Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : TEVFÝK ÞÜKRÜ EDREM
SÝTENÝZDE MADDÝ VE MANEVÝ EMEÐÝ GEÇENLER YÝNE ZOR BÝR DÖNEMDEN GEÇTÝÐÝNÝ VERÝLEN SATILIK ÝLANI GÖSTERÝYOR. ÝLANIN ÇIKTIÐI GÜNDEN BERÝ HERGÜNÜN SABAHI BU ÝLANIN KALDIRILDIÐINI GÖRMEYÝ UMUTLA DUA EDEREK SÝTENÝZE GÝRÝYORUM. AMA HEYHAT. ÝNÞALLAH, ALLAHIM MADDÝ GÜCÜ OLAN DUYARLI ÝNSANLARA BU ÝLANI GÖRMEYÝ LÜTFETSÝN. BU GÜNLERE GELEN ESERÝNÝZ OLAN SÝTEMÝZ, YÝNE SÝZLERÝN ÖNDERLÝÐÝNÝZDE YOLUNA DEVAM ETMESÝNÝ NASÝP EYLESÝN. BU SÝTENÝN SATILMASINA GÖNLÜM RAZI OLMUYOR.
Gönderilme Tarihi : 13.08.2009 11:18
Gönderen : alifuat
YARABBÝMÝZ; BU SÝTEYÝ SEN SATIN AL!!! AMÝN DUYDUNUZ MU pARASI OLAN MÜ MÝNLER
Gönderilme Tarihi : 11.08.2009 08:01
Gönderen : burcu
merhabalar; sitenizi yeni keþfettim ve hayraný oldum fakat çok az güncelleniyor. lütfen bu konuya ihtimam gösterin ki bizlerde faydalanarak sufiliðin içine girebilelim. saygýlarýmla
Gönderilme Tarihi : 01.08.2009 19:39
Gönderen : neyniyaz

SELAMÜN ALEYKÜM...YAZDIÐIMIZ YAZILARDA BÝ HATAMI VAR NEDEN YAYINLANMIYOR ZÝYARETÇÝ SAYFASIN DA...BÝLGÝ VERÝRSENÝZ MEMNUN OLURUM...ALLAH'A EMANET OLUN....SELAM VE DUA ÝLE...

Gönderilme Tarihi : 30.07.2009 09:19
Gönderen : neyniyaz
SELAMÜN ALEYKÜM...EY CANLAR...VAKTÝ ÞERÝFLER HAYROLA...HAYIRLAR FET...ÞERLER DEF OLA...HAZRETÝ PÝRÝN HÝMMETÝ DAÝM ÜZERÝMÝZDE OLA...HUUU...HUUU...HUUU...ÞU MÜBAREK AYLARDA RABBÝM HEPÝMÝZE HÝDAYET NASÝP EDE...HAZRETÝ PÝRÝME; RABBÝM BU MÜBAREK GÜNLER HÜRMETÝNE BENÝ KAVUÞTURA...ONU SEVMEK CANLAR...ONU RÜYADA GÖRMEK NE GÜZELDÝR NE GÜZEL...ONA OLAN SEVGÝMÝ ANLATMAYA KELÝMELER YETMEZ...RABBÝM DAÝM BÝZLERÝ HAZRETÝ PÝRE DOST EYLESÝN...PEYGAMBER EFENDÝMÝZÝN (S.A.V) YÜZÜ SUYU HÜRMETÝNE VE HAZRETÝ PÝRÝMÝN YÜZÜ SUYU HÜRMETÝNE RABBÝM BU MÜBAREK AYLARI BÝZLERE HAYIRLI EYLESÝN ÝNÞALLAH...ALLAH'A EMANET OLUN ÝNÞALLAH...RABBÝM HAZRETÝ PÝRÝN HÝMMETÝNE NAÝL OLANLARDAN EYLESÝN BÝZLERÝ....DAÝM ONU SEVELÝM DAÝM ONU ANALIM...DUA ÝLE...
Gönderilme Tarihi : 29.07.2009 11:03
Gönderen : neyniyaz
Cenâb-ý Pîr buyuruyor ki: " Bir günah iþlersin; o günahý iþledikten sonra belki aklýn baþýna gelir, mü'min olduðunu hatýrlar, yaptýðýn o kötü fiile "Estaðfirullah!" diyerek kendince tevbe edersin hâlbuki kiþi, Hazret-i Ali (r.a.)'nin buyurduðu vech ile: "Cenâb-ý Hakk'ý unutmadan günah iþlemiþsen o günahý iþlemeden evvel çok daha aðýr baþka bir günah iþledin, demektir. Bu da Allah'ý unutmaktýr. Cenabý Hakk'ý unuttuktan sonra yaptýðýn hataya tevbe edersin 'Estaðfirullah!' dersin de, o unutmanýn ve gafletin günahý için istiðfar etmeyi aklýndan dahi geçirmezsin. Böyle gafletle yaptýðýn tevbe için ve estaðfýrullah için bir daha 'Estaðfýrullah!' de, yeniden tevbe et." Tevbe, parlak kalbler için nurunu ve ýþýðýný muhafaza etmeye, tozlanmýþ ve lekelenmiþ kalpler için kirden ve pastan kurtulmaya, iyice günahtan kararmýþ ölmek üzere olan kalpler içinse yeniden nefes almaya ve hayat bulmaya en tesirli belki de yegâne yoldur. " SELAM VE DUA ÝLE...ÝNÞALLAH RABBÝM CÜMLE MÜSLÜMAN DÝN KARDEÞLERÝMÝZÝN VE ÝÇÝSÝREDE BÝZLERÝN GÜNAHLARINI AFFEDER...SON NEFESÝMÝZDE BÝZLERÝ TÖVBE ETMÝÞ BÝR ÞEKÝLDE ÖLMEMÝZÝ NASÝP EDER..."
Gönderilme Tarihi : 23.07.2009 09:55
Gönderen : neyniyaz
ÖZLÜ BÝR DUA Ya Rabbi! Eðer imanýma bir þüphe girmiþ ben de ondan tövbe etmemiþsem ihlasla derim ki : Allah'tan baþka yaratýcý yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ýn Resulüdür. Ya Rabbi! Eðer bilmeden Müslümanlýðýma küfür karýþtýrmýþsam, derim ki: Allah birdir, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ýn Resulüdür. Ya Rabbi! Eðer Allah'ý birlememe þirk girmiþse, ben de bunun farkýnda deðilsem ihlasla derim ki: Allah'tan baþka ilah yoktur, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ýn Resulüdür. Ya Rabbi! Eðer bilmeden seni tanýmamda yanlýþým varsa derim ki: Allah'tan baþka ilah yoktur, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ýn Resulüdür. Ya Rabbi! Eðer bilmeden amelime riya ve kendimi beðenme duygularý karýþmýþsa derim ki: Allah'tan baþka ilah yoktur, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ýn Resulüdür. Ya Rabbi! Eðer farkýnda olmadan kalbime küçük ve büyük günahlarýn fitnesi girmiþse derim ki: Allah bir, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ýn Resulüdür. Ya Rabbi! Ýmanýmý gönülden tazeleyerek, ihlasla derim ki: Allah'tan baþka ilah yoktur, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ýn Resulüdür. Ey diri olan! Ey ebedi var olan! Ey izzet ve ikram sahibi olan! Ey gücün, þerefin ve büyüklüðün sahibi olan Allah'ým! Halimi düzelt, iþlerimi güzelleþtir, beni bela ve fakirliðin acýlarýndan koru, düþmanlarýn þerrinden, þeytanýn aldatmasýndan, nefsin arzularýndan, saptýranlarýn saptýrmasýndan beni koru ey Rabbim! Ya Rabbi! Beni çok ibadet eden salihlerden ve þükreden zenginlerden eyle… dini ve dünyevi bütün iþlerimi düzene koy. Hayýrlý nimetlerimi sonuna erdir. Ya Rabbi! Ömrümün son zamanlarýnda, ölüm anýnda kalbimi ve dilimi imanla doldur. Bana son anda; þehadet ederim ki, Allah birdir ve yine þehadet ederim ki, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) O'nun elçisidir demeyi nasip et. -------------------------------------------------------------------------------- BU DUA'YI HERKESÝN OKUMASINI ÝSTÝYORUM...RABBÝM HAZRETÝ MEVLANA (K.S) HOCAMIZIN HÝMMETÝNE NAÝL OLANLARDAN EYLESÝN BÝZÝ...DUA ÝLE...
Gönderilme Tarihi : 21.07.2009 09:32
Gönderen : neyniyaz
GECENÝZ MÝRAÇ DUALARINIZ KABUL OLSUN BU FAKÝRDEN DUALARINIZI EKSÝK ETMEYÝN.... ALLAH'ýn selamý, rahmeti, ve maðfireti ALLAH'ýn tüm ayetlerine tam ve gönülden teslim olmuþ, O'ndan baþka ilah tanýmayan ve rabbine þirk koþmayan tüm müminlerin üzerine olsun. mirac kandiliniz kutlu olsun, hayýr ve guzelliklere vesile olsun, hepimizin miracý olsun inþallah... ♥ Askýnýz Cemâl ♥ Cemâliniz Nur ♥ Nurunuz Ayn Olsun ♥ Dualarýnýzda bizleride eksik etmemeniz dileði ile... SELAM VE DUA ÝLE…
Gönderilme Tarihi : 20.07.2009 10:47
Gönderen : Alpaslan
Merhaba sitenizi ilkkez ziyaret ettiðim için epeyce etkilendim, daha da burdan yararlanacaðým çok þeyin olduðunu gördüm. Uzun süre bu siteyi kullanacaðým sanýrým. Site yapýmýnda emeði geçen herkese teþekür ederim. Saygýlar...
Gönderilme Tarihi : 10.07.2009 14:41
Gönderen : fatih
baþta mevlana hz ruhuna el fatiha yüce ALLAH böyle dostlarýnýn þefaatinden bizleri mahrum býrakmazsýn mevlana gibi büyük zatlara tabi olmak insaný rabbine yaklaþtýrýr fikiri ziki ri bir olan mevlana hz anlatmaya kelimeler yetmez yüce ALLAH hepimize yardým ihsan eylesin dualarýmýzý kabul eylesin ALLAHýn rahmeti ve bereketi ölmüþ ve diri ümmeti muhammedin üzerine olsun amin ala resulüne salat
Gönderilme Tarihi : 07.07.2009 08:58
Gönderen : tülay aydeniz
Sayýn Semazen sitesi yayýn ve organize eden eðitmeninden katýlýmcýsýna kadar selam ve saygýlarýmý iletiyorum üç ay gibi bir süre içinde siteye giremedim kendimi körelmiþ ve eksik hissetmeye baþladým aldýðým manevi gýdalar eðitmen hocalarýn yazýlarýndan sitedin manevi havasýný alamadým..,benim için okadar çok uzun süre gibi geldi ki sebebi çok büyük saðlýk sorunu yaþadým kalýn barsaðýmýn tamamý alýnan bir ameliyat oldum þimdi iyileþme aþamasýnda mücadele vermekteyim,birbirinden deðerli hocalarýn yazýlarýný okuyup onlarýn maneviyatýný yaþamaya ve sesimi duyurmaya çalýþýyor bazende duygulu anlarýmý bu bölüme aktarýp sizlere anlatýyordum, inþallah Allah saðlýk verdiði süre içinde sizlerin manevi gücünüz ve dualarýnýzla gönüldaþ olarak beden ile olmasada ruh halimle sizlerle olacaðým, bana manevi dua eder, bu yoldan Yüce Rabbim bizleri ayýrmasýn sizlere çok ihtiyacým var benide unutmayýn selam ve saygýlarýmla
Gönderilme Tarihi : 02.07.2009 11:17
Gönderen : nursel
Haber saldým yüreðimden diyarýna Malatyadan sevgiler Gelip geçtiðin yollarýna Gül bahçene dergahýna Haber saldým Mevlanam Geleyimmi diye
Gönderilme Tarihi : 12.06.2009 21:21
Gönderen : Aslý
Edirne, Kýrklareli, Tekirdað,çorlu ... En azýndan bizlere mesnevi sohbetlerinden faydalanma þansý verilebilirse çok mutlu olurum. Teþekkürler. Site her geçen gün daha da güzelleþiyor. Teþekkürler
Gönderilme Tarihi : 10.06.2009 11:38
Gönderen : hasan can
ALLAH U azimüþþan bu siteyi hazýrlayýp bizlerin faydalanmasýný saðlayan sizleri iki cihanda bahtiyar kýlsýn inþaallahu teala
Gönderilme Tarihi : 06.06.2009 17:52
Gönderen : Halit MUrat OÐUZ
Öncelikle bu sitenin hazýrlanmasýnda tüm emek sahiplerine candan teþekkür, bu mükemmel emeðe saygýdýr bence.. Asýrlara sýðmayan bir hoþnutluðun günümüze taþýnmasýnda EMEK ve HAK kavramlarýnýn unutulmamýþ olmasý bu sayfalarda yer aldýðýna göre gönüllerin ferah tutulmasý gerekir.. Hak dostu Mevlana yý rahmetle anar yüreðinde ALLAH sevgisi barýndýran tüm yürek dostlarýna da sýhhat ve saðlýk dilerim.. Etrafýmýza baktýðýmýzda insanlarýn kargaþa ve kaoslarýnda tek sebepin MEVLANA' nýn iþaret ettiði huzur ve saygý olduðu görülecektir.. Dilerim yeni nesillere bu saygý ve hoþnutluðu aþýlayalabilelim..
Gönderilme Tarihi : 02.06.2009 21:45
Gönderen : ayþe
ALLAH bu siteyi hazýrlayanlardan sebep olanlardan bin kere razý olsun. Her fýrsatta acýyorum ve kendimi alamýyorum MESNEVÝ sohbetlerine doyamýyorum tekrar tekrar dinliyorum bütün sorularýma cevap buluyorum. sanki benim için anlatýlmýþ gibi.GÖNÜLDEN sevenlere selam olsun.tüm aþk yolcularýna....
Gönderilme Tarihi : 29.05.2009 22:27
Gönderen : orhan uzað
bu siteyi hazýrlayan ve emeði geçen tüm kardeþlerimizden Allah razý olsun..........ekran koruyucu olarak hazýrladýgýnýz 3D ler mukemmel olmuþ...masaüstü olarakta bi kaç resim olsa daha iyi olurdu..þimdiden tesekkur ederim..
Gönderilme Tarihi : 27.05.2009 23:23
Gönderen : Muhammed Salih ÞAHÝN
S.a sitedeki bütün bilgiler harika bu siteden de ayrýlmayý vazgeçmeyi ALLAH nasip etmesin bana sizlerden ve emeði gecen herkesten ALLAH RAZI OLSUN (AMÝN.)
Gönderilme Tarihi : 12.05.2009 19:19
Gönderen : davut aydýn

beklenen eðer sevgi kardeþliði ise bekleyenler ne kadar þanslýdýr ve nasiplidir..
çünkü
gelen..
çünkü
davet..
çünkü
güzellikler
sadece ve sadece
insan içindir..
gönüller içindir..
yürekler çindir.
gel
 ey güzellikler güzeli
sevgi kardeþliðinin sembolü mesnevi..!
selam ver..
merhaba de..
halhatýr sor bizlere..sevenlerine
hatta sabýrla ve sabýrsýzlýkla bekleyenlerine..!
gel ey güzellikler kitabý..
oku bize duygularýn gizemli açýlýmlarýný..
gel ey mektuplarýn en bekleneni..
anlat bize bekleyenin hallerini
gel ey gizemli define sandýðýnýn rehberi ve kilidi..
öðret bize hayatýn efsunlu gidiþatýný
gel..
gel..
gel
gel ey sevgiler sevgisi
sen sevgililer sevgisi
sen aþklar iklimi..
sen gökkuþaðýnýn renksiz rengisin ..!
sen sevgi burcunun rehberisin..
sen yaratýlýþýn insanca anlatýmýsýn
sen sevgisin..sen sevgiisin iþte..!
mevlana gel gel yine gel..gene gel..derken sana çaðýrýyordu sevenlerini..
fakat gelenlerden nasipsizler kapýda beklemeye baþlayýnca gönüller daraldý..nefisler kýskandý ve anadolu dar geldi mevlana ve sevenlerine..!
çünkü gel ne olursan gel
davetine uzaklardan bir sevgi kardeþi gelmiþti TEBRÝZLÝ ÞEMS..!
ÞEMS GELDÝ..ÞÝFRELER KIRILDI..AÇIÐA ÇIKTI TÜM SEVGÝ IÞIKLARI VE GÖZLERÝ GÖRMEZ OLDU KONYALI MEVLANA SEVERLERÝN..
kýskandýlar..
çekemediler..
göremediler.
anlayamadýlar..
farkedemediler
istemediler aydýnlýðý..
istemediler ýþýðý..
istemediler aþký..
istemediler güzelliði..ve kovdular aydýnlýðý..!
okuyamadýlar sevgi mektubunu
anlayamadýlar kendilerine yazýldýðýný
kabullenmediler gönülden
etraf karanlýða büründü..mevlana içine kapandý..dýþ dünyasýný karartýp iç dünyasýnýn gönül ýþýðýyla yazdý karanlýktan çýkýþýn kitabýný..!
þems gitti ýþýk gitti..tebrizli þems varda ýþýk var..yoksa ýþýk gönülde yanmaya devam eder..fakat insanlar karanlýktadýr..mevlana ýþýðý sönmüþtür..insanlar ýþýða üflemiþ ve söndürmüþlerdir..
gönlüne sýðýnýr mevlana..
gönlüne kaçar mevlana
gönlüne güvenir mevlana..
kendini çevirir sevgi dönencesine..kendine bulur bir döndüren sevgi ve sevgili..aþklara ..sevdalara düþer ve dönmeye baþlar içtenliðinle..!
seyrederler mevlanayý dönerken ve dönmeye baþlar seyirciler de niye döndüðüne bakmazlar bile..araþtýrmazlar bile..anlayamazlar bile..göremezler bile..sevgisiz sevgi olur diye inat ederler de döndükleriyle alýrlar..baþlarý döner de herþeyin döndüðünü zannederek herþeyin ortasýna KENDÝ BENLERÝNÝ KOYARLARaasýrlardýr insanlar..!


halbuki mevlana sevgi etrafýnda dönmektedir..
halbuki mevlana mesneviyi yazmaya hazýrlanmaktadýrççdünya ve ay..birlikte güneþin etrafýnda dönmezle mi...! sevgilinin etrafýnda dðnülmez mi..! sevgi için gönüllerin halden hale nasýl döndüðünden habersiz midir aþýklar..!
mevlana döner mesnevi gelir..
mevlana dalgalanýr..mesnevi sakinleþtirir..
mevlana bir deniz mesnevi de dalgalarý..
mesnevi bir deniz duygular ve güzellikler ile sýrlar ise dalgalarý..
dalgalar asýl kaçar denizden..
þems nasýl ayrýlýr mevlanadan..!
ayrýlýklar ve vuslat var oldukça mevlana anlatýlýr gönüllerde..
mesneviler okunur gözyaþlarýnda..!
sevenler..
sevilenler paylaþýr SEVGÝ KARDEÞLÝÐÝNÝ..!
MESNEVÝ MEKTUBUNDAN bir bölümün bencesi böyle..!
okudum kendime..paylaþtým sizlerle..!
taa derinden sevenlere selam olsun
sevgilerimle

Gönderilme Tarihi : 11.05.2009 08:37
Gönderen : nurullah aldemir
merhaba..sitenizde yer alan mesnevi sohbetleri bölümündeki Ö.T Ýnançer hocamýzýn tasavvuf sohbetlerini gerek sitenizden gereksede Burç FM de ilgiyle dinliyorum.Ancak sitenizdeki arþiv kýsmýnda bu sohbetlerin yanýna sohbetin konusununda (konu baþlýðý) yazýlmasý gerektiðini düþünüyorum...dolayýsýyla konular hakkýnda seçme þansýmýzýnda olmasýnýn birçoðumuz açýsýndan ilgimizi ve devamlýlýðýmýzý arttýracaðý düþüncesindeyim...allaha emanet olunuz
Gönderilme Tarihi : 10.05.2009 01:22
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0352 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya