Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : Mevlevi Kalem
Hamur Yoður At Tandýra Ya Piþerde Yanar Ya da Maya Tutar... benden nacizane bir söz..
Gönderilme Tarihi : 23.10.2008 23:09
Gönderen : LA__edri

                                Taylasan ve taylasan sahiplerine ……


Bizleri “ kendini anlama” basamaðýna koyan,ilm ve akýl ile çevreleyen Allah’a þükürler olsun!!!
Fikrimizin-zihnimizin bulanmasýndan O’na sýðýnýrýz!!


Ümmetlerin en hayýrlýsýna gönderilen Hz. Peygamber (s.a.v)’e O’nun temiz eþlerine,evlatlarýna ve O’na tabi olanlara salat vede selam olsun!!


Ýmam Hanbel “akýl fýtrý’dýr”,Muhasibi’de “O nurdur” demiþlerdir.bir kýsým zevat “akýl;bilgilerin hakikatini seçmeye yarayan güç” olarak ifade etmiþler.
Bir bedevinin  “akýl nedir?” sorusuna “tecrübeyle kazandýðýn güç’tür” cevabýný almýþtýr.


Ýmam Ebu Hanife akýlýn yerinin dimað-zihin olduðunu söylemiþtir.
Kuran-ý Kerimde Allahü Teala “þüphesiz bunda kalbi-akli olanlar için bir öðüt vardýr (Kaf/37)”buyurmakla aklýn yerinin kalp olduðuna iþareret buyurmaktadýr.


Akýl,insaný hayvandan ayýran bir niteliktir.
Ýnsan akýlla;teorik bilgileri almaya,karýþýk ve düþünme gerektiren sanatlarý öðrenmeye hazýrlanýr.”Akýl fýtrattýr” sözü ile anlatýlmak istenen de budur.O adeta kalbe yansýtýlan bir nur’dur.


Akýl,dünyevi zevklere davetiye çýkaran “þehvet duygusunu” bastýrdýðýmýz fýtri gücün zirvesidir.
Bu  þehvetin bedene-düþünceye yansýmasýna mani  kýlan yol-sistem nefsi tezkýyye  dir.
Bizlerden çok çok önce nice Pir, Arif, Þakir, Zakir gibi isimlerle andýðýmýz büyüklerimiz bunu bir çerçeve içine alýp  kendi fýtri güçlerini tanýmýþlardýr.akýl ve kalplerini birleþtirmiþler ve nefislerini terbiye edebilmenin formülünü aramýþlardýr.Onlarýn çaba ve çözümlerini yol olarak bizlerde yüzyýllardýr takipçilik etmekteyiz.


Aþk eri olan Mevlana yolunda O aþk erini temsil eden postniþin’ler þeyh efendiler mesnevi hanlar atana gelmiþtir.Bu zatlar destar sarýp destar’larýndan sarkan “taylasan”la akýl ve kalplerini birleþtirmiþ ayette gecen (Kaf süresi/37)deki öðüdü hayata geçirdiklerini destar’larýnda-sýkke’lerinde göstermiþlerdir.


Akýl ile kalbini birleþtirmiþ gibi görünen, günümüzde “yeni þeyler söylemek-yapmak” iddia sýrla yola çýktýklarýný “zan” edenler farklý bi kültürün sözcülüðünü yapar hale geldiklerini fark edemeyecek kadar “Hakk taaddüt etmez” düstürünü unutup birden bire baþka hakikatler olabileceði masalýyla kendilerini aldatmayý tercih etmektedirler.
Yeni þeyler ortaya koymayý marifet bildikleri sürece bir türlü kendileri kalmayý beceremiyecek kaç yüzyýllýk yolun tarihini ve sürekliliðini algýlayamaz olacaklardýr.
Yapýsal bütünlüðü parçalayarak,tarihsel sürekliliði kesintiye uðratýp dayanaksýz vede mesnetsiz  içtihad’lar ortaya koyarak “ellerindeki tesbih, ceplerindeki diploma “ ile uyuþma-kaynaþma çabalarýna gark olup yola ve yolcuya verdikleri zarara da cevaz verdiklerýnýn hiçde farkýnda deðiller.


Hulasa nerde kaldý akýl, kalp, teziyye, terbiye, yol, yolcu, yolculuk ??


Fahriyâ! Malumudur erbab-ý irfanýn bu râz
Lafz-ý Mevlâna’dan ancak zat-ý Mevla’dýr garaz

Gönderilme Tarihi : 23.10.2008 16:59
Gönderen : BURCU
SÝTE ÇOK GÜZEL ALLAH RAZI OLSUN FAKAT BEN SÝTEYE ÜYE OLAMIYORUM LÜTFEN YARDIMCI OLABÝLÝRMÝSÝNÝZ.
Gönderilme Tarihi : 17.10.2008 12:07
Gönderen : Hazver
Günün Sözü Yarabbi, muhtaçlara ihtiyaçlarý olan þeyi verenleri doyur; verdikleri her dirheme karþýlýk yüz bin mükâfat ver! Hz. Mevlâna Muhammed Celaleddin-i Rûmî (k.s.) *** Þalom; bu laf çok kapýlý laf.. Çok tuzak laf! Allah; boþa korkutmadý insaný, boþa cehenneti vaad etmedi... Bence biz insanalr marifetlerimiz için sanýrýz :) da kendimizce mutlu oluruz:) Her Tanrý2ya inanýn bildiði bir gerçek var; Tanrý isterse deryalar çöl olur, o isterse fýrtýnada bile yaprak kýmýldamaz! Þimdi; TAnrý þahidim lafýma -aksini iddia ede nispatlasýn:) Ne zaman ki "insan ben verdim" derse o onun yaýbýdýr -ne zaman insan derse ki "senin kýsmetini sana ulaþtýrdým" o zaman Tanrý iledir; Hakk'ýn hakkýný vermeyen hak yiyendir; Ýnsan nefesinin hakkýný vermekle dahi yükümlüdür; Unutmamak gerek , dünyada tek atomcuk yok ki, nefes almýyor olsun!! Tanrý çok latif; avcý tilki... O senin eline hesapta olmayaný veriyor -ondan evvel yok iken sana niyetler veriyor... Ve puþtluk bu ya sýnýyor :) Hakk'ýn hakký karþýsýnda ehli keyfllikten, yarýnlara garantisi olmayan, yarýnlara hak'ý salanlar; pek fena yaya kalabilirler... Bu alem yalan alem ama bu alemin þakasý yok... Ýþi,ni yarýna býrak ama hak'ý olanýn hakkýný yarýna býrakma derim ben bence... Bir göz deðmesi bile hak geçmesidir... Kýlý kýrka yarmak derler bu laf boþuna deðildir! ben dinsizim; yani ne müslümaným, ne yahudi, ne hiristiyan vs... Tanrý'yý hiç inkar etmedim; yer yer boðuþurum, seviþirim, darýlýrým, barýþýrým, küser çeeker giderim -burnum sürter ona dönerim -her nereye ddönsem hep onunlayým... Dinde iddialý olanlarý seyrederim... Hakk; nasip sunmuþtur; nasibin Hakk!tandýrý ve hakk'ý vardýr. Tanrý diyor ki; bana þirk koþabilirsin, beni yok sayabilirsin, benim varlýðýmý inkar edebilirsin; bana küfür edebilirsin "baðýþlarým" diyor... Ama diyor ki; "Sakýn ola, bana KUL hakký ile gelme"... KUl hakký fena tuzaktýr -Kul hakkýný görebilmek için herþeyin Tanrý dan olduðunu bilmek gerek; ve iþte o zaman insan bir selamýn bile kýrk yýl kölesi olur... Allah'a puþt dediðim için yanmaktan korkmam -ama kuyl hakkýndan korkarým... Eyvallah
Gönderilme Tarihi : 16.10.2008 23:11
Gönderen : hamsi
Sayýn Hazver, yorumlarýnýz harika.gönlünüzden çýkýp gönlümüze giriyor.Ne kadar incesiniz...
Gönderilme Tarihi : 16.10.2008 20:49
Gönderen : Hazver
Þalom,
Ölüm yaþamla bir göbek baðý 'nefes'...
Semazen emaktarlarý, katýlýmcýlarý  benden evvel vuslata erirlerse -haklarýný þimdiden bu sefile helâl etsinler Tanrý dan dilerim.
Benden evvel vuslata eren emektarlardan, katýlýcýmcýlardan benim gönlüm pek razý -TAnrý da razý olsun dilerim...
Hep  her daim helâlleþelim; bir sonra ki nefese býrakmaayalým -çünki biz de ölümlüyüz -alem gibi...
Kýzgýnlýðýmýz varsa diyelim -içimizde taþýmayalým -taþýyýp "kin" etmiyelim -kin -koca     ur'dur külfettir gönle...
Aþk ile olalým, yensiz yakasýz; kafamýz  esince alemi ateþe verelim içinde yanaraktan, kafamýz esince yezidi bile hoþ görelim kendi ayýbýmýzdan utanaraktan.. :)
Bir yanýmýz balçýk bir yanýmýz aþk; bu gerçeði bilerekten yaþayalým...
Sevgili Mevlâna'nýn dediði gibi; pergel misali; o pergelin bir ayaðý kuþ kanadý olsun; pencerelere konalým da utanalým...
Gönderilme Tarihi : 16.10.2008 01:41
Gönderen : AZÝZ BORA
SÝTENÝZ ÇOK HARÝKA EMEÐÝ GEÇEN ARKADAÞLARIMA SONSUZ TEÞEKÜRLER.AMA SÝTEDE KÝTAP ALMAK ÝÇÝN BÝR LÝNK YOK OLURSA SEVÝNÝRÝZ AÞK RAZI OLSUN
Gönderilme Tarihi : 14.10.2008 17:23
Gönderen : EDREM
ÝSTANBUL 'DA OTURANLARI KISKANIYORUM. AYNI ÞEHÝRDE EKÝM AYI ÝÇÝNDE 3 AYRI YERDE MESNEVÝ OKUMALARI VAR. BURADA (ÝZMÝR 'DE) YILDA BÝR KERE DAHÝ YOK. BU ETKÝNLÝKLERÝN SÝTENÝZDEKÝ HABERLERÝNÝ ÝMRENEREK OKUYUP ÖZENMEKTEN BAÞKA ELÝMÝZDEN BÝRÞEY GELMÝYOR. RAMAZAN AYI BOYUNCA ÖMER TUÐRUL ÝNANÇER BEYE, MEHMET FATÝH ÇITLAK BEYE, H.NUR ARTIRAN HANIMEFENDÝYE VE SEYREDEMEYÝP KAÇIRDIÐIM DÝÐER EMEÐÝ TÜM GEÇENLERE ÇOK TEÞEKKÜR EDÝYORUM. *AYRICA SÝTENÝZE DE ÇOK ÇOK ÇOK TEÞEKKÜR EDÝYORUM ÇÜNKÜ ÞU AN BÝLDÝÐÝM HERKESÝ SÝTENÝZ SAYESÝNDE TANIDIM VE MESNEVÝYE ÝLK ADIMLARIMI SÝTENÝZÝN UZATTIÐI ELE TUTUNARAK ATTIM. SÝTENÝZDE TÜM EMEÐÝ GEÇENLERDEN ALLAH RAZI OLSUN.
Gönderilme Tarihi : 13.10.2008 13:01
Gönderen : GARÝP
RABBÝM YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN YÝNE ÇOK GÜZEL VE YÝNE ÇOK DOLUSUNUZ.
Gönderilme Tarihi : 13.10.2008 11:00
Gönderen : Hazver
Þalom, ben bu kapýyý çok seivyorum; nasip edene þükürler olsun... Hu
Gönderilme Tarihi : 11.10.2008 02:04
Gönderen : Arzu Bilaloðlu
Sn.Mehmet Fatih'e gerek bu sitedeki yazýlarý gerekse televizyon programlarýndaki gönül sohbetleri için çok teþekkür ederim. Allah razý olsun kendisinden. Saygýlarýmla
Gönderilme Tarihi : 08.10.2008 03:07
Gönderen : þükriye erdem
ben ö tuðrul inaçer hocamý cok seviyorum yazýlarý okuma fýrsatý verdýgýnýz ýcýn cok tþk ederým
Gönderilme Tarihi : 04.10.2008 19:44
Gönderen : oðuz bulut
mevlana benden sonra þeyh aramayýn demiþ ne güzel demiþki bu sitede vadahi eserlerinde onun þeyhliðini bulmak mümkün herkimki bu sitenin kuruluþunda katký sahibi ise insanlýga büyük hizmetlerinden ötürü allahýn ve peygamberinin ve dahi bu mubarek kulun yüzü suyu hürmetine allah onlardan razý ola
Gönderilme Tarihi : 02.10.2008 22:30
Gönderen : Hazver
Þalom, Ramazan bayramýnýzý kutlar; nice saðlýk, huzur,aþk dolu bayramlar temenni ederim. Ayrýca 801 yýl evvel dünyaya aþk-ý, barýþý, kardeþliði kendi yaþantýsý ile örnekleyecek sevgili Hz.Þems-i Mevâna'nýn varlýðýndan beni de haber ettiði için Tanrý'ya teþekkür ederim. Saðlýcakla ve Selametle, nice bayramlara Ýnþallah.
Gönderilme Tarihi : 30.09.2008 20:29
Gönderen : Hazver
Þalom, günün duasý " Allahým gönlümde olaný hakkýmda hayýrlý eyle, Hakkýmda hayýrlý olana gönlümü razý eyle" ne kadar güzel bir dua ; ne kadar Tanrý'ya barýþ ile uzatýlmþ bir dua, çok güzel bir dua... Bazen baþýmýza bela geliyor; diyemiyoruz ki Ey bu baþýma gelen daha büyük müsipetten b elandan korunmam içindir -diyemiyoruz, biz insanýz! Ýnsan'ý kamil olsa belada da hayrý görürdük... Bu dua güzel bir dua; çok barýþçýl bir dua... ki satýri, ,iki yön tek kapý bir dua... bu dua çok dolu dolu bir dua.. Ben bazen Tanrý'ya diyorum; güzel Tanrý'cýðým ben sen deðilim, ihsanýnýn bazen beni anlayamadýðýmdan dolayý isyana sevk eder... Ondan rica ederim ki lütfu -anlayacaðým dilde olsun..
Gönderilme Tarihi : 29.09.2008 23:42
Gönderen : kadir gürbüz
bu gece yüce Rabbim .."hep kendim içim istediðim duamý tüm insanlýk içinde kabul olmasý dileðiyle" herkese ilim ve huzur versin.. herkesin kandili mübarek olsun
Gönderilme Tarihi : 27.09.2008 00:36
Gönderen : Hazver
Þalom, Bir Leyle olan ama binbir ay'a bedel olan bu gece hayrlý olsun dilerim tüm dünya alemine... Semazen aiilesi ile nice Leyle-i'lere Ýnþallah... Günün duasý -gecenin zerafetinde olmuþ; teþekkürler... Semazen radyo yine çok güzel; Teþekkürler... Hoþca ve "selametle"lütfen...
Gönderilme Tarihi : 27.09.2008 00:36
Gönderen : SERPÝL TERLÝKLÝ
YA RAHMAN, SEN öyle rahmet edersin ki ,rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parýltý sonsuz mutlulugumdur.Rahmetin bir damlasý herkesin rýzkýna kefil olur.Þu çorak gönlüme rahmetini indir.Þu fani ömrümü sonsuzluguna eriþtir.
Gönderilme Tarihi : 26.09.2008 21:53
Gönderen : Hilal Kazan
selamün aleyküm arkadaslar öncelikle siteyi hazýrlayan kiþilere cok tesekkür ederim Ben mesnevinin þu an altýncý cildindeyim bu doyumsuz eseri okumayý herkese tavsiye ediyorum. Okudukça düþünce ufkunuzun geliþtiðini göreceksiniz.
Gönderilme Tarihi : 26.09.2008 16:09
Gönderen : SERPÝL TERLÝKLÝ
Ya Rahman, SEN öyle rahmet dersin ki ,rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parýltý sonsuz mutlulugumdur. Rahmetin bir damlasý herkesin rýzkýna kefil olur. Þu çorak gönlüme rahmetini indir. Þu fani ömrümü sonsuzluðuna eriþtir...
Gönderilme Tarihi : 21.09.2008 01:25
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0320 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya