Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : HATÝCE KARABAÐLI
selam.fýrsat buldukça açýp iki satýr okuyorum,ferahlýyorum.saðolun
Gönderilme Tarihi : 30.04.2014 11:40
Gönderen : RAMÝS AKÞÝN
hz.Mevlananýn bize vermiþ olduðu bu manevi havayý solumak çok farklý. bize Cenabý Hakký ve O'nun Resulünü daha da sevdiriyor.
Gönderilme Tarihi : 28.04.2014 10:00
Gönderen : betül bilir
Sitenizi çok beðeniyorum.Mesnevi sohbetlerini bilgisayarýma mp3 olarak kaydetmek istiyorum.cep telefonumuna aktarýp bilgisayar baþýnda olmadýðým zamanlarda da dinlemek istiyorum.Ama yüklediðiniz formatý bi türlü yapamadým.yardýmcý olabilir misiniz teþekkürler...
Gönderilme Tarihi : 16.01.2014 16:05
Gönderen : hamsi
Geçen hafta içi bir programda Sayýn Cemalnur Sargut vardý ve birde semazenler... Ýçim acýdý!...Semazenler sýrf görevimizi yapýp paramýzý alýp gidelim gibiydiler.Semazenler artýk gösterilere çýkmasýn lütfen!..Lütfen..Lütfen!..saygýyla...
Gönderilme Tarihi : 28.12.2013 23:04
Gönderen : metin
HUUUUU... DOSTLAR..
Gönderilme Tarihi : 17.12.2013 01:15
Gönderen : gsoruklu
Ey Insanligin yolunda ISIK olan Hz. Mevlana senne buyuksun, dehasin Allah yolunun yolcularina ISIK sin isiginla aydinlanan biz kullar seni yaratan yuce rab`e hamd eder sukrederiz, kabula ola insaAllah
Gönderilme Tarihi : 23.10.2013 16:02
Gönderen : Selçuk
Yýllardan beri tâkip ve istifâde etmeye çalýþtýðým nâçiz siteniz, büyük kültür hizmetiniz ''semâzen.net'' sitenize emeði geçen herkesten Allah râzý olsun.Hz. Mevlânâ'nýn himmetleri dâim üzerinizde olsun. Umarým bu site yayýn hayâtýna devâm eder.Saygý ve selâmlarýmla...
Gönderilme Tarihi : 01.10.2013 20:17
Gönderen : TÜLAY AYDENÝZ
ESSELAMUN ALEYKUM HAYIRLI AKÞAMLAR ..UZUN BÝR ARADAN SONRA SAYFAYI ZÝYARETE GELDÝM ..ANILARIMI HATIRLAMAK VE DEÐERLÝ HÝZMETLERÝNÝZDE ONCA YILDIR AYAKTA DURDUÐUNUZU SAYFADAKÝ GÜZEL PAYLAÞIMLARI OLAN ÝRFANLARIN SAYESÝNDE GELENE GÝDENE ACILAN KAPISI ÝLE SELAM OLSUN..FAKÝR ÇOK KEZ GECELÝ GÜNDÜZLÜ SAYFANIZDAN ÇOK ÝSTÝFADE ETTÝ ÇOK GÜZEL KONULARI SÝZLERDEN ALIP PAYLAÞIM YAPTI ONCA DEÐERLÝ DÜÞÜNÜRLERÝN DÜÞÜNCELERÝNDEN VÝDEO OLSUN YAZILIM OLSUN HER KONUYU SÝZLERÝN SAYESÝNDE ÖÐRENMEYE VE ÖÐRENDÝKLERÝ ÝLE SÝZLERE LAYIKI ÝLE OLMAYA ÇALIÞMAKTA AMA TABÝ BU YOLDA OLUNMADIÐINI OLDUM DEDÝÐÝNDE OLMAMAYI ÖÐRENMENÝN YAÞAMANIN GEREÐÝNÝ SÝZÝ SAYENÝZDE FAKÝR HEP SÖYLEDÝ HATTA BÝR DEÐERLÝ HOCAMIZIN ESERÝNÝ GEÇTÝÐÝMÝZ YILLARDA BURAYA YAZARAK ÝZNÝNÝ ÝSTEDÝ SÝZÝN GEÇMÝÞ YAZILARINIZDA BU BELGELER BULUNMAKTA ..HZ.MEVLANAYI TANIMA FIRSATINI ..TANRI YAZILIMI DIÞINDA ESERLERDE ÖÐRENMEYE ÇALIÞTI ÝLK HOCAM GÝBÝ OLDU SANIRIM TABÝ BUNU KÝMLÝK DIÞIMDA MANEVÝ DEÐERLERÝM DIÞINDA DÜNYA GÖZÜ ÝLE SÖYLEMEKTEYÝM ..HZ.MEVLANA KONU AÐIRLIKLI BU SÝTE HZ.MEVLANANIN HAYATI ESERLERÝ VE YAÞAMINDAKÝ SEMA EÐÝTÝMÝ MEVLEFÝ TEKKE EÐÝTÝMÝNDEKÝ SEYR-Ý SÜLÜK HALLERÝ VE MEVLANANIN HAYATINDAKÝ ÞERÝATI TARÝKATI HAKÝKATI BÝLMEK GEREÐÝ ESERLERÝNE BAKILARAK ANCAK ONU TANA FIRSATI BULUNMAKTA ...FAKÝR YÝNE SÝZE MÝNNET BORÇLU HÝÇ BÝR GELÝÞÝNDE SAYFANIZ TARAFINDAN ÞÝKAYET SÖZ KONUSU OLMADI ..SÝZE MÝNNET BORCUM VE AÐLAYAN FAKÝRÝ SUSTURAN YÖNLERÝNÝZ ÝLE BU PENCEREDE HER DAÝM MUTLU OLDU VE DE SÜREKLÝ ÖÐRENMEK ÝSTEDÝÐÝ KONULARI KAYNAK OLARAK ARAÞTIRMAK ÝÇÝN GÝRDÝÐÝ BÝR SÝTE BU ÇALIÞMALARINIZ ALLAHA OLAN HÝZMETLERÝNÝZ ÇOK DAR ZAMANDA KALDIÐINIZDA KAPANDIÐINIZDA FAKÝR ÇOK GÖZ YAÞI DÖKTÜ ...RABBÝM TÜM HÝZMETLERÝNÝZÝ DAÝM ETSÝN VE BÝZ ÖÐRENMEK ÝÇÝN GAYRET EDEN BÝREYLER OLARAK SÝZLERÝN DEÐERLÝ HOCALARINIZDAN ÝSTÝFADE ETMEYÝ NASÝP ETSÝN TÜM EMEKLERÝNÝZ BOÞA GÝTMESÝN ..SEVGÝ VE SAYGI ÝLE KALIN ..FAKÝRÝDE UNUTMAYIN..
Gönderilme Tarihi : 20.09.2013 20:29
Gönderen : Yakup Þafak
“Külli Külliyat” adýyla Hz.Mevlâna’ya atfedilerek Maltepe Ün.tarafýndan yayýnlanmýþ olan bu kitabý ben de bir iki yýl önce incelemiþ, hakkýnda bir yazý yazmayý zaid görmüþtüm. Eser, eski bir güfte mecmuasýdýr. Metnin çözümü, içler acýsý durumdadýr. Konunun tekrar gündeme gelmesi, memleketimiz adýna üzüntü vericidir. Mevzu ile ilgili olarak bu eser üzerine çalýþmýþ olan muhterem Recep Uslu Bey’e müracaat edilebilir. Yakup Þafak
Gönderilme Tarihi : 19.09.2013 17:26
Gönderen : Celal Saðlam
Bir çok kiþi, turistik sema gösterilerinin geleneðe zarar verdiðini savunuyor. Oysa, karþýlarýnda semazen gören bir çok kiþinin de akýllarýna hemen Hz.Mevlana geliyor ve bu kültürü daha yýkandan tanýma düþüncesi hasýl oluyor. Aslýna bakarsanýz, bu tür gösteriler fakirin de hoþuna gitmiyor. Hatta rahatsýzlýk veriyor, ama baþka bir pencerede bakýnca kýzamýyorum. Birisi çýkýyor, kopyala yapýþtýr yöntemiyle bir kitap yazýyor. Bir çoklarý Hz.Mevlana’nýn eserlerinden bihaber olmalarýna raðmen, bu kitaplarý alýp okuyor. Eserin gerçeði, bu kitaplarla insanlarý kendine çekiyor. Gösteri olarak nitelendirdiðimiz sema da bu yöntemle Hz.Mevlana’ya çeker. Saygýlarýmla,
Gönderilme Tarihi : 17.09.2013 13:29
Gönderen : Galip Soruklu
Mesneviyi, neden ilk okuldan itibaren müfredata koymazlar merak ediyorum. Pekde anlami ve onemi kalmamis eski osmanli tarini iþitip, iþitip gündemden düþürmeyenler, Hz. Mevlananin MESNEVISINI okusalardý yada okuduklarini anlasalardi Insanligin yasam serüvenleri deðiþir, daha mutlu ve refah içinde insanoðlu bu gurbet aleminden geçek yurduna RABB`ine dönerdi diye düþünüyorum.
Gönderilme Tarihi : 24.08.2013 11:35
Gönderen : Nur
sitenizle tanýþmak yeni nasib oldu. Mevlana Hazretleri, Mevlevilik, Mesnevi hakkýnda detaylý ve faydalý bir sayfa olmuþ Allah hazýrlayaný da okuyaný da muvaffak etsin..
Gönderilme Tarihi : 10.08.2013 18:46
Gönderen : ali þeriati
Mevlevi yaþam felsefesini sözde temsil ettiklerini sananý okuma ezberleme prof.larýn dili ve anlayýþý vahabiliðe doðru hýzlý adýmlarla yaklaþmasýný görmek duymak ne acý... Nereye gidiyoruz.Ne oldu o engin mevlana denizine.Tek tip balýk var etmek bu bahri ummanda kimin haddine.
Gönderilme Tarihi : 04.08.2013 17:40
Gönderen : o6HoZMwWNc
Allah kalemizden ve gönlünüzden aþký hiç eksik etmesin inþallah..aþk ALLAH (cc) dýr..gerisi bir çok güzel teferruattýr.þairi þiire sevkeden içine sýðamayan duygulardýr.duygularý barýndýran yine aþk týr..
Gönderilme Tarihi : 26.07.2013 14:06
Gönderen : Tülin
Selamün Aleyküm Ben Adana\'da yaþýyorum. Mevlevi olan büyüklerimizden kimseyi tanýmýyorum. sohbetlere katýlmak ve bir dernek olsa bende gidip gelmek istiyorum. Fakat Adana da size baðlý bir dernek yok ve eksikliðini çok hissediyorum. Semazen sitesini günaþýrý takip ediyorum. Konya\'ya 2 kez geldim ve Hz.Mevlana\'yý ziyaret ettim ama yeterli gelmiyor. Bununla ilgili bir çalýþma varmý eðer var ise bende çalýþmalarýnýzda yardýmcý olmak isterim. Hayýrlý Ramazanlar.
Gönderilme Tarihi : 12.07.2013 23:46
Gönderen : TARIK YIKILMAZ
BU GECE PEYGEMBER EFENDÝMÝZ (HZ. MUHAMMED MUSTAFA S.A.V.)'IN MÝRACA YANÝ ALLAH KATINA ÇIKTIÐI BU GECE DE ELERÝNÝ GÖÐE AÇIP DUA EDEN TÜM MÜSLÜMAN KARDEÞLERÝMÝN KALPLERÝNÝ DE NAMAZ VE DUAYLA ALLAH KATINA ÇIKAR ÝNÞALLAH
Gönderilme Tarihi : 05.06.2013 03:59
Gönderen : Tarýk YIKILMAZ
Hz. Mevlâna ve Ailesinin Konya'ya Geliþlerinin 785. Yýldönümü kutlu olsun
Gönderilme Tarihi : 29.04.2013 02:29
Gönderen : TARIK YIKILMAZ
HOÞ GELDÝN YA MUHAMMED (S.A.V.) KÖTÜLÜLKLERÝN KOVUCUSU HOÞ GELDÝN EN GÜZEL SALAT VE SELAMLAR ÜZERÝNE OLSUN YA! RESULALLAH ONSEKÝ BÝN ALEMÝN EÞÝ BENZERÝ OLMAYAN GÜLÜ HOÞ GELDÝN HOÞ GELDÝN YA ÞEFFATÇÝMÝZ HOÞ GELDÝN KUTLU DOÐUM HAFTASI TÜM MÜSLÜMAN ALEMÝNE MÜBAREK OLSUN
Gönderilme Tarihi : 14.04.2013 18:32
Gönderen : Aybey çini
Turistik sema geleneðe zarar veriyor kampanyasýna imza vererek destek olduk,çok uzun zaman oldu 1554 kiþi ancak imzalamýþ,acaba gözdenmi kaçýyor?sitenin daha önde olan bölümünde kampanyanýn devamýndan yanayým.
Gönderilme Tarihi : 28.03.2013 20:51
Gönderen : ÞERAFETTÝN EVCÝL
Allah Razý olsun zay olmayacak bir emek
Gönderilme Tarihi : 08.03.2013 05:43
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0307 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya