Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : Hadim-ül Fukara

Selamýn en güzeli ile...


"Ey dil ister isen kamil ola noksanýn.sikkesi altýna gir H.z.Mevlana'nýn"...


Sözün bittiði, ýþýðýn nurunu kaybettiði, hayatýn tekdüzeleþtiði bir zamanda size bilmediðiniz ve duymadýðýnýz kelimelerle hitap edeceðim.Dostlar Mevlana yolundan gitmenin ne mana taþýdýðýný þu bir semazenin feryadý makalesinden okuyun. Þu yan taraftaki ediplerin bir çoðunun mübarek cemalini ve bülbülane sesini duymuþ bu fakir,çilenin de ne tatmayan bilemez kabilinden olduðunu ibretle temaþa etmiþtir.Bu gaile ancak dua ile aþýlýr.Niyaz edelim, dua edelim.Aþkolsun...

Gönderilme Tarihi : 22.02.2006 21:14
Gönderen : cahil
sayýn kevkeb ben cahilim ama siz bendende cahilmiþsiniz mülk ALLAH ýn deyilmi kime isterse verir sana bana mý soracak erkek doktor oluyorda kadýn neden olmuyor olur efendim olur nedenmi bizzat tanýdým gördüm onda ALLAH I emirlerini ve aþkýný yaþadým inanmýyorsan ALLAH cc hazratlerine sor bende inanmadým sordum 2 rekat namaz kýlýp yat bakalým inþallah o aþk ehli zatý görürsün YA ALLAH HU MÜRÞÝDÝM
Gönderilme Tarihi : 21.02.2006 22:16
Gönderen : kasým

BURAK,


MEDAYÝH-Ý MEVLANA (AHMET KUDDUSÝ) HAKKINDA KAYNAK NEREDEN BULABÝLÝRÝM...

Gönderilme Tarihi : 21.02.2006 17:31
Gönderen : cahil
bin kere kapýdan kovsada Mürþid Hak eline vermiþtir nurdan ýþýk Teslim olanlar Hakka olur aþýk Vuslat istersen Ka mil Mürþidini taný
Gönderilme Tarihi : 21.02.2006 08:49
Gönderen : g
sitenizi tesadüfen dün buldum çok mutlu oldum ALLAH ýmda sizi mutlu bahtiyar edip aþk ehlinin elinden yaksýn kavursun inþallah aþkýyla Ahmet hocamýzýn yazýlarý harika
Gönderilme Tarihi : 21.02.2006 07:48
Gönderen : HANÝFE CEYLAN
B endeki beni bulmadýnsa,sevme ziyan olursun bulupda anladýnsa YAÞAR HAKKA varýrsýn.
Gönderilme Tarihi : 20.02.2006 21:37
Gönderen : Aþkýn Günay
Sitenizdeki, Bir semazenin feryadý isimli yazýyý okudum.çok beðendim. Keþke bu sorunlar olmasaydý da,siz de bu yazýyý yazmamýþ,ben de okumamýþ olsaydým. Sözün özü, aynen katýlýyorum ve çok,daha çok okumalýyýz diye bitiriyorum.
Gönderilme Tarihi : 20.02.2006 20:25
Gönderen : Hadim-ül Fukara
Bismi Hu ! Söz kifayetsiz kalýr da ekbem olur ya dil? Ýþte þuracýktaki ziyaretçi defterine bir baktýk da; Hangi sözle, hangi kelimelerle ifade edebiliriz ki O'nu? Zaten söze sýðmaz ki! Kendi de diyor ya; "zaten söze sýðmaz ki" diye. Herkes kendi zannýnca dost iþte ! Üstadým; þu feryadýnýz öyle bir yaktý ki bizi, bu ikinci notu yazmak edepsizliðinde bulunduk. Bazen diyoruz ki ; " Ya Rabbi, bu ocaðý uyandýr da biz Neyzen Tevfik gibi birisi de olsa yüz sürsek posta" Acziyetimizden diyoruz bunu. Ne desek O (C.C.) zamaný gelince uyandýracaktýr inþallah bu mübarek ateþi. Bu fakiri de unutmayýn,duasýz býrakmayýn olur mu caným efendim. Allah derdimizi artýrsýn.
Gönderilme Tarihi : 19.02.2006 01:51
Gönderen : Hadim-ül Fukara
Can dost ! Bir semazenin feryadý nam makalenizi gözyaþlarý içerisinde kýraat eyledik.Yýllardýr içimizde durmaksýzýn kanayan yarayý dile getirmiþsiniz. O yazdýðýnýz satýrlarýn hak olduðu aþikardýr.Zira deðerli olanýn taklidi çoktur.Sabahlara kadar gönlümüzden akan kan ve gözyaþý ile niyaz ederiz ki; Allah u Azimüþþan bu aþk ocaðýný yeniden uyandýrsýn.Her iþte bir hikmet vardýr ya, þer bildiðimizde hayr, hayr bildiðimizde þer vardýr ya ! Müsterih olunuz üstadým. Uyuyan ateþ uyanacaktýr elbet.Rüzgar esiyor hamdolsun. Az kaldý kývýlcýmlarýn aleve dönüþmesine. Aþk ocaðý söner mi hiç?Ümitsizlik köyüne gitmesek ne olur? O mübarek sözlerinizin her bir harfine bin defa can feda olsun. Bilesiniz ki suretten kaçýp manayý arayan aþýklarýn gönlünde o mübarek ocaðýn ateþi hiç dinmedi. Bu satýrlarýn yazarý olan kulunuz da henüz yirmisekiz yaþýnda.Hiç bir þarlatanla da iþimiz yok.O bahsettiðiniz önünde baþ kestiðiniz mübarekler var ya, iþte onlarýn vesilesi ile nevniyaz olduk. Her nefeste de sizin için niyaz ediyoruz. Iþýðýnýz karanlýk gönüllerden eksik olmasýn diye.Gecenin bir vaktinde rüya aleminden uyanýp size bu satýrlarý yazmak cüretinde bulunduk. Aþkolsun Huuu...
Gönderilme Tarihi : 19.02.2006 01:37
Gönderen : Selçuk Üniversitesi Ögrencileri Adýn

iyi günler diliyorum.


sizden hepimizi ilgilendiren bir konuda yardým istiyorum.


Mevlana Müzesine giriþ için öðrencilere yapýlan indirime son verildi. önceden 2 YTL ile girerken artýk 5 YTL ücret ödemek zorunda kalacaðýz. bu olay bizim kanýmýzca Hz. Pir "GEL" mesajýna yapýlan bir saygýzýslýktýr. bu olayla gençlerin Mevlana sevgisini kazanmalarýný engel olunmaktadýr.


Biz Konya'da üniveresite okuyan gençler olarak buna karþý tepkimizi saygý sýnýrlarý içerisinde göstereceðiz. Ancak bunun sizden de destek görmesini istiyoruz. Lütfen bu olaya engel olalým. Allah þimdiden razý olsun.

Gönderilme Tarihi : 16.02.2006 15:31
Gönderen : Caner Tatlýcý
sayýn semazen.net sitesi kurucularý

sitenizi sürekli okuyorum. çalýþmalarýný çok beðeniyorum.

bu mesaj buraya yazmamýn esas sebebi size yolladýðým e-mailin size ulaþýp ulaþmadýðýndan þüphe etmemdir.

zira önemli bir sorunu size iletmeye çalýþmýþtým.

biz konya da okuyan üniversiteli öðrenciler olarak Mevlana Müzesine Giriþ biletlerinde yapýlan son deðiþikliðe tamamen karþýyýz.

öðrencilere 2 ytl olan giriþ ücreti 5 ytl ye çýkartýldý. bu olay bizi þaþkýna çevirdi. Hz. Pir'in "Gel" çaðrýsýna böyle bir darbe vurmak kimseye yakýþmýyor.

bizim gibi henüz suretten manaya inememiþ gençlerin Mevlananýn o mukaddes mekanýndan daha alacaðý çok ibretler var.

bu konuda sizden de burayý okuyan insanlardan da yardým bekliyoruz.

þimdiden Allah razý olsun.
Gönderilme Tarihi : 16.02.2006 15:14
Gönderen : kevkeb
Sitenizi beðenerek takip ediyorum, fakat Hayat Nur hanýmefendinin yazýsýný itiraf etmeliyim biraz hayret ile okudum,hanýmefendi býrakýnýz kadýn semazeni konuþmayý kadýn þeyh(mürþid) de olur siz hala oralardasýnýz buyurmuþlar,bir de arif olan anlar benim ne olduðumu kabilinden birkaç satýra da rastlamýþ bulunduðumdan buraya yazma ihtiyacý duydum ve tekrar üzerinde durulmasý gereken bir noktaya gelmek istiyorum;Mevlevilik ayrý bir din deðildir! tasavvuf da Ýslam'dan gayrý deðildir!, eðer bu söz üzerine mutabýksak alalým yüreklerimiz ellerimize neyi ne adýna ne için söylediðimizi düþünelim,býrakýnýz insaný Mesnevi i Þerif bir kitap olarak bile kiþiyi irþad eder fakat burada maksat Tarikatse ,ki biliyoruz ki tarikat ne biz Türklere ne de herhangi münferit bir tasavvuf ekolüne has,ait deðildir,tarikatte esma telkini hiç bir zaman bir haným tarafýndan yapýlmamýþtýr ,yapýlmaya çalýþýldýysa bile biliniz ki tutmamýþtýr ,elbette ki arife hanýmlar ,evliyanýn büyüklerinden hanýmlar gelmiþ ve geçmiþtir tarihimizden amma irþada doðrudan memur yani seyri suluk yürütmeye memur haným yoktur,meþihet osmanlýda atama ile bile verilen idari bir makam hükmündedir ve reisliði yapýlan yerin veya grubun önderliði manasýna gelir,ayrýca verilen kaynakçada bazý çürük noktalarýnda bulunduðunu ifade etmek isterim bendeniz referans noktasýnda Gölpýnarlýnýn bir oryantalistten öteye gidemeyeceði iddiasýndayým,ve bu düþüncede tek olmadýðýmý da biliyorum. Konunun hassas bir diðer noktasý da biz tasavvufa ilgi duyanlar ve sevenler zümresi dýþýndakilere referans olarak ne verebileceðiz,müteþerri olduðumuzun isbatýnýn imkaný nerededir diye soruyor ve düþünüyorum.Ukalalýðýmý baðýþlayacaðýnýz umarak ve bu ümmetin kendi kendisini tamir edebilen, onaran bir ümmet,yanlýþa dur diyebilen bir ümmet olmasý dilek ve temennilerimi fiili bir duaya inkilap ettiðim hissiyle bu mesajý yazdým,eðer bendenizin de tamire ihtiyacý lüzum gösterdiyse bunu lütfen zatý kerimlerinizden niyaz ederim,selam ile hu..
Gönderilme Tarihi : 13.02.2006 02:05
Gönderen : nalan yýldýrým
çok dua istiyorum okadar mutlu oldum ki bu siteyle karþýlaþtýðým için Rabbim daim eylesin varlýðýnýzdan istifade etmeyi nasip eylesin
Gönderilme Tarihi : 12.02.2006 22:47
Gönderen : Sabiha Rana

Sabreden þehvetin


Teninden damlarmýþ


Her dem


Zem,zem..


12 - 12 - 2004 ( Sabiha Rana )


Melekler Yüreðinizden Öpsün.

Gönderilme Tarihi : 12.02.2006 14:06
Gönderen : mehtap
‘Herkes bu meydana bir zafer için gelir, ben ise sade Sana yenilmek için geldim.’(S.AYVERDI) Aska emanet..
Gönderilme Tarihi : 11.02.2006 23:30
Gönderen : ali
sevgili müslüman kardeþlerim ben henüz 14 yaþýndayým fakat ben bu radyonuzdaki müzikleri çok beðeniyorum fakat ilk baþlarda beðenmemiþtim ben çeþitli yeni hareketli müzikleride seviyorum ama bu radyonuzdaki ilahileri çok beðendim (teyzem sayesinde ) ben burada müslümanlýðýma daha çok baðlandým yaptýðým hatalarý bir daha yapmadým ve bu yüzden size çok teþekkür ediyorum allah sizden razý olsun SAYGILARIMLA
Gönderilme Tarihi : 11.02.2006 20:42
Gönderen : fatih yýldýrým
mevlanayý doðru anlamak ne kadar önemli bu zamanda, gerçekten hoþgörü ve anlayýþýn tek örnek insaný. semazen gösterileri dýþarda bi organizede gösteri yapýyormu.?
Gönderilme Tarihi : 08.02.2006 20:26
Gönderen : uður
tüm gönül dostlarýna selam olsun!!!!!!!
Gönderilme Tarihi : 08.02.2006 18:35
Gönderen : BURAK
büyük hak aþýgý ahmet kuddusi hz medahuyi mevlana eserin de mevlana hz hakkýnda hiçkimsenin bilmediði þeyler sölylüyor allahhuzülcelal hz günde 17 kez mevlanaya hz tecelliyat edermiþ o yüzden mevlana hz aþkýndan dönermiþ ayrýca mevlana hz nin 8 yaþýnda kalp gözünün açýldýðýný söylüyor sensin veliler þahý ya hz mevlana ariflerin sultaný dertlilerin dermaný kuddusinin cananý ya hz mevlana
Gönderilme Tarihi : 07.02.2006 14:24
Gönderen : yýlmaz yurdakul
Download bölümündeki kaside ve diðer eserlerin çoðunu indiremiyorum.pc' mde problem yok.Ýlgilenebilirmisiniz.özellikle öyle deðilse.eyvallah.
Gönderilme Tarihi : 07.02.2006 13:55
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0334 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya