Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : osman avcu
çok hoþ bir site yeni keþfettim hayatýmda ki aþk eksikliðini gidermeme yardýmcý oluyor özellikle yahoo group tan gelen mesajlar çok güzel günlük azýk ....okuyor ve aþýk oluyorum...aþk olsun aþk olmazsa ne var ki bu alemde ....selam ve dua tüm aþýklarýn ve sevenlerinin üzerine olsun....
Gönderilme Tarihi : 16.12.2010 11:40
Gönderen : Hürriyet Koca
Allah'ýn selamý ve rahmeti;Habibi Hz.Muhammed Mustafa[SAV] Efendimizin þefaati;Allah dostlarýnýn himmeti hepimizin ve hepinizin,tüm Ümmet-i Muhammedin üzerine olsun.11.12.2010/12.12.2010 tarihleri arasýnda Hz.Mevlana'nýn þehri Konya'daydým.Cami ve dergahlarý gezdik.En önemlisi de Hz.Mevlana'nýn türbesini gezdik.Nasip ölçüsünde maneviyatýndan istifaade ettik.12/12/2010 saat:20-00 de Mukâbele-i Þerif'i(Semâ) izledik.Meþhur sözdür:BAZI ÞEYLER ANLATILMAZ;YAÞANIR,diye.Sizden ricam;gidin o gönül dostunu ziyaret edin ve ilahi aþk(aþk-ý hüda) nedir? ve ne deðildir? görün. Ben o ziyaretten sonra artýk eski BEN deðilim.Allah o ziyaret için sebep ve vesile olanlardan razý olsun. AÞK ÝLE KALIN..
Gönderilme Tarihi : 15.12.2010 12:08
Gönderen : kk19
17 Aralýk 2010 tarihinde Habertürk kanalýnda saat 21.00 da yayýnlanacak olan Öteki Gündem programýnda Sayýn Hocalarýmýz Cemal Nur SARGUT ve Ömer Tuðrul ÝNANÇER konuk olacak. Bu programý sitenizde yayýnlarsanýz sevinirim aþkla kalýn...
Gönderilme Tarihi : 13.12.2010 20:11
Gönderen : ahmet
siteniz yine eskisi gibi harika. teþekkürler
Gönderilme Tarihi : 11.12.2010 21:38
Gönderen : erkan
selamlar siteniz güzel olmuþ ve baþarýlar
Gönderilme Tarihi : 10.12.2010 00:01
Gönderen : Adnan ARAC

Post dualarýný dinledim. Lakin özellikle son dönem post dualarýnda mevlevilik anlayýþý dýþýna çýkýldýðýný görüyorum... Post duasýnda eklemeler ne den var.Zamanýnda konulmuþ kaydelere hangi siyaset anlayýþýna meyil verilerek eklamaler yapýlmýþtýr.. Bu biz mevlana sevenleri ve inanalarý üzmüþtür. Heleki mevleviliðin kerem Ali Habibi Muhammed ve eþi Hatice kübra ,Fatma-ý zehra ve Hasan Hüseyin anlayýþýna neden eklemeler yapýlmýþ.. O ZAMAN TÜM SAHABE VE EÞLERÝNÝDE SAYIN DERLER ADAMA.. Kaideler deðiþti.Anlaþýlan buradanda elimizi çekeçeðiz.Vaziet o halde.Mevlana ve þems içimizde yaþayaçak.. iþiniz gerçeðinide yaðýlanlarý eklelenleri Hakk yolunda ve divanýnda görüp göreçeðiz.. Allah Bizi Muhammed rasul ve onun ehlibeyitinden ve kurandan ayýrmasýn..


Cevap: Adnan Beyefendi, mail adresinizi yazmadýðýnýz için size özel cevap gönderemedik buradan ithamlarýnýza cevap vermek zorunda kaldýk. Efendim ilk ithamýnýzda Mevlevilik anlayýþýnýn dýþýna çýkýldýðýný söylüyor eklemeler neden var diye soruyorsunuz. Ne yapýlarak Mevlevi anlayýþýnýn dýþýna çýkýlmýþtýr acaba? Mevlevi kaynak kitaplarýnda birkaç deðiþik post duasý bulunmaktadýr. Zaman ve zemine göre dualara ilave edilmesi adetdendir. Mesela Muharrem, mesela ramazan, kurban, hac, kandil geceleri vs gibi. Post duasýnda asl olan Silsile-i þerif'tir.      Bu bahs ettiðiniz dua Abdülbaki Gölpýnarlý Dede'nin hazýrladýðý Mevlevi Adab ve Erkaný adlý eserde de bulunmaktadýr. Kimseyi itham etmeden önce lütfen ama lütfen araþtýrýnýz ve kulaktan dolma Mevleviliði yaþamayýnýz. Siz nasýl yaþarsanýz yaþayýn  ama bilerek yaþayýn öðrenmemenin hiçbir mazereti olamaz.

Gönderilme Tarihi : 09.12.2010 14:09
Gönderen : tülay aydeniz
SELAM SANA SEMAZEN SELAM SANA ..BÝNLERCE ÞÜKÜR ALLAHA ...DAGA DÜN GECENÝN ÝLERLEYEN SAATLERÝNDE SENÝ ARADIM ÝNTERNET SAYFALARINDA HERGÜN BAKAR DURURDUM YOK OLDUN ANSIZIN ..BUNDAN ÖNCEDE MADDÝ ÝMKANSIZLIKLARDA KAPANDIN..SOKAKLARDA BÝRÝ DÖÐMÜÞÇESÝNE AÐLAYARAK YOL ALDIM ...BENÝ BÝLEN BENÝ TANIYAN BENÝM ÝÇÝMDEKÝ BENÝM OLMADIÐINI BÝLEN BEN DEN ÖTE SEVDA HASTASI OLANI ..BAÐRINDA BÜYÜTEN ..NÝYE GELDÝN NÝYE GÝTTÝN ..NEYÝ VAR NE AÐLARSIN ZARI ZARI DÝYE YARGILAMAYAN SEMAZEN NET...HER AÐLAYIÞIMDA ÜSTÜMDEKÝ ELBÝSELERE BAKMADAN GÖNLÜMÜN YARALARINI SARAN ..KANAYAN YÜREÐÝMÝ SUSTURAN ÝNÝLTÝLERÝMÝ DUYAN ÞEFKAT EVÝ ..MUHABET EVÝ SEVDA YOLU ..AÞKIN MENBAÐI ...HAKKIN YOLU ...HOÞ GELDÝN ..SESÝMÝ MÝ DUYDUN AÐLAYAN HIRKIRIKLARIMI MI OKUDUN ..HEP YAZDIM SANA HEP ANLATTIM SENÝ OLANA BÝTENE ...ÞÝMDÝ YÝNE ARARKEN ANSIZIN ÇIKTIN KARÞIMA ..RUHUM ÇOÞTU GÖNLÜM AKTI CAHÝLLÝÐÝMLE FAÝRLÝÐÝMLE SEVDANA GELDÝM KAPININ BEKÇÝSÝ OLDUM ..GÝTME GÝTME BÝR DAHA NE OLUR ÖKSÜZ KOYMA ..HASRETÝN ÝÇÝMÝZDE BIRAKMA BÝZÝ ...
Gönderilme Tarihi : 30.11.2010 15:44
Gönderen : baþak
Sitemizi tekrar açýlmasýyla çifte bayram yaþatanlardan Allah razý olsun.. çok çok teþekkürler.. Allah bir daha ayýrmasýn bizleri.. herkesin bayramý mübarek olsun..
Gönderilme Tarihi : 17.11.2010 23:37
Gönderen : Vildan
Sitenizi yeniden açýp bizlere çifte bayram ettirenlerden Allahým razý olsun.Hayýrlý bayramlar daima hayýrlarda kalýn.
Gönderilme Tarihi : 13.11.2010 20:48
Gönderen : hamsi
þükür kavuþturana...teþekkürler...:)
Gönderilme Tarihi : 11.11.2010 00:15
Gönderen : onbiR
Huuuuuuuuuuu agam hayrlý olsun inþ :)
Gönderilme Tarihi : 10.11.2010 00:44
Gönderen : mustafa
geri dönüþ için teþekkürler. bir daha ayrýlmamak dileðiyle esen kalýn
Gönderilme Tarihi : 08.11.2010 17:52
Gönderen : Talib
Selamun aleyküm; bu site için emeði geçen bütün kardeþlerimizden Allah c.c razý olsun. Hz mevlanýn eserlerinden fihi ma fih açýlmýyor bir ilgilenirseniz çok memnun olurum. Hayýrlý günler dilerim.
Gönderilme Tarihi : 08.11.2010 10:51
Gönderen : seda
Allah sizden razý olsun..
Gönderilme Tarihi : 07.11.2010 23:36
Gönderen : kk19
Rabbimize hamd olsun sitemiz yayýnda. Allah sizi bizden ayýrmasýn...
Gönderilme Tarihi : 07.11.2010 18:14
Gönderen : arzu
cok guzel bir site mevlevilikle ilgili aradýðým ve öðrenmek istediðim herseyi buluyorum emeðinize saðlýk
Gönderilme Tarihi : 07.10.2010 18:52
Gönderen : h.ali cýngýllýoðlu
büyük bir haz alarak yaklaþýk üç saattir site de dolaþýyorum.emeði geçen herkese can ý gönülden teþekkür ediyor selam ve muhabbetlerimi arz ediyorum...
Gönderilme Tarihi : 19.09.2010 00:02
Gönderen : murat kýzýlkor
merhaba hazreti mevlana istek sýkýntý yaratýr diyor ama þems mevlanadan uzaklaþýnca mevlana þemsi aramak için yollara düþüyor sýkýntý çekiyor bu bana tuhaf geldi
Gönderilme Tarihi : 17.09.2010 23:45
Gönderen : nevanew
Merhaba sayýn Yetkili, Þems-i Tebrizi' nin Makalat adlý eserini okumayý çok istedim, ancak yazý karakteriniz çok bozuk, zaten dili de aðýr bir kitap, okumayý çok zorlaþtýrýyor. Konu ile ilgili yardýmalrýnýzý ve gerekli düzeltmelerin yapýlmasýný önemle rica ederim..Bizle riçin böyle bir fedakarlýkta bulunmuþsunuz, emeðiniz için teþekkürler, ancak okunmasý konusunda yardýmlarýnýzý rica ediyorum..
Gönderilme Tarihi : 24.08.2010 22:49
Gönderen : fernando
kendisi için deðil baþkasý için isteyen ,kendisi için deðil baþkasý için dua eden..Allah'ý bulma yolunda önemli bir adým atar..
Gönderilme Tarihi : 28.07.2010 02:28
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.1055 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya