük haz alarak takib ediyorum. Ben uzun yýllardýr yurtdýþýnda olduðum için ancak internet vasýtasýyla yazarlarýn biyografilerini bulabildiðim kadarý ile okuyabiliyorum. Bir bölüm açarak Burada yazýlarý çýkan yazarlarýn biyografilerine yer verseniz, kendilerini daha yakýndan tanýmamýza imkan saðlasanýz pek güzel olur diye düþünüyorum. Hepinize saygýlar, selamlar ve muhabbetler sunuyorum.Allah gayretinizi artýrsýn.
Gönderilme Tarihi : 30.01.2008 06:32
Gönderen : Ýbrahim Gündoðan
Sevgili Canlar; Ben 63 yaþndayým,laf olsun diye yazmýyorum üç yýl önce mesnevi'yi okumaya baþladým.dünya gözüyle bitirdim ama gönül gözüyle bitiremedim ve bitmiyor bitmiyecekte çünki beni içimdeki sonsuzluk yoluna býrakýverdi.Ýçimde böyle bir yolun olduðundan bihaberdim,,hani bir hayvaný azad etmek içiin ovanýn ortasýna býrakýveririz ya iþte öyle bir þaþkýnlýk.Velimizin ikaz ettiði gibi.içimdeki madenleri cevherleri görmeðe baþladým,yolun kenarlarýnda öbek öbek duruyorlar . Ben ne zengimiþim be dedim ama asla gururlanmadým,öðünmedim Velimin dediðini yaptým.Gururun öðünmrenin içinde þeytan vardýr diyor,senin elinden tutup o yoldan fýrlatýverir,kendini geldiðin eþek damýnda bulursun diyor. Þimdilik bu kadar yazmak gerekiyor.O'nu okumak deðil ellerinden eteklerinden tutmak yengeç gibi. HER SABAH YENÝ KANATLAR TAKINMAK/ ÝÇÝMÝZDEKÝ SEMALARDA UÇMAK,UÇMAK/ YENÝ MEVSÝMLERE DOÐRU/ GÖÇMEN KUÞLARI GÝBÝ. diyorum ve canlarýmada yeni mevsimler diliyorum 30.01.08
Gönderilme Tarihi : 30.01.2008 02:16
Gönderen : mehtap
Aþktýr..gerisi teferruattýr...
Gönderilme Tarihi : 28.01.2008 14:51
Gönderen : FERAH
Herkese hayýrlý haftalar dilerim.Ana sayfadaki haberlerde okuduðum bir haber zamanýn ne hýzlý akýp gittiðini hatýrlattý bana.Son Mesnevihan Þefik Can vefatýnýn üçüncü yýlý anýlmýþ geçen günlerde.Oysaki vefat haberini daha dün okumuþ gibiyim.Kendisine Allahtan rahmet diliyorum.Kalanlara yaþamýndan feyz almasýný daha da çok diliyorum
Gönderilme Tarihi : 28.01.2008 09:34
Gönderen : hiçlik
Her inançtan insanýn bir noktada buluþmasý bu olsa gerek. uzun bir zamandýr Mevlana'nýn yaþantýsý ve düþündükleriyle ilgili pek çok yazý ve kitap okudum.Sitenizi sýk sýk ziyaret ediyorum ve huzuru arayan herkese de adresi veriyorum. Burada buluþtuðumuz için ne mutlu size...ne mutlu bize...
Gönderilme Tarihi : 27.01.2008 17:00
Gönderen : Resul
Allah Razý Olsun. Emekleri Geçen Herkese Sonsuz Teþekkürler.
Gönderilme Tarihi : 25.01.2008 21:21
Gönderen : ÝSMAÝL

Yeryüzünde sade bir yaþam süren iyi yürekli bazý insanlar vardýr. Bu insanlar yumuþak huylu ve çevreleri ile uyumludurlar. Kalpleri kýrmamak için hayýr sözcüðünü kolay kolay kullanmazlar. Ýnsanlara ellerinden geldiðince yardýmcý olmaya çalýþýrlar. Bu insanlar yüreklerinde öfke, kin, nefret, kibir barýndýrmazlar. Baþkalarýnýn mallarýný mülklerini, zenginliklerini kýskanmazlar, ALLAH herkese çok versin diye dua ederler. Haset duygularý yoktur. Ýnsana doðaya ve hayvanlara karþý þefkatlidirler. Onlar ulvidirler. Bu ulvi insanlar ulvi olduklarý için, içinde yaþamakta olduðumuz süfli dünyaya uyum gösteremezler. Dünya, bu insanlara göre bir yer deðildir. Bir sürgün yeridir. Dünyada pastadan daha çok pay kapmak ve var olan her canlýnýn kendine bir yaþam alaný açabilmesi için itiþme kakýþma, ezme ezilme durumlarý söz konusudur. Ýþte bu nedenle iyi yürekli insanlar bu dünyaya adapte olamazlar, yaþamda zorluk çekerler. Baþkalarý tarafýndan hatta en yakýnlarý tarafýndan bile deðersiz görülebilirler. Zamanla bu insanlar baþkalarýnýn onlarý deðersiz görmeleri yüzünden gerçekten kendilerini deðersiz olduklarýný zannetmeye baþlarlar. Kendilerine baþkalarýnýn, bakýþ açýsýyla bakmaya baþlarlar. Günler geçtikçe bu insanlar melankolik kiþilik yapýsýna bürünebilirler, depresyona girebilirler ve daha da derin psikolojik rahatsýzlýklarla yüz yüze gelebilirler. Ben bu tür saygý deðer arkadaþlara Mevlana’nýn mesnevisini okumalarýný tavsiye ediyorum. Bu arkadaþlar mesneviyi okudukça rahatlayacaklar, gönülleri coþacak.


Ey temiz kalpli insan mesneviyi oku. Sen ne kadar deðerli birisi olduðunu bilmiyorsun. Mesnevi sana senin deðerini gösterecek. Kendinin ne kadar deðerli olduðunu fark edince, o hüzünlü yüzüne hafif bir gülümseme gelecek. ALLAH’ýn seni ne kadar sevdiðini fark edince kalbini bir sýcaklýk saracak, kendini güvende hissedeceksin. Kendini deðersiz hissetme duygun ortadan kalkacak. Hatta kendinin ne kadar üstün bir varlýk olduðunu anlayacaksýn. Bunu anlayýnca gurura kapýlmayacaksýn, diðerlerine tepeden bakmayacaksýn. Zaten istesen de bunu yapamazsýn, çünkü senin yaratýlýþýn da mayanda bu yok. Senin üstünlüðün alçak gönüllü ve mütevazi olman. O gönül gözleri kör olanlar, her ne kadar seni küçük görseler de sen onlar gibi deðilsin. Sen bütün yaratýlmýþlara yaratandan ötürü deðer veriyorsun. Bir çiçek böcek bile senin için çok deðerli. Kýrmamak dökmemek için adýmlarýný dikkatli atýyorsun. Ýþte melekler sana bu yüzden secde ettiler. Melekler senin içinde saklý olan Adem’e, can Ýsa’sýna, NUR U MUHAMMEDÝYE’ye secde ettiler. Yoksa senin böbreðine dalaðýna biyolojik yapýna deðil. Bunlar hayvanlarda da var. Þeytan ve þeytanlaþmýþ insanlar kibirleri yüzünden, insandaki hakikatý göremediler.


Bütün MEVLANA dostlarýna selam olsun.


Ýsmail Akgün

Gönderilme Tarihi : 24.01.2008 23:42
Gönderen : ilknur

sitenizdeki sohbetleri dinliyor ve çok faydalanýyordum yalnýz uzun zamandýr açýlmýyor çok üzülüyorum bir çare


cevap: Sitemizi daha hýzlý bir sunucuya taþýdýðýmýz için bir süredir dosya arþivine eriþilemiyor. Bu sorun bir kaç güne kadar giderilecektir. Bu geçici aksaklýktan dolayý özür dileriz.

Gönderilme Tarihi : 24.01.2008 21:29
Gönderen : Hazver
Þalom sn. Nisanur, semazen.net'in semazen forum'u ve yahoo grubu var oraya üye olmak mümkün! Saðlýcakla...
Gönderilme Tarihi : 23.01.2008 18:46
Gönderen : f.seda...
büyük adamýn aþkýda büyük oluyor....CENAB_I MEVLAM BÖYLE AÞKLARLA YANMAYI NASÝP ETSÝN TÜM ÜMMET-Ý MUHAMMEDE....
Gönderilme Tarihi : 22.01.2008 22:53
Gönderen : NÝSANUR
S.A NASILSINZ SÝTENÝZ COK GÜZEL AMA ÜYE OLMAYI ÝSTERDÝM GALÝBA ÜYELÝGÝNÝZ YOK OLURSA SEVÝNÝRÝM BÝRDE ARKADASLARIMLA MESNEVÝ SOHBETLERÝNE GÝTMEK ÝSTÝYORUZ eskiþehirde yasýyoruz umarým yardýmcý olursunuz ALLAHA EMANET OLUN
Gönderilme Tarihi : 18.01.2008 16:04
Gönderen : cezalý
YARAB SANA SAMÝMÝ KULLUK NASÝP ET BÝZE GERÇEK SEVGÝYLE AÞKA VARAK HAKKIN ÝZÝNDE HER ZERZEMÝZDEKÝ KUDRETÝN HÜNERÝN HÜRMETÝNE HABÝBÝN SANA OLAN AÞKINI SEVGÝSÝNÝ VER BÝZE HANÝFE CEYLANýn KITABINDAN ALINTI
Gönderilme Tarihi : 18.01.2008 14:23
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0342 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya