Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : tülay aydeniz
slm,beni baðýþlayýn,belki anlatýmlarýn çok karmaþýk iç dünyamý gönlüme akaný dilim ceviri yapmadan olduðu gibi paylaþýyorum siteye girdiðim an kendime engel olamýyorum,kendi fersefi anlatýþ tarzýmla hatalý kusurlu anlatým ifadelerim varsa beni baðýþlayýn çünkü boþum ancak büyükler himmet ettðinde kalem yazar gönül çoþar önüne geçemezsin,siteye girdiðim andan itibaren kendim kendimden sýyrýlýp sizlere seslenmek ve bilmediðim yaþamadýðým hisleri ifade etmeye anlatmak isteðine engel olamýyorum,bir anda bedenimi ateþ sarýyor,kendimi bu pencerede yazarken buluyorum, hatalý anlatým ifadelerimi yapýyorsamda inþallah öðrenir düzeltirim.Saygýlarýmla.
Gönderilme Tarihi : 04.10.2009 12:12
Gönderen : tülay aydeniz
Selamlarýn En Güzeli Yüce Rab'ime Sizlere Tüm hizmeti gecen eðitmeninden site yönetiminden katýlýmcýlarýna kadar selamlarýn en güzeli olsun.Bize bu aþk-ý sevgi muhabbetini verip bir araya gelip yürekten yaðmur gibi yaðdýðýnda gönüllerimize dolup ateþ haline döndüðünde volkanlaþýp sonra hiçlik yaþamaya baþladýðýmda kendini tanýmayýp boþluk deryasýnda Hak ateþi ile konuþmayan dil dolan gönül görmeyen göz,yanan yürek ve bonboþ bir ceset,neye yarar..,Ben acizim ama burada SÝZ birbirinizden deðerli mevlevilik aþkýný sevgisini semalara yansýtmayý sizlerden alýyorum,ya siz bu pencereden giderseniz,garibi aðlayan yüreði inleyen ruhu bilirsiniz,biliyorum..,ama nerede arayýp bulacaksýnýz,sesi duyarsýnýz yüreðiniz acýyý hisseder ama ceset hangi diyarda yanýp tutuþuyor,bu küçükük pencere iþte bize yetiyorda artýyor,burada bir bütün oluyoruz,her parçamýzý aramýyoruz,acýmýza bilmesekte tanýmasakta ruhumuz yetiþip onu pansuman ediyor,biz burada cisim gözetmiyoruz,insan sevgisi ile HAK aþký ile halleniyor,ruhumuzu gönlümüzü sevgimizi muhabbetimizi döküp dilediklerimizi yaþamak için Mesnevi yolun yolcusu olup semalarda sema yapmayý öðrenmeliyiz,dergahýn kapýsýnda kapýnýn menteþesi olmalýyýz,bunun için sizlerle nefes alýp vermek benlikten sýyrýlýp yokluða dalýp semazen gölgesinde kendi ekseninde dalýp HZ.Mevlananýn aþk-ý ile Hakka kavuþmanýn þerefine ermek için Manevi eðitimin ne denli gerkli olduðunu iþte burada gördüm kavradým ve öðreniyorum ama olmadým.olmam için yok olmam lazým,yok olmam için SÝZSÝZ yüriyemeyeceðimi anladým,sevgi yumaðý düðümlendi bu düðümü siz çözeceksiniz,Ben sevdalandým cesetim ayrý kendim ayrý koþuyorum yalýnayak bir köyün vadilerinde.., sonsuza içim dýþým bonboþ sustum dinliyorum ve size muhtacým bu yolda koþuyorum dünyadan kaçmak ebediyete ulaþmak için yanýyorum..,hiçlik içinde hiçbirþey bilmiyorum.Sizi özlüyorum.
Gönderilme Tarihi : 04.10.2009 12:01
Gönderen : neyniyaz
SELAMÜN ALEYKÜM CANLAR...SEVDÝ BU GÖNÜL HAZRETÝ PÝRÝ...DOLDU BU GÖNÜL ONUN AÞKI ÝLE...ACEP NEREYE GÝTSEM BÝLMÝYORUM...NEY SAZIM BANA SIRDAÞ OLDU...ONU ÜFLERKEN DERDÝMÝ ONA ANLATIYORUM...O KÝ PÝRÝMÝN EMANETÝ...ONU ÜFLERKEN GÖNLÜME BÝR HUZUR DOLUYOR...BEN ONA GÖNÜL VERMÝÞÝM , BEN KÝ HAZRETÝ PÝRÝMÝN YOLUNA BAÞ KOYMUÞUM...SEVÝYORUM EFENDÝMÝ , YANMADAN PÝÞÝLMEZ DÝYORLAR , YAK BENÝ RABBÝM , PÝÞMEK ÝSTÝYORUM...RABBÝM HEPÝMÝZE YANMAYI NASÝP ETSÝN CANLAR...AÞKINIZ CEMAL , CEMALÝNÝZ NUR , NURUNUZ AYNI OLSUN...SELAM VE DUA ÝLE....
Gönderilme Tarihi : 04.10.2009 09:19
Gönderen : neyniyaz
SELAM VE DUA ÝLE CANLAR...GÖNÜLDEDÝR KÝ ONUN AÞKI HÝÇ SÝLÝNMEZ...NEY ÝNLEDÝKÇE ARTAR BU AÞK GÖNÜLDEDÝR HÝÇ SÝLÝNMEZ...SEVDA DEDÝKLERÝ BUDUR ÝÞTE...HAZRETÝ PÝRÝM'ÝN AÞKI GÖNLÜMDEDÝR HÝÇ SÝLÝNMEZ...YANIYOR BU GÖNÜL AÞK-I MEVLANA ÝÇÝN...NEY ÝNLEDÝKÇE ONU HATIRLATIYOR BANA...BEN KÝ AÞKIYLA COÞMUÞUM HAZRETÝ PÝRÝN...NEY KÝ BANA ANLATIYOR AYRILIKLARDAN BÝ HABER...BU GÖNÜL ONUN SEVDASIYLA DOLDU ! ONUN SEVDASIYLA PÝÞÝYOR...ACEP BÝR GÜN MEVLAM HAZRETÝ PÝRÝ GÖRMEYÝ NASÝP EDECEK MÝ DÝYORUM KENDÝME...SEMAZEN DÖNÜYOR RABBÝM'ÝN AÞKIYLA...BEN DE YANIYORUM RABBÝM'ÝN AÞKIYLA...MEVLAM YAKSIN BÝZLERÝ HEM KENDÝ AÞKIYLA , HEM ÝKÝ CÝHAN SULTANI HAZRETÝ PEYGAMBERÝMÝZÝN (S.A.V ) EFENDÝMÝZÝN AÞKIYLA , HEMDE HAZRETÝ PÝRÝM MEVLANA HOCAMIN AÞKIYLA YANMAYI NASÝP ETSÝN MEVLAM BÝZLERE...YANAN BU GÖNÜLDÜR , AÐLAYAN BU GÖZ , ÝÞTE PÝRÝM ÝÇÝN YANIYOR BU GÖNÜL...RABBÝM ! ONU ANLATMAYA KELÝMELERÝM YETMÝYOR...ONU ANLATMAK DEGÝL ONU KALPTE YAÞAMAK LAZIM...EY CANLAR RABBÝM HEPÝMÝZE HAZRETÝ PÝRÝ SEVMEYÝ , ONU ANLAMAYI , ONU GÖNÜLDE YAÞAMAYI NASÝP ETSÝN... ÝNÞAALLAH....AMÝN...AMÝN...AMÝN...
Gönderilme Tarihi : 03.10.2009 18:25
Gönderen : tülay aydeniz
slm, biraz önce yazýlýmda bulunurken gelen diðer katýlýmlara bakmamýþtým,sitenin satýlýmý ile konu ediliyor...Ýçimi bir hüzün kapladý,bukadar katýlým eðitmen ve yardým sever personel ile hizmet veren gönül bahçesinin kapanmasý içimizin yüreðimizin hancerlenmsesi gibi birþey olur,buradan bukadar manevi halle hallenirken bu pencerenin feyzi ile semalarda olurken bizler ne olacaðýz,bukadar tek yürek daðýlýp herbiri birköþeyemi savrulacak,,Rab'im izin verme ne olur,kurduðun bu yolun yýkýlmasýna ilahi abideden ayýrma eteðimizde biriken çakýl taþlarýný döküp sonra onlarý saymaya gücümüz yetmez,biz boþuz bize ancak sen acýr ve vesile kýlarsýn bize dinle dedin dinlemeyi öðrenmeye çalýþýrken þimdi elimizden alma mahrum etme herbiri gök çisimleri kadar deðerli ýþýklarý ile aydýnlatan acýyan ruhumuzu gönlümüzü tamir eden Hakký hak ile yaþamayý aþk ile görmeyi duymayý saðlayan SEMAZENDEN mahrum býrakma, Sen biliyorum gariplerin kimsesizlerin korunmaya muhtaç olanlarýn kendisini anlatamayan konuþamayan ama seninle yanýp tutuþan hergün Sana beni al diye yalvaran kulunun hiç elini býrakmadýn Sen bu yolu nasip ettin sen öðrettin sen vesile kýldýn.. Yarab bu ortamdan bizleri ayýrma..,himmet ve hikmetini bizlere göster.Dualarýmýzý kabul et ne olur ALLAHIM. Amin.
Gönderilme Tarihi : 02.10.2009 16:23
Gönderen : tülay aydeniz
Selamlarýn en güzeli sizile olsun sizlerden bir müddet ayrý kaldým ama bu sizden ruhen ayrýldým anlamýnda deðil, iþte dünya imtihaný vesilesi ile bugün sizlere olan özlemim ruhumu gönlümü acýtmaya baþladý elbiseme dar geldi,beni sýkmaya baþladý,biraz önce namazýmý eda ederken Allahýn huzurunda bir alev topu haline geldim,bu hal sizden uzak manen deðil ama gördel olarakta etkileþimi olduðu için size bir an kovuþabilmek özlemi ile þimdi buradayým, bu sitede kendimi buldum kendimi tanýmaya çalýþtým yýllarca bildiðim sandýðým birçok yaþamý bilmediðimi ve nekadar boþ ve sizlere ihtiyacýmýn olduðunun farkýna vardým,sizlerin sayesinde Tuðrul hocanýn ve Fatih Çýtlak hocanýn dediði gibi "dinle" sözünden yola çýkarak dinlemesini ve sizlerin herbirinizin birbirinizden güzel eser ve yorumlarýnýz bize ýþýk tutmakta bu sitenin sayesinde dinleyeyi kavrayýp arkasýndan gelen diðer düþünceler ve ruhunun gönlünün dinliyerek tamir olduðunu eksiklerin tamamlamaya çalýþýldýðýný ama yine oldum diyemediðini,bir hiçlik diyarýnda çöllerinde semalarýnda akan sularýn okyanuslarýn derinliklerinde hissederek çýplak ayakla koþmak haykýrmak uzak diyarlara bilinmez ötelere göçmek isteði ile nekadar boþlukta olduðunu farkedip hiç bir zaman oldum diyemeden olmak için hiç olmak için sizlerden ayrý kalamayacaðýmý kanýtladým.Ben sizde sizlerle yaþadýðýmý birkez daha söylemek istedim bunu paylaþmak özlemimi gidermek, ruhumun derinliklerde kaybolduðunda ÝLAHÝ AÞKIN budenli beni size yaklaþtýrdýðýný hissetmekteyim,sizleri sizle yaþamaktayým ama boþum zavallýyým garibim bu manevi aþkla dolmasý gerktiðini dille izah edilemiyeceðini gönülden aktýðýný dinle sözcüðü ile yola çýkýldýðýný birkez daha kanýtlamýþ oldum.Sizlerle kendimi tanýyacaðým sizlerle kendimi öðreneceðim sizlerle bilmediðimi bileceðim sizlerle bu ipek yolunda yalýnayak yürüyeceðim,sizlerle gönlüm dolup sizlere geri döneceðim..,beni yaþatan Yüce Mevlam izni olduðu sürece sizle nefes alýp sizle vereceðim.Beni baðýþlayýn içimi dökmek istedim. selam saygý ve hürmetlerimi iletirim....
Gönderilme Tarihi : 02.10.2009 15:03
Gönderen : Y.
Esselamu Aleyküm. Kýymetli Mevlana dostlarýný saygýyla selamlýyorum. Ankaradan Mehmet Fýrat Ben. Yaklaþýk 2005 yýlýnýn ortalarýndan itibaren, büyük bir aþkla çalýþmalarýnýzý izliyor ve taktir ediyorum. Hazret-i Mevlanayý çok seviyor ve Mesnevisini onun istediði gibi anlamaya çalýþýyorum. Bunda sizin payýnýz oldukça büyük, Allah razý olsun. Ben görme engelliyim. Ekran okuyucu ve Türkçe sentezleyici programlar sayesinde, bilgisayardan sitenizi ve e kitaplarý okuyabiliyorum. Ýþte bu noktada, sizden isteðim þudur. Özellikle ve tercihle Tahirül Mevlevinin hayraný olduðum için, Þerhi Mesnevisinin, bütün defterlerini sitenizden okumak istiyorum. Tahmin edeceðiniz gibi, bu kitaplarýn görme engelliler için kabartma basýmlarý yapýlmamýþtýr. Aslýnda hakkýnýzý nasýl ödemeli onuda bilmiyorum. Dualarým hep sizinle. Böylesine güzel hizmet aþkýyla çalýþan. Þevkli ve gayretli dostlarla tanýþmak isterim. Sizler ve sitemiz için yapabileceðim, bir istek olursa, yapýlmasý gerekeni, gerektiði gibi yapmaya çalýþýrým. Cevabýnýzý mutlaka bekliyorum.Güzelliði yaratan güzele, güzel bir þekilde, güzelliðinizin artmasý dileklerimle, emanet olunuz efendim. Vesselam
Gönderilme Tarihi : 28.09.2009 22:54
Gönderen : Osman Sezai
Siteyi yeni yeni keþfetmeye baþladým, müziðiyle, görselleriyle, kitaplarýyla, konuþmacýlarýyla, konularýyla, sistematiði ile; öðrenmek isteyenlerin ve kendini geliþtirmek isteyenlerin ihtiyaçlarýna cevap verebilecek nitelikte olmasýyla memnuniyetle ve severek ziyaret ettiðim bir site. Þu an için sitenin kendisini geliþtirmesine yönelik eleþtiri yapabilecek bilgi seviyesinde deðilim. Ancak cumartesi günleri de çalýþan biri olarak Fatih Çýtlak hocanýn daha sýk ve alternatifli saatlerde konferans vermesini arzu ederdim. Saygýlarýmla
Gönderilme Tarihi : 25.09.2009 09:13
Gönderen : ibrahim hakký cantürk
cok güzel bir site hazýrlamýþsýnýz bütün emeði geçenlere teþekkürler
Gönderilme Tarihi : 18.09.2009 16:19
Gönderen : davut aydýn
Zikrin aslý AÞK’týr. Kelime tekrarlamak deðil.. ! Mevlana gönüllü dostlara sevgilerim ve selamlarýmla..!
Gönderilme Tarihi : 17.09.2009 05:16
Gönderen : ece billur
emeði geçen herkesten Allah razý olsun. selam ve dua ile..
Gönderilme Tarihi : 14.09.2009 09:20
Gönderen : filiz
sizinle tanýþmak beni çok mutlu etti.sayenizde o kadar güzel þeyler öðreniyorumki anlatmam mümkün olsa.içime huzur veriyorsunuz.
Gönderilme Tarihi : 11.09.2009 22:38
Gönderen : ahmet sut
sema safa cana þifa ruha gýdadýr ilahisinin senfonik söyleniþini siteye koyabilirmisiniz bizde bilgisayarýmýza indirsek
Gönderilme Tarihi : 10.09.2009 21:43
Gönderen : Turgut Güngör
emeði geçen herkese çok teþekkür ederim. içerikler mükemmel bayaðý emek verilmiþ belli.
Gönderilme Tarihi : 06.09.2009 10:45
Gönderen : gülçin
o kadar güzel bir site hazýrlamýþsýnýz ki... güzel demek az kalýyor. ellerinize yüreðinize saglýk bu güzellikleri bizlerle paylaþtýgýnýz için. Mevlana Þems Sultan Veled ney taksimleri videolar... hazýrladýgýnýz her bir kelime için sonsuz teþekkürler. Allahým emeði geçen herkesten razý olsun. çok teþekkürler. bu mübarek ramazan ayý hürmetine Rabbim kalplerinizden huzurunu rahmetini esirgemesin
Gönderilme Tarihi : 27.08.2009 00:58
Gönderen : neslihan ahraz
ben sitenize üye olmaya çalýþýyorum inþallah bu defa baþardým ama rica etsem daha açýk bi yol oluþturur musunuz?
Gönderilme Tarihi : 23.08.2009 08:57
Gönderen : asu
ben sizinle özümü ,Rabbimi buldum...nereye gidersinizz??
Gönderilme Tarihi : 22.08.2009 22:55
Gönderen : cenk esenyel
nasýl semazen olabýlýrým cok mutsuzum ve kafayý yedým ýcký ýcýyorum býrakmak ýstýyorum bana yardýn-mcý olun alllh yoluna gýrmek ýstyorum mevlanýn felsefesýný cok beyenýyorum alllahaskýna bvana yrdým edýn lutfen bený kurtarýn yalvarýrým
Gönderilme Tarihi : 21.08.2009 00:50
Gönderen : Esra
Bu sitenin satýlacaðýna inanamýyorum. Bir sýnavdan geçiyoruz gibi geliyor bana. Biiznillah bu manevi rýzýk kapýmýz kapanmayacak ve bizleri rýzýklandýrmaya devam edecek.
Gönderilme Tarihi : 19.08.2009 08:48
Gönderen : hamsi
Can ile Cananýn gönül baðýný satýlýða çýkardýnýz.Hadi öyle olsun!...Elbet vardýr bunun Mesnevice bir cevabý amma o kadar eremedim sýrrýna!...
Gönderilme Tarihi : 13.08.2009 12:56
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0321 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya