Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : ibrahim özdengül
Selamlar..Okuduðum kadarýyla Sayýn Esin Çelebi Hz.Mevlana'nýn torunuymuþ..Allah aþkýna bu nasýl mevlana torunu ?? Ýnsan biraz layýk olmaya çalýþýr O Yüce insana...
Gönderilme Tarihi : 23.02.2007 13:23
Gönderen : esra
öncelikle bu siteyi hazýrlayan herkese çok teþekkür ederim. Ýlk defa yazýyorum ama çok uzun zamandýr faydalanýyorum sitenizden. Bütün arkadaþlarýma da tavsiye ediyorum. Sadece niye daha önce sizlerle tanýþmadýðým için hayýflanýyorum. bütün emeði geçenlere baþarýlar diliyorum, Yüce RABBÝM hepinizden razý olsun Dua ile kalýnýz
Gönderilme Tarihi : 23.02.2007 13:00
Gönderen : okan zengin
okuyunca beni gerçekten olumlu etkileyen bir cümleyi tekrar yazarak ziyaretçi defterinin bir parçasý olmanýn zevkini yaþamak ve paylaþmak istedim.sebeb olanlardan ALLAH(CC) RAZI OLSUN. içinde..YOL HIRSIZI..olan cümle ne müthiþ bir duygu seline sebeb oldu.buradan ben de içinde..YOL DOSTU...ile baþlayan cümleleri günlük sohbetlerime kattým ve muhabbetlerimi tadlandýrdým.hekese ama herkese tavsiye ederim..bir insanýn kendibaþýna deðiþik anlamlara gelen cümleleri kurmasý biraz zor olur fakat bir baþkasýnýn yazdýklarý daha fazla hoþa gider.bir de þu gerçek var ki bizler SÖZEL bir toplumuz ve yazmaktan çok söylemeyi severiz.hele de bir anlatan olursa iþte o an;zamanýn durduðu andýr.bedenlerin aradan kalkýp gönüllerin hemdem olduðu gizemli bir ortamdýr..hele de NEY SESÝ varsa..notalarýn emanet olarak taþýdýðý ilahi ve kutsal mesajlarý alabilenlerle birliktelik varsa..HAMD kelime olmaktan çýkar da herkesi kendi gönlüne davet eder..TEFEKKÜR selamlarve içeri buyur eder..sabah olur güneþ doðar o anda..insan yeniden kendinde doðar..teþekkürler site yönetimi teþekkürler.benden faydalanan dostlarým adýna da teþekkürler..herkese YOL SELAMI gönderiyorum.hürmetlerimle.
Gönderilme Tarihi : 21.02.2007 00:46
Gönderen : husein

keskul dergisinin yabanci yazarlarin makaleleri nerede oldugunu bulamadim, ozellikle wiliam chittick ve Frithouf Shounun yazilari varmidir ogrenmek istedim selam ve saygilar


Semazen'den: Semazen sitemizin Keþkül dergisi ile organik baðý bulunmamaktadýr. Keþkül dergisinin bütün yazýlarý ne yazýk ki sitemizde yer almamaktadýr.

Gönderilme Tarihi : 18.02.2007 16:34
Gönderen : hasan
selamün aleykum cok güzel site....özelikle de aþkýn ile aþýklar bölümüne hayran oldum....ellerinize saglik.... acaba o bölümdeki ilahileri kaydet etme imkanýmýz varmý? inþallah vardýrr....allah razý olsun selametle....
Gönderilme Tarihi : 17.02.2007 20:19
Gönderen : emre
sitenizi bir yýldan fazladýr ziyaret ediyorum.tasavvuf ve ney üstüne sizden çok faydalandým hakkýnýzý helal edin.allah emeklerinizi boþa çevirmesin.vesselam
Gönderilme Tarihi : 17.02.2007 19:27
Gönderen : Hilal
Sitenizi 2 yýldýr begeniyle takip ediyorum. Gercekten kalbimi nurlandýran, gönül penceremi aralamama yardýmcý olan calýsmalar yer alýyor. Her sabah öncelikle günnü duasýný ve ayetini okuyorum. Yalnýz daha önce dualarý kendi bilgisayarýma kopyalayýp yapýstýrabilirken artýk bunu yapamýyorum. Dua arsivi olusturuyorumda...Sebebi sizden mi kaynaklanýyor? hayýrlý günler, yolunuz acýk olsun...
Gönderilme Tarihi : 16.02.2007 09:51
Gönderen : elmas
selamun aleyküm.rabbim dualarýmýzý kabul etsin.hayýrlý geceler.salat_u selam ile
Gönderilme Tarihi : 15.02.2007 21:29
Gönderen : selim
sitenizi ney dinlemek isterken buldum. çok güzel hazýrlanmýþ, içeriði çok dolu , laf olsun diye hazýrlanmamýþ bir site olmuþ. hoþça vakit geçire biliyorum.emeði geçen herkesten ALLAH razý olsun. ellerinize saðlýk , gönlünüze saðlýk... bundan sonra bolbol ziyaret edeceðim ve arkadaþlarýmada tavsiye edeceðim inþaallah onlarda benim gibi sitenizi beðenirler. ki beðeneceklerinden de eminim...
Gönderilme Tarihi : 15.02.2007 01:55
Gönderen : okan zegin

sitenizdeki bilgilerinizin hem takipçisi hem de hazmedicisiyim.sizden öðrenip te davranýþ haline getirebildiklerimi dostlarýma ve samimi sohbet ortamlarýna emanetleriymiþ gibi taþýyorum.tasavvuf ya da maneviyat önderleriyle ilgili yapýlan sohbetlerde yapýlan bir hatayý sayenizde FARKETTÝM ve inanýn irkildim.hata þuydu: yapýlan sohbetlerde bir an geliyor ve savunulamazlýk ortama hakim oluyor..gelsin bitmez tükenmez yorumlar..sonuç ise maalesef hüsran..bir daha biraraya gelmemek üzere daðýlmak.. peki sizden öðrendiðim nedir?


1-mevlana ile ilgili konuþan mevlanayý tanýyacak.


2-mevlanayý tanýyan mevleviliði okuyacak..benimseyecek..hazmedecek..aþkýn hale gelecek..içi içine sýðmayacak halegelecek..


3-sohbet adabýný EHLÝNDEN ÖÐRENECEK..


4-susmak ve susmamak ayarýný yapacak..


5-kaynaðýný kiþiliðinden iman*inanca baðlayacak..


6-ne anladýðýný söylediðini farkettirecek..


7-had bilecek,had bildirecek..


8-edeb ve haya kültürünü tamamlayacak..


9-mevlana düþüncesinin varoluþ destek ve kaynaklarýný çok iyi tahlil edecek..


10-yüreði ve ÝHLAS-ÝHSAN cesaretini gösterebilecekse DERGAH ADABINI kabul ederek ALLAH(CC) 'A GÖNLÜNÜ-NEFSÝNÝ-AKLINI-VEHMÝNÝ-RUHUNU KUR'ANÝ bir þekilde sunacak..bekleyecek.. ümid ve korkuyla bekleyecek..


burda týkandým.duygularýmý kelime kalýplarýna dökemez oldum.hayret ki hayret..


saygýlarýmla.hürmetlerimle.müsaadenizle!

Gönderilme Tarihi : 14.02.2007 16:06
Gönderen : aslýhan
öncelikle bu siteyi hazýrlamakta emeði geçen herkese teþekkürl ederim.ben eskiþehirli bir lise öðrencisiyim.HZ.MEVLANA ismi ile bir þiir dinletisi yarýþmasý düzenleniyor ve bizde bu þiir dinletinisinde yarýþmacýlar içerisindeyiz.tabi böyle güzel bir konu ile yarýþmak gurur verici..tabi baþarýlý olmak istiyorsak MEVLANA'YI içimize sindirmek onu çok yakýndan tanýmak hakkýnda ayrýntýlý bir araþtýrma yapmak gerekir.siteniz bana bu konu hakkýnda gerçekten çok yardýmcý oldu.biraz Mevlana Hazretlerini iyi bir þekilde tanýmak da geç kalmýþ olsamda eminim eksikliklerimi en kýsa sürede tamamlayacaðým.site görevlilerine tekrar tekrar teþekkürlerimi sunar iyi akþamlar dilerim..
Gönderilme Tarihi : 13.02.2007 19:47
Gönderen : tenay
emeði geçen herkezden allah razý olsun.bu site de artýk ziyaretçi deðilim..
Gönderilme Tarihi : 12.02.2007 23:45
Gönderen : mustafa
Öncelikle böyle bir siteyi hazýrlayanlara teþekkür ederim.çünkü insan denen eþref-i mahlukatýn mutlak surette yüce duygularla beslenmesi gerektiði düþüncesindeyim.Hint felsefesi,budizm ve taoizm gibi mistik duygularýn iinsanlarý nasýl cezbettiðini hepimiz okuyoruz.Barýþ, Türkiye de ve dünya da sevgi temeline dayanan öðretilerin yol gösterileceðinde geliþebilir.Bizler hz.Mevlana,Yunus emre gibi þahsiyetlerin inanç ve düþünce ikliminden gelen insanlarýz.BUNUN KIYMETÝNÝ BÝLELÝM ve bunu herkese anlatmakla kendimizi sorumlu bilelim.Gülbahçesinde yaþýyan ama gülün kýymetini bilmeyen bahçývan olmayalým.SEVEN VE SEVÝLEN OLALIM.
Gönderilme Tarihi : 09.02.2007 22:10
Gönderen : firdevs
bu siteyi abbas güçlü programý sayesýnde öðrendim size çok teþekkür ediyorum böyle bir siteyi bizlere sundugunuz için..
Gönderilme Tarihi : 09.02.2007 01:56
Gönderen : hakan tokluman
Her hâliyle bizlere en güzel örnektir Her iþe besmele ile baþlardý. “Besmele ile baþlamayan iþin hayrý ve bereketi kesiktir” buyurmuþtu. Herkese selam verirdi “Allah katýnda insanlarýn en deðerlisi karþýlaþtýklarýnda önce selam vermek için ha-rekete geçendir” buyururdu. Boþ sözlerden kaçýnýrdý. “Malayani þeyleri terk etmesi, bir kiþinin Müslümanlýðýnýn güzel olmasýndandýr.” buyurmuþtu. Evine selam vererek girerdi. Çocuklarla þakalaþýrdý. Bir evin kapýsýný en fazla 3 kez çalardý. Ýsteyeni reddetmezdi. “Bana infak etmem ve yoksulluktan korkmamam emredildi” buyurmuþtu. Karný acýkmadan yemezdi “Karnýnýz iyice acýkmadan yemeðe oturmayýn; tam doymadan da kalkýn” buyurmuþtu. Güzel kokular sürünürdü. Misafire ikram etmeyi severdi. “Allah’a ve Kýyamet gününe iman eden kimse, misafirine ikram etsin”buyurmuþtu.
Gönderilme Tarihi : 08.02.2007 19:33
Gönderen : Ýbrahim Cenk
Selam'un Aleykum. Ben Mevlana hazretlerinin Hocasý ve yakýn aile dostalarý olan Seyyid-i Burhanettin Tirmizi Hazretlerinin kabrinin olduðu Kayseriden bir kardeþinizim. Mevlanaya da bir zaman konukluk etmiþ olan bu þehirde yaþamaktan bu yüzden daha da bir haz duyuyorum. Site çok þahane ve doyurucu özellikle resimlerden istifade etmek amacýyla girmiþtim aradýðýmdan çok daha fazlasýný buldum. Bilgisayarýmýn üzerin de olan bu resimlerin her biri belki amacýna binaen beni düþünmeye tefekkure sevk eden, gönlümü açan emek verilmiþ sanat ürünleri. Emeði geçenleri tebrik ediyorum.
Gönderilme Tarihi : 06.02.2007 18:51
Gönderen : Neþe
Selam,sitenizi gezdim çok beðendim emeði geçenlerden Allah razý olsun.uzun zamandýr mevlevilik ve tasavvuf hakkýnda okuyorum mevlanayý çok ama çok seviyorum ve mevlevilerle tanýþmak istiyorum...ölüm geçer akçeyi göðe iletmektir...aþýklara selam olsun
Gönderilme Tarihi : 06.02.2007 12:59
Gönderen : leyl
selamlar,aþkýn ile aþýklar bölümünüzdeki esrleri kaydetme imkanýmýz var mý ? bu konuda bilgi verirmisiniz ?saolun ,selam ve dua ile,Rabbime emanet.
Gönderilme Tarihi : 05.02.2007 22:33
Gönderen : HAKAN TOKLUMAN
Es Selamun Aleykum Ve Rahmetullahi Ve Berekatuhu. Tüm islam alemýnýn HICRI YILIINI KUTLAR BERKETLI VE RAHMET DOLU BIR YIL YUCE ALLAH C.C. NÝYAZ EDERÝM
Gönderilme Tarihi : 04.02.2007 12:26
Gönderen : ali
Bu ne kadar güzel bir sitedir böyle!!!
Gönderilme Tarihi : 04.02.2007 09:18
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0341 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya