Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : MUSTAFA AYDIN
TEÞEKKÜRLERÝMÝ SUNARIM GÜZEL OLMUÞ ARADIÐIM HER ÞEY VAR
Gönderilme Tarihi : 16.08.2006 17:10
Gönderen : Mehmed Emin YILDIZ
Mevlana Hazretleri Niçin Sema yapmýþ? bu soru sorulmuþ sitede sorular cevaplar da ama tam bir cevap olmamýþ, dönme deðil de Sema dýr denmiþ. Hikmeti nedir bu semanýn? yani bir sebebi olmalý? selamlar, hurmetler
Gönderilme Tarihi : 16.08.2006 13:33
Gönderen : SAÝP
SAYIN SEMAZEN YÖNETÝCÝLERÝM SÝZDEN BÝR KONYALI OLARAK 2007 MEVLANA YILI ÝÇÝN DAHA ÝYÝ BÝR REKLAM YAPMANIZI BEKLERÝM...TEÞEKKÜRLER
Gönderilme Tarihi : 15.08.2006 21:52
Gönderen : birsen
böyle güzel ,huzurlu,bir site kurdugunuz için allah sizden razý olsun,RABBÝM kuran aþký versin,muhammet(s.a.v) þefaatýný mahrum etmesin tüm müslüman aleminin yardýmcýsý olsun.esselamu aleykum.........
Gönderilme Tarihi : 15.08.2006 21:21
Gönderen : Nihat bey

Siteniz çok güzel Allah Sizden Razý olsun feyz ve Muhabbet alýyoruz sizi seviyoruz bu siteden çok þeylerde öðrendim ve öðreniyorum ancak sitenizde eksikleriniz çok bunlarý sayacaðým ancak haþa sizleri tenkit etmiyorum sadece muhabbetle diðer canlarla birlikte daha çok ilim ve Muhabbet öðrenelim diye baðzý tavsiyelerim olacak


1- Hizmeti geçenler bölümünde 8 Tane Allah dostunun Hayatý var ama yetmez bunlarý çoðaltmalýsýnýz yani sayýlarýný en az 35 - 40 çýkarmalýsýznýz 100 tane gene olur ayrýca ilk olarak yazdýðýnýz 8 deðerli þahsiyetin hayat hikayelerini ders ve ibret alabileceðimiz þekilde geniþletip güncelleþtirmelisiniz


2- Yazarlarýn yazarlarý hep ayný kolay kolay deðiþmiyor ve hep ayný yazarlar yazýyor bu yazýlarda güncelleþirse ve baþka yazarlarda davet edilip makale yazdýrýlýrsa sevinirim


3- videolarýnýz da belgesel sayýsý az bunlarý çoðaltmanýz dileðiyle ayrýca Mevlevilikle ve Mevlana Hazretleri ile ilgili filmleri de koyarsanýz sevinirim


4- Görüntülü sohbetlerin konulmasý ve bunlarýn arttýrýlmasý günümüzde yaþayan Allah Dostlarýnýn sohbetlerinin konmasý yararlý olacaktýr .


5- Soru ve Cevaplar kýsmýnýn zenginleþtirilmesi


6- Hattat Mevlevilerin Hatlarýndan Örnekler konulmasý


7- Dinletiler kýsmýnýn zenginleþtirilmesi


8- Mevlevi Büyüklerinin eserlerinin yayýmlanmasý yani Tefrika Edilmesi


9- Gaybi, Hayali , Fuzuli, Yunus Emre ve Padiþah Divanlarýnýn konulmasý


10- Osmanlý Devletinde padiþah , Sadrazam, Diplomat Bürokrat olan kiþilerden Mevlevi olanlardan Bahsedilmesi


11- Basýn Yayýn Takip edilp Tasavvuf ve Mevlevilik Aleyhine Yayýn Yapanlara karþý ilmi bir þekilde cevap verilmesi yararlý olacaktýr


12- diðer Canlar ve Derviþler den de Fikirler almalýyýz bu siteye giren bu deftere yazý yazan Canlarda Acilen Fikirlerini Söylemelidir.


13- Site Yönetimi de Canlardan Nasýl bir Yardým istiyorsa belitmelidir.


Yardým Allahtandýr Peygamberimiz Efendimiz ve Mevlana Celaleddin-i Rumi Efendimizin Himmet ve Þefaatlerini bekliyoruz nail oluruz inþaallah Hu Diyelim Huuuuuuuuuuuuuu......

Gönderilme Tarihi : 15.08.2006 11:25
Gönderen : Nihat bey

bu siteye giren ve bu deftere yazý yazý yazan canlara kitap tavsiyelerim olacak


1- Sahabeden Günümüze Allah Dostlarý ( Þule Yayýnlarý)10 Cilt


2-Kenan Rýfai Sohbetler 2 cilt Hülbe veya Kubbealtý Yayýnlarý


3- Ahmet Yüksel Özemre Üsküdarda Bir Attar Dükkaný Kubbe Altý Yayýnlarý


4- Ayaklý Kütüphaneler Dursun Gürlek Kubbealtý Yayýnlarý


5- Ziya Nur Aksun Mezhepler ve Tarikatlar Marifet Yayýnlarý


6- Mustafa Necati Bursalý Ýstanbul ve Anadolu Evliyalarý Tuðra Neþriyat


7- Samiha Ayverdi Kenan Rýfai ve 20. Asýrda Müslümanlýk eseri ile Rahmet Kapsý eseri Kubbealtý yayýncýlýk


8- Necip Fazýl Kýsakürek Rabýta-i Þerife Risalesi ve Tasavvuf Bahçeleri eserleri ile Veliler Ordusundan 333 ile Altýn Silsile eserleri önemlidir


9- Vehbi Vakkasoðlu Aþk Çaðlayaný Mevlana , Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy adlý Eserleri Nesil Yayýn Evi


10 - Ömer Faruk Yýlmaz Belgelerle Osmanlý Tarihi 4cilt Osmanlý Yayýn Evi


11- Hacý Bektaþ-ý Veli Makalat ( Esat Coþan Hocaefendi)


Edeb ile Aþk ile Marifet ile güzelliklerle Huu Diyelim Huuuuuu....


Aþký Niyaz Ederek Hazret-i Mevlananýn Himmetini Þefaatini Dileyerek Huu Diyelim Huuuuuuu

Gönderilme Tarihi : 15.08.2006 09:17
Gönderen : mehtap
Kiþioðlunun adýnýn arslan olmasý yetmez, arslanlar yurduna girebilmeye ve yoktur bu yolda erillik ya da diþillik. Er olmak vardýr yalnýzca, er olmak... Aþka emanet..
Gönderilme Tarihi : 14.08.2006 22:00
Gönderen : Nihat bey
Hazret-i Mevlana Hacý Bekataþý Veli Yunus Emre Abdülkadir Geylani Ahmet Er Rýfai Þahý Nakþýbendi Þems-i Tebrizi Sadreddin Konevi ve Diðerleri Hepsi bizim Efendimiz hepsi bizim Sultanýmýz Þefkat Þefaat Himmet ve iþaretlerine Nail Oluruz inþaallah kenan Rýfai Hazretlerine Musa Topbaþ Hazretlerine Ýftiralar Atan Soner yalçýný da Efendi 2 adlý Saçma kitabý için kýnýyorum yazýklar olsun Altýnoluk dergisi bu saçma kitaba cevab verdi bu sayýsýnda kitapta Mevlevilerede iftiralar var bu sitede cevap versin þimdiden Teþekkürler
Gönderilme Tarihi : 14.08.2006 13:02
Gönderen : derviþ
YANIYORUM AÞKINLA MEVLAM..YANIYORUM SULTANIM MEVLANAM..SENÝ YARADAN RABBÝME ÞÜKÜRLER OLSUN..ÝSMÝNLE YANDIÐIM HER ANA ÞÜKÜRLER OLSUN..AÞKA EMANET..
Gönderilme Tarihi : 13.08.2006 12:13
Gönderen : cemal
sitedeki ney taksimi çokharika büyük bir keyifle dinliyorum, teþekkür ederim.
Gönderilme Tarihi : 13.08.2006 00:42
Gönderen : serdar
ben bu çalýþmalarýnýz için hepinize emeði geçen herkese Allah razý olsun demek isterim. ben arkadaþýmdan aldým bu mutluluðu arkaaþýmda benden umarým herkesin mutlu olmak isteyen can arkadaþlarý vardýr. saygýyla....
Gönderilme Tarihi : 13.08.2006 00:05
Gönderen : ebrar
'Allah, sýrrýný;demirin içinde kývýlcýmý sakladýðý gibi ,insanda saklamýþtýr.' sýrrý yakalayanlara,AÞKa aþýklara selam olsun... aþk imiþ her ne var alemde...
Gönderilme Tarihi : 12.08.2006 20:47
Gönderen : fatma çavlu
her gün bir kere sitenizi ziyaret ediyorum aldýðým haz ifade edilecek gibi deðil emeði geçen her kesten allah razý olsun allahýn rahmeti ve selameti üzerinize olsun saygýlar
Gönderilme Tarihi : 12.08.2006 09:50
Gönderen : ereninannesi
aþký niyaz ederim içime düþen mevlana aþký sizi bulmama vesile oldu.allah nasip ettiyse eðer bu yolda yürümek edeplenmek istiyorum.bana en büyük destek ve arkadaþ oldu siteniz.allah sizden razý olsun.dualarýnýzý esirgemeyiniz.
Gönderilme Tarihi : 12.08.2006 00:48
Gönderen : tuba
mevlana hz.nin dediði gibi ya olduðunuz gibi görünün ya göründüðünüz gibi olun.þu bir gerçektirki kerametle kerahat bir olmaz.artýk bu hoþgörü dediðiniz taviz davetini býrakýn lütfen.müslümana kafir deðil ancak yine müslüman zarar verir.saðlam kale ancak içten düþürülür.her türlü cevabýnýza saygýyla hazýrým...
Gönderilme Tarihi : 11.08.2006 22:07
Gönderen : MELEK
BÖYLE GÜZELLÝKLERÝ BÝZLERE SUNDUÐUNUZ ÝÇÝN EMEÐÝ GEÇEN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN.HAYIRLI NÝYETLE BU SÝTEYÝ ZÝYARET EDENLERDEN DE ALLAH RAZI OLSUN.ALLAH SÝZE DAHA GÜZEL ÞEYLER YAPABÝLMENÝZ ÝÇÝN GÜÇ VE KUVVET VERSÝN ÝNÞALLAH.ESSELAMUN ALEYKÜM VE RAHMETULLAHÝ VE BEREKATÜHÜ..
Gönderilme Tarihi : 11.08.2006 17:05
Gönderen : derviþ
YÜCE YARADAN BÝZLERE SUNDUÐUNUZ BU AÞK DOLU SÝTEDEN DOLAYI RAZI OLSUN SÝZLERDEN..DOST MEVLANAMI SÝZDEN ÝYÝ KÝMSE ANLATAMAZDI BANA..DUACIYIM DOSTLAR SÝZLERE..DERGAHI EVÝMÝZE KONUK ETTÝÐÝNÝZ ÝÇÝN,HASRETÝMÝ DÝNDÝRDÝÐÝNÝZ,AÞKIMI ARTTIRDIÐINIZ ÝÇÝN..DAÝM VAR KALIN ÝNÞALLAH.ÞÜKÜR SÝZÝ BULDUÐUM GÜNE..AÞKA EMANET..
Gönderilme Tarihi : 10.08.2006 23:12
Gönderen : kardelen
Ben koþuþturma dünyasýnda güzel ahlaktan baþka hiçbir ehliyet görmedim
Gönderilme Tarihi : 10.08.2006 17:07
Gönderen : Hazver

Muhiyddin Arabi Hz. Marifet ve Hikmet kitabýndan SÖZ HASTALIKLARI


170. Bu hastalýklardan biri, hak sözü, doðru sözü iltizam etmektir. Bu en büyük hastalýklardan biridir. Bunun ilâcý ise, hak sözün, doðru sözün nerede, hangi alanda sarf edileceðini bilmektir. Hiç kuþkusuz gýybet doðrudur, gerçektir; fakat gýybet yasaklanmýþtýr. Dedikodu da (nemime} doðrudur, gerçektir; fakat o da yasaklanmýþtýr Ayrýca, birine toplum içinde (mele') doðru, gerçek sözle nasihat etmek de doðrudur; fakat bu þekilde toplum içinde birine nasihat etmek kesinlikle ayýptýr. Böyle birþey ancak cahillerden ve garaz sahiplerinden sadýr olur. Çünkü nasihattan amaçlanan fayda, bir yararýn saðlanmasý ve arada bir sevginin husule gelmesidir. Eðer nasihatler toplum içinde yapýlýrsa, kabul görmez, hatta düþmanlýk bile doðurabilir. Allah bu tür davranýþý zemmetmiþtir, yermiþtir. Çünkü bu þekilde toplum içinde açýktan açýða yapýlan nasihat, kendisine nasihat edilen kimseyi zor durumda býrakýr, onu utandýrýr ve o konuda yalan söylemek zorunda býrakabilir. Böyle bir davranýþ büyük bir fesada sebep olabilir. Oysa ki, o nasihati ona yalnýz baþýna olduðu bir zamanda, güzel bir tarzda yapmýþ olsaydý, iþte o kimsenin kusurunu, ayýbýný güzelce izhar etseydi, kendisine nasihat ettiði konuda o iþin çirkin ve kaba bir iþ olduðunu bilmiyorsa, amacýnýn ona bunu öðretmek olduðunu kibar bir dille ona açýklamýþ olsaydý, hiç kuþkusuz o kimse kendisine teþekkür ederdi, onu severdi ve hayýr duada bulunurdu. Böylece o kimse için sonuç hayýrlý olurdu. Dolayýsýyla o kimse onun ölçüsü (mizan) içinde olurdu. Demek ki, her hak sözü, her doðru sözü geliþi güzel söylemekle yükümlü deðiliz. Buna, ne þeriat ne yasa ne de örf izin verir.


171. Ayný þekilde, bir kimsenin, insanlara nefret edecekleri bir tarzda cevap vermesi de böyledir, o cevap doðru bile olsa. Çünkü böyle bir davranýþ kötü tabiat, karaktersizlik, bilgisizlik ve Allah'a karþý hayasýzlýða delildir. Çünkü böyle bir kimse kendisinde, Allah'ýn razý olmadýðý bir ayýbý giderrnekten uzaktýr. Eðer o kimse kendi ayýbýna bakmakla meþgul olaydý, bu tutumu kendisini baþkasýnýn ayýbýyla uðraþmaktan alýkoyardý.

Gönderilme Tarihi : 10.08.2006 13:27
Gönderen : ferah
Merhabalar, Teknik problemin çözülmüþ olmasý beni çok sevindirdi.Bu sýcak yaz günlerinde susuz kalmak ne ise Semazen'siz gün geçirmek de oydu benim için.Ýnþallah birdaha böyle sorunlarla karþýlaþmayýz.Bol bol selam ve dua ile.
Gönderilme Tarihi : 09.08.2006 20:57
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0331 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya