Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : Mehmet Arýer
Mevlana hazretlerinin(EVLÝYAULLAH'ýn),Çok,ama çok önemli deðerleri için Semazen net'te emek veren bütün kardeþlerimin cümlesinden,Allah razý olsun.
      Bu yapýlan hizmetlerin  kelimelerle ifade edilmesi kolay birþey olmadýðý bir gerçektir.
      Yanlýz, benim þahsi görüþüme göre,yapýlan bu hizmetleri eleþtirmek gayesi için deðil,yapýlan çeviriler hakkýndaki fikirlerimi beyan etmek içindir.
     Çevirisi yapýlan her biri ayrý ayrý bir deðer olan bu þaheser eserlerin toplumumuz tarafýndan sadece bir roman gibi okunup geçilmesi için yazýlmadýðýnýn(sadece ilmel yakin deðil),manen yaþanmasýnýn(aynel yakin,hakkel yakin yaþamak)bir gereðidir.Ademlikten kurtulup(adem yok demektir), insanlýk sýfatýnýn("yer yüzünde halifemi yaratacaðým."hitabýnýn...
Allah'ýn varlýðýyla var olmak.)kazanýlmasý gerekliliðinin bir sonucu olarak,Bu eserlerin islamýn gerçeklerinin anlaþýlmasý ve manen yaþanýlmasý için deðerler manzumesi olduðunun bilincinde,çok iyi anlaþýlýr akýcý bir türkçe ile ifade edilmesi gerekmektedir.
     Çevrilen bu eserlerin, anlaþýlýrlýðý bakýmýndan tam manasýyla topluma cevap vermekten uzak olduðu,arapça ve farsça kelimelerin çokluðundan anlaþýlmaktadýr.Bunun neticesinde okunduðunda kelimelerin manalarýnýn anlaþýlmamasýndan, o anda yaþanýlmasý gereken manevi zevki almaktan okuyucuyu mahrum olmaktadýr.Bu durum ise,birçok okuyucu tarafýndan çevirilerin eleþtirilmesine sebep olmaktadýr.Çevirisi yapýlan eserlerin, okuyucunun üzerindeki çekiciliðini, sürekleyiciliðini kaybetmesine,ilginin kesilmesine sebeb olmaktadýr.
     Mevlana hazretlerinin kitaplarýnda ki tasarrufatý kýyamete kadar süreceði hepimiz tarafýndan bilinmektedir.Toplumdaki bütün bireyler her harfine kadar mana içeren bu mükemmel eserlerin zevkinden manen hissedar olup okuduðunda hemen anlaþýlmasý için farsça ve arapça kelimelerin mümkün olduðu kadar eserlerden temizlenmesi ve akýcý bir türkçe ile yazýlmasý gereðinin önemini hep birlikte görmeli ve hep birlikte bu düzenlemeler yönünde çaba gösterilmeliyiz. Mana ilminin(aynel yakin,hakkel yakin)çok daha iyi anlaþýlacaðýný ve milletimizin istifadesine sunulduðunda,bu yolun bir yolcusu olarak söyleyebilirim.Teþekkür ederim.
Sevgi ve saygýlarýmla.
Gönderilme Tarihi : 06.05.2009 15:40
Gönderen : davut aydýn
esma mertebesi 1 yazýsýný okuyanlara esma mertebesi 2 yazýsýný önemle ve sevinçle tavsiye ediyorum..! geldi geldi güzel geldi herkes geldi..feyzler geldi..! sevgilerimle
Gönderilme Tarihi : 05.05.2009 20:10
Gönderen : sinem yiðit
siteniz tek kelimeylen harika . sadece þunu söyleyecem solda yantarafta bazý kitaplar var,divaný.kebir ,maarif gibi bu kitaplarý belki yardým amaçli satýyosunuzdur ama benim aciz hane fikrim bu kitaplarý sitede okunacak þekilde acýlýr sayfalý yapsanýzda herkez okusa olaký alamayanlar olabilir. fikrimi söledim lütfen naba kýzman. kusur ettiysem özür.haþçakalýn selamette kalýn.
Gönderilme Tarihi : 23.04.2009 20:34
Gönderen : davut aydýn

meded ALLAHIM meded
lailaheillALLAH..
meded ya rasul meded
lailaheillaALLAH..
NEY SESÝNÝN derinlerdeki deruniliðine misafir olmanýn verdiði aþk ve þevkle ziyaretçi defterine yazayým dedim..
yok ki böyle duygularýn paylaþýlacaðý baþka mekan baþka yer..!
var mý bu manevi zenginliði tattýracak baþka dergah..!semazen dergahým hoþ
semazen dergahým güzel
semazen yuvam sýmsýcak
semazen evim öyle geniþ ki..öyle kalabalýk ki..öyle tatlý mý tatlý  huylularla dolu ki kendi evimde kendimin misafir gibi kabul ediyorum.. herakþam.. gündüzün yorgunluðuyla uðruyorum gönül dergahýma.. okuyorum öylesine birþeyler.. dinletiler bölümünden manevi musýki zevkimi alýyorum.. semazen radyoyu dinliyorum kendimce kendime dinleterek..!
vee site sayfasýnýn sað tarafýndaki baþlýklar dikkatimi çekiyor aniden..
sabrýn hikmeti
farkýnda mýsýnýz
iki kiþinin bildiði sýr deðil..
tevazu
hayy
defteri dürülmek ne demek
az ye az uyu
az konuþ..
mesnevi ilaç diye satýlsa..
o ölmeyen aþktan ibarettir..!
baðýný kopar ve kurtul..!
burada koptum günlük hayatýmýn varlýðýndan ve savruldum gecenin güzelliðine içimden..yüreðimden..gönlümden..aklýmdan ve varlýðýmdan..!
yazdýkça yazasým geliyor buraya..!ne hoþ..ne güzel bir evimiz var..ne bereketli bir sitemiz var..ne gizemli dostluklarýmýz var..
mevlana vesilesiyle..mesnevi yardýmýyla bulþuyoruz semazen nette böylece..!
içselleþtirdiðim bu güzel duygularý mevlana ve mesnevisever kardeþlerime ve dostlarýma böylece duyurmak istedim ..kendimi kendimde aramanýn ve bulmamýn zevkini yaþattýðý için tüm gönülerlerine sevgiler..saygýlar ve hürmetlerimle..!

Gönderilme Tarihi : 20.04.2009 20:47
Gönderen : tülay aydeniz
Sayýn Semazen net yapýmcýlarýna yorumcularýna eðitmenlerine katýlýmcýlarýna tüm emeði gecen herkeze hayýrlý geceler, bu site bana bir tutku bir aþk bir muhabbet evim oldu, gecem gündüzüm her aným tutkum, onunla güne baþlar onunla günümü kapatýr oldum, birbirinden deðerli ilim irfan yolunda emek verenlerin sesini duyar, gönüldaþ yürekten sesleneni buldum,sizleri göremesemde sizleri tanýyamasamda gönülden seslenip dualarým la yadediyorum, gündüzü geceyi þahit tuttum, ben sizlere sevdalandým, boþuna yýllarýmý harcamýþým dergah kapýlarýnda sevgiden mahrummuþum sevgi ile giden yolu mesnevi ile öðrettiniz size minet dolu saygý ve þukranlarýmý iletiyorum.benimde ne olur sesimi duyun bakýn ben hep size sesleniyorum ne olur elimi býrakmayýn.......saygýlarýmla
Gönderilme Tarihi : 18.04.2009 20:32
Gönderen : davut aydýn
cuma günümüzün feyziyle ve bereketiyle sevgilerimi sunuyorum..taa derinden sevenlere selam olsun.!
Gönderilme Tarihi : 17.04.2009 08:04
Gönderen : AYÞE
hiç ankarada mevleviler buluþmuyor ki tanýyayým onlarý çok merak ediyorum mevlevi olmak nasýl bir duygu aralarýna katýlmadan da anlaþýlmýyorki lütfen bir tören falan düzenlemiyormusunuz sadece mesnevi ve gazel okumakla olmuyor tanýtým bizleride düþünün Hz. MEVLANA'YI ÖZLEYENLERÝ BÝR DÜÞÜNÜN SÝZLERÝ ÇOK SEVÝYORUM VE BAÞARILARINIZIN DEVAMINI DÝLÝYORUM
Gönderilme Tarihi : 15.04.2009 21:23
Gönderen : Dervis
Bu sayfayi hazirlayip, emegi gecen tüm gönül dostlarina tesekkür ederim. Allah razi olsun...
Gönderilme Tarihi : 13.04.2009 20:50
Gönderen : AYÞE
cumanýz mübarek olsun hayýrlara vesile olur inþallah Allah'ým hayýrlý dualarýnýzý kabul etsin cuma günleri dualar geri çevrilmezmiþ öyle söylüyorlar hayýrlý dualarýnýzý bekler hakkýnýzda herþeyin hayýrlý olmasýný isterim Allah yar ve yardýmcýnýz olsun...BAÞARILARINIZIN DEVAMINI DÝLERÝM
Gönderilme Tarihi : 10.04.2009 12:12
Gönderen : TUBA
SELAM OLSUN HAZRETÝ PÝRE,SELAM OLSUN ONU SEVENLERE,EY GÖNÜL AÞKIYLA YANIPTA ONU RÜYALARDA GÖRÜR OLDUN! NE MUTLU SANA EY GÖNÜL...YA RABBÝ SANA BÝNLERCE KEZ ÞÜKÜRLER OLSUN,SEN OLMAZLARI OLDURANSIN,SEN YOKTAN VAR EDENSÝN...SEN BULUÞAMAYAN SEVGÝLÝLERÝ RÜYALARDA GÖRÜÞTÜRENSÝN...SEN BENÝ DE PÝRÝMLE GÖRÜÞTÜR YA RAB!...SEN ONUN AÞKIYLA YANAN BU GÖNLÜME BÝR SU SERP YA RAB!...SEN BENÝ ONA KAVUÞTUR YA RAB!...YA RABBÝ SEN ONU SEVENLERDEN VE ONU SEVMEKTEN USANMAYAN GÖNÜLLERDEN EYLE GÖNLÜMÜZÜ...DUA ÝLE...ALLAH'A EMANET OLUN...
Gönderilme Tarihi : 07.04.2009 17:26
Gönderen : davut

asýrlardýr heryeni gönülle tanýþýnca yenilenen ve yüreklerden yüreklere akarken insanlarý dost eden.. insanlýktan insana geçiþ yaparak kendini bilenlerden olan insanlarýn gönül dolusu sevgileriyle hatýrladýðýnda kendince tebessüm ederek mutlu olan nice güzel huylu insanlarýn ruh ve gönül dostu mesnevi sýrrý ile günlük hayatýnýn akýþýna güzellikler katanlara selam olsun..selam selam içinde..!
mesnevice sevgilerim.. ve mevlanaca selamlarým var..!
semazen net saðolsun..buluþturan..öðreten..anlatan..ikna eden fakat asla dayatmayan ve zorlamayan gönüllü olana arkadaþ..dost..rehber ve gönüldaþ..semazen net iþlerinizde kolaylýklar diliyorum..
............
mecnun sever leylayý
ben severim mevlayý
illallah huu..!
dost muhammed aþkýna
illallah huu.!


 

Gönderilme Tarihi : 04.04.2009 21:37
Gönderen : ejide
SEVGÝSÝZLÝK VE HOÞGÖRÜZÜZLÜK DERYASINDA BOÐULAN GÜNÜMÜZ ÝNSANLARININ YÜREÐÝNE BURADAN ALDIKLARI BÝR KATRE BÝLE DÝLERÝM DERYA DENÝZ OLSUN.KALP TENCEREYE BENZER ÝMÝÞ,NE O MUTLU GÖNÜLLERE KÝ FOKURDAYIP KAPAÐINI OYNATA BÝLENLERE. YANDI TUTUÞDU GÖNLÜM SEVGÝLÝYE.HEP SU DÖKTÜLER DÝLLERÝYLE.BENDE TOPLADIM SULARI KOYDUM BÝR TENCEREYE.YAKTIM ALTINI HAK ÝLE.KAYNATTIM AÞK ÝLE.BUHARLAÞTI ÞÜKÜR ÝLE.AÇ GÖZÜNÜ SENDE EY DÝVANE. GÖZÜ VE GÖNLÜ AÇIK OLUP,DÝLE GELEN BÜTÜN GÖNÜL EHLÝNE SELAM OLSUN.HERÞEYE ÝNAT HER ZORLUÐA ÝNAT MEVLAÞAN GÖNÜLLERE SELAM OLSUN.
Gönderilme Tarihi : 04.04.2009 13:24
Gönderen : tülay aydeniz
AÐLAYAN YÜREÐÝME YARALI HÝSLERÝME ACIYAN TENÝME BÝR DAMLA NURDAN BÝR ÞERBET SUNAN BU ÝNSAN SELÝNE CUMA GÜNÜ HAYIRLI OLSUN DERKEN SEMALARIN GÖK KUBBETÝN ALTINDA BU SICAK YUVADA DANLAYAN BU ÞERBETÝN ADINA SELAM SELAM OLSUN KÝ DÝNSÝN AÐLAYAN YÜREK, ACIYAN GÖNÜL, DÜÐÜMLENEN SÖZCÜKLER VE SEVGÝ MUHABBETÝ HOÇ SEDA GÖKLERE YÜKSELSÝN SESÝM SEMALARDA SÝZLERÝN YÜREÐÝNE BÝR DAMLA MUHABBET AKSIN, ESENLÝK ÝÇÝNDE KALIN .......
Gönderilme Tarihi : 03.04.2009 09:52
Gönderen : Hakan SALMAN
Siitenizden indirdiðim Mesnevi-i Þerif, yunus emre þiirleri ve ney taksimleri sayesinde gönlümde farklý bir atmosfer yaþýyorum ve görünmeyen ama var olan varlýðý tanýmaya çalýþýyorum. Allah (c.c) bu dökümanlara ulaþabilmem için sizi bana vesile etti diye düþünüyorum. Siteye emeði geçen herkese sonsuz teþekkürlerimi sunuyorum. ALLAH (c.c) hepimizin yardýmcýsý olsun..
Gönderilme Tarihi : 03.04.2009 09:33
Gönderen : davut aydýn

dahilek ya rasulüllah diyen güzelinsan mevlananýmýzý sevenlere ta derinden selam üstüne selam olsun..!
hayatýn güzelliðine tad katan mesnevice anlayýþýn sahillerinden zirvelere giden mana yolunda sefere çýkanlara selam olsun..hayatýna ve ömrüne feyz ve bereket katarak yaþamak isteyen güzel mevlana sever kardeþlerime en derin deruni sevgilerimi ve hürmetlerimi emanet ediyorum..güzelhuylu insanlarýn buluþma yerine misafir olanlara hoþluk ve hoþnutluk þerbeti içenlere selam olsun..
selam selam üstüne..saygýlarýmla

Gönderilme Tarihi : 01.04.2009 23:08
Gönderen : ejide
kurak bir topraðýn suyu aramasý gibi aranan ve özlenen Hz.MEVLANA ya ve bu siteye emeði geçen herkeze selam olsun ,Allah herkezden razý olsun.
Gönderilme Tarihi : 01.04.2009 16:20
Gönderen : tülay aydeniz
Sayýn site yöneticilerine sesleniyorum ben sizin eliniz ayaðýnýz olayým bunca 25 yýldýr maneviyatýn içindeyim bana bu hali sizlerin bilgileri ile gün yüzüne çýktý,sayýn Nur Artýran hocanýn az yeme konusundaki yazýlarýný okudum bundan sonraki inþallah konularýný okumaya iznim olur,bukadar deðerli insanlarý bizim hizmetimize karþýlýk gözetmeden bize bilgi sunuyorsunuz, ben sizin kapýnýzýn bekçisi olayým selam ve saygýlarýmý iletiyorum.
Gönderilme Tarihi : 01.04.2009 15:52
Gönderen : mühürlü anlarým
beyhude dünyamda arayýþ içindeyken rabbim Hz mevlananýn eserlerini bir bir karþýma çýkardý bu gün de sitenizi . hazýrlayan ve emeði olan arkadaþlara baþarýlar dilerim
Gönderilme Tarihi : 31.03.2009 22:50
Gönderen : hamsi
"Seçimler Önemli" muhakkak! Hemde çok! Bu sitede olmakta bir seçim deðil mi?!...:)
Gönderilme Tarihi : 31.03.2009 18:39
Gönderen : tülay aydeniz
ben de hafize haným gibi hepinizden Allah razý olsun sabahleyin iþe gider gitmez bu siteyi açýp günümün çoðu sitede geçiyor sizin sayenizde mesnevinin nakar deðerini ve ehemniyetini öðrendim, bu eðitimi almak için Allah bana mesnevi yolunda olan birini karþýlaþtýrmasý için dua ediyorum.HEPÝNÝZE selam ve saygýlarýmý iletiyorum.
Gönderilme Tarihi : 30.03.2009 21:16
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0344 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya