Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : gül
Ýyi akþamllar Mesnevi öðretisiyle ruhsal terapi videolarýnýn devamýný eklemenizi rica ediyorum. Selam sevgi saygýlarýmla
Gönderilme Tarihi : 02.05.2011 20:44
Gönderen : nursel karataþ/malatya
Ayrýca yaz ayýnda (temmuz- aðustos) okulun olmadýðý dönemlerde Konyada katýlabileceðimiz seminerler kurslar (mevleviliðe iliþkin) düzenleyebilirsiniz.Biz açýkçasý buralarda kendimizi yalnýz hissediyoruz. Birlikteliðin manevi atmosferini yaþamak obütünün bir parçasý olduðumuzu hissetmek istiyoruz Bizi unutmayýn.
Gönderilme Tarihi : 30.04.2011 08:52
Gönderen : nursel karataþ
Malatyada mesnevi derslerinin yapýlmasýný caný gönülden bir eðitimci olarak arzu ediyorum.Buradan bu iþe gönül vermiþ büyüklerime sesleniyorum :Doðu illerinde yaþayan, sizi seven bu yola baþ koymak isteyen kardeþlerinizi unutmayýn.Duyurular bölümünde müjdeli haberlerinizi bekliyorum.
Gönderilme Tarihi : 30.04.2011 08:43
Gönderen : okyanus
bir kitap okudum ve aþkla doldum. hiç bitmesin istedim yüreðimdeki heyecan. ilk defa þemsi tanýdým güneþi... iyiki ondan heberdar oldum. güzel paylaþýmlarý için herkese çok teþekkür ediyorum...
Gönderilme Tarihi : 29.04.2011 11:03
Gönderen : AHMET ÖZERVARLI
ESSELAMU ALEYKUM V ERAHMETULLAHÝ VE BEREKATUHU EBEDEN DAÝMEN KESÝREN KESÝRA!
HZ.MUHAMMED S ÝNSANLARIN HAYIRLISI ONLARA FAYDALI OLANIDIR DÝYE EMREDER.HZ.MEVLANA SENDE EN ÝYÝ NE VARSA ÝNSANLARA ONU VER DÝYE NASÝHAT EDER.SAYIN SÝTE EMEKTARLARI SÝZLER ÝÞTE BUNU YAPIYORSUNUZ.ALLAH HÝZMETÝNÝZÝ MÜBAREK KILSIN.SELAM OLSUN GÖNDERÝLEN PEYGAMBERLERE
HAMD ALEMLERÝN RABBÝ ALLAH'A
EL FATÝHA VE 11 ÝHLAS
OKUYALIM BU GÜNÜMÜZDE EMEÐÝ OLAN TÜM PAHA BÝLMEZ ÝNSAN ZÝNCÝRÝ ÝÇÝN!
EN BAÞTA DA HZ.AHMED S ÝÇÝN!
XWUDA HAFIZ!
Gönderilme Tarihi : 22.04.2011 12:03
Gönderen : derya
Öncelikle hayýrlý günler ve hayýrlý yayýnlar efendim.


Neredeyse bütün bir gün, yayýnlarýnýzdan istifade etmekteyim.Allah (c.c.) tüm emeði geçenlerden razý olsun.
Sizin yayýnlarýnýz sayesinde güne hayýr ve dualarla baþlýyorum.Sizi dinledikçe Allah(c.c) ve Resulu olan Yüce peygamberimizden kopamýyorum.
Daha bir aþkla seviyorum.Yayýn üslubunuz beyinlere sakinlik gönüllere huzur veriyor.Bize bu güzel duygularý yaþattýðýnýz için sonsuz teþekkürler......Dilerim ki yalnýz internet üzerinden deðil, her yerde sizi dinleme imkanýmýz doðar.

ÝYÝ ÇALIÞMALAR EFENDÝM.
Gönderilme Tarihi : 19.04.2011 14:30
Gönderen : fuzuli
Keþke tüm insanlýk burada yazýlanlar kadar erdemli olsa.... düþünürsün,Söylersin ama yaþayamazsýn!!......saygýlar...
Gönderilme Tarihi : 15.04.2011 19:29
Gönderen : Mürselin
Mesnevi'nin Türkce'ye tercemeleri içinde baþ mevkide yer alan, Nahifi'nin Manzum Mesnevi Tercemesi'nin tam metin olarak sitenizde yer almasýný arzu ediyorum. Selamlar.
Gönderilme Tarihi : 31.03.2011 23:12
Gönderen : mustafa
selamünaleyküm. 4 gündür semazen radyoyu dinleyemiyoruz. inþallah en kýsa sürede tekrar dinleriz.
Gönderilme Tarihi : 23.03.2011 20:56
Gönderen : eren
 çogunlugun memnunýyetý Birkaç kiþinin davacý olmasýyla düþer sanýrýrm.cumhurun memnunýyetý mevzu bahýs semazen.net hakkýnda…. Semazen.net Ömer efendýnýn Fatýh efendýnýn yada her sohbet edenýn yanýbaþýndamý dýr? Bu sitenýn iþleyþi hakkýnda malumatýnýz olmadan zan ediyorsunuz ve bilirsiniz Peygamberimiz zanýn çoðu yalandýr diyor… Madem çok istiyorsunuz bi zahmet,zahmete katlanýn hicret edin; Nisa 100- Kim, Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde yerleþecek çok yer ve bolluk bulur. Kim, evinden Allah’a ve Rasülüne muhacir olarak çýkarsa, sonra da ölüm kendisine eriþirse, muhakkak onun sevabý Allah’a düþer. Allah, baðýþlayýcý ve esirgeyicidir. Zahmetsiz rahmet olmaz ... Sýkýntý çekmeden, güçlüklere göðsü germeden, yorulup emek vermeden, uðraþýp didiþmeden, kimi masraflara da girmeden olumlu, güzel, hoþ bir sonuç elde etmek mümkün deðildir Unutmayalým ki, Yüce Allah, çalýþanlarý sever; onlara rahmet eder
Gönderilme Tarihi : 23.03.2011 18:51
Gönderen : birsen
þöyle bir hizmetiniz olsa mesela güzel mevlana hz. nin sözlerini nasihatlarýný namaz vakitlerini mevlana hz. ile ilgili kittaplarýn bilgilerini mail adresimize gönderseniz çok güzel bir hizmet olur.....
Gönderilme Tarihi : 23.03.2011 10:56
Gönderen : esma
ahirette davacýyým sizden! bu ülke sadece istanbul ve konyadan mý ibaret.sizden birinin sohbetini dinlemek için illa istanbulda mý yaþamam gerekiyor.sizinle iletiþime geçmek bile zor. belki býlgýsayarým yok.e-mail adresim yok belki. neden telefonunuz yok.sizde böyle yaparsanýz...neyse.ömer hocam yada fatih hocamýn ankarada yada konyada mesnevi okumalarý olacak mý.inþallah tenezzül edip cevap yazarsýnýz.pek zannetmiyorum ama.
Gönderilme Tarihi : 23.03.2011 01:48
Gönderen : Seda
Allah sizden razý olsun.
Gönderilme Tarihi : 18.03.2011 09:19
Gönderen : serpil
merhabalar ben sitenizin yakýn takipçisiyim.ancak istanbulda yapýlan tasavvuf ve mesnevi sohpetlerine maalesef katýlamýyoruz.çünkü ben baþka bir ilde yaþýyorum.eðer bu tarz sohpetleri sitenizde yayýnlama imkanýnýz olursa sevinirim. teþekkürler hayýrlý yayýnlar
Gönderilme Tarihi : 13.03.2011 23:40
Gönderen : murat
Türkiye'nin hemen hemen her yerinde mesnevi sohbetleri faaliyeti gerçekleþirken neden Ýzmir'de neden bu faaliyetler olmuyor çok merak ediyorum. Sonuç itibariyle Ýzmir'de Türkiye sýnýrlarý içinde, iki tane üniversitenin bulunduðu bir þehir. Ýzmir'de de mesnevi faaliyetlerinin organize edilmesini büyük heyecan ve özlemle bekliyorum. Saygýlarýmý sunuyorum.
Gönderilme Tarihi : 09.03.2011 20:49
Gönderen : nil
merhaba mesnevi sohbetlerini siteniz aracýlýðý ile internetten izleme imkaný sunmanýzý rica ediyorum. konuþma yapan muhterem insanlar ile bizim karþýlaþma imkanýmýz maalesef bulunmamakta. sizin aracýlýðýnýz ile bizde Erzurum dan bu imkana kavuþabiliriz. saygýlarýmla
Gönderilme Tarihi : 06.03.2011 20:47
Gönderen : SUNA
SAYGIDEÐER SAYFA YÖNETÝCÝLERÝ SAYFANIZI HAYRANLIKLA TAKÝB EDÝYORUM MERSÝNDEKÝ MESNEVÝ OKUMALARININ TARÝHÝ VE YERÝ HAKINDA BÝLGÝ ALMAK ÝSTÝYORUM TEÞEKKÜR EDERÝM
Gönderilme Tarihi : 05.03.2011 22:20
Gönderen : ai fuat uzel (gönül doktorlarý)
s.a.Erenler; Kelebek kardeþlerim,Iþýðýmýz daim olsun inþaallah, bizi birbirimize bildiren,Rabbi teala'ya hamd-ü senalar olsun.Rasulü Kibriyasýna Ehl-i beytine,ashabýna,salih,þüheda,evliya ve onlarý seven varislerine,onlarý sevenlerede salat ve selam olsun.Ülkemizin ,Dünyanýn her köyünde,her bucaðýnda Yalnýz olan gönüllere selam olsun. Kalabalýklar içinde yalnýz kalmýþ kardeþlerime Dua ve selam olsun. Bizler uzaktayýz yalancýktan, her yalnýzdan kalabalýklar yaradan, yýldýzlar misali görmekte bizi bir panodan. üzülmeyin uzak deðiliz birimiz diðerinden. Ezel -ebed çözgüleri bizleri tanýþtýran. Üzülürmü gönlüne dokunan ilahi sýrdan. Boþuna mý "hatýrýmýz için biraz sabredin" ilacý gönül doktorundan. biz ýþýða koþtukça,aydýnlýklar çýkar karanlýkdan. diyen ben deðilim Vallahi söyleten dahi Yaradan. amin. elhamd ü lillahi rabbil alemiyn.amin.
Gönderilme Tarihi : 01.03.2011 09:36
Gönderen : Yakup Þafak
Aziz ve saygýdeðer Kardeþim Mehmet Emin Bey, Babanýzýn vefatýndan dolayý size ve ailenize taziyetlerimi sunarým. Merhuma Allah'tan rahmet, sizlere saðlýk ve afiyetler dilerim. Fedakârane hizmetleriniz için teþekkürler... Sevgi ve saygýlarýmla.
Gönderilme Tarihi : 24.02.2011 17:41
Gönderen : alperen
merhabalar sizden yardým istediðim konu Eskiþehir ilinde mevlevilik hakkýnda görüþebiceðim sohbet imkaný saðlaya dergah kiþi ve yerler varmý bu konuda yardýmcý olursanýz çok sevinirim saygýlar sunuyorum
Gönderilme Tarihi : 15.02.2011 15:59
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0314 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya