Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : M.KEMAL ÞÝMÞEK
selanumaleyküm.yazacaðým þeylerin mevlevihanelerden sorumlu olan kiþilere ulaþtýrýlmasýný rica ediyorum.bugün galata mevlevihanesine gittiðimde mevlevi ayinini izlemek için kiþi baþý 25ytl ücret alýndýðýný gördüm.Ve bu durum karþýsýnda çok müteessir oldum.mevlevi felsefesi ve mevlevilik adabýna yakýþmayan bu davranýþýn Hz.Mevlanamýza gönül vermiþ tüm müminleri derinden yaraladýðýný belirtmek isterim.Mevlevilik felsefesinde umut ve beklenti bir tek Allahu tealadan olduðundan dergahlarýn iyaþesini temin için ayin gibi kutsal bir deðerin satýlýða çýkartýlmasýný gerçekten hazin buluyor gereðinin yapýlmsaýný saygýlarýmla arz ediyorum.ve soruyorum Cenabý haktan umudunuzu kesip rýzký kuldanmý bekliyorsunuz.Bu yazýmýn galata mevlevihanesinden sorumlu kiþilere ulaþtýrýlmasýný rica ediyorum.
Gönderilme Tarihi : 28.05.2006 04:47
Gönderen : Hazver
Þalom. Dünya ve ahiret güzellerini birbirinden ayýran; onlarý özlem çukuruna atan; Mevlana'ya matem renklerini giydiren; ne yazýk ki; onlarýn hoþgörü ile kucakladýklarý insanlardýr! Mevlana'yý anlamak demek; onun sevdiklerini sevmek; onun öðretilerini yüreðe sindirmek demek deðilmidir? Tanrý bir tek bir renkte gül yaratmamýþ; rengarenk güller vermiþ! Bir tek cins kuþ yaratmamýþ. Ah Tebrizli Þems -Ah alemlerin aþýðý Mevlana; ah'ki nice sizi sevdiklerini sananlar sizleri anlamamýþlar bile. Saðlýcakla
Gönderilme Tarihi : 26.05.2006 22:37
Gönderen : Huseyin Salim
Forumu önceden ilan etmeden kapattýnýz. Yazýlarýmýzý kopyalayamadýk. Üzerine düþünme, düzeltme hakýmýz elimizden alýndý. Kapatma hakkýnýz vardý ama, emeðimize saygýsýzlýk hakkýnýz yoktu. Hoþunuza gitmeyen þeyler söylediysek, rica ederdiniz, meydaný size býrakýrdýk. Siteyi kötüye kullananlara deðil, bizlere, emek verenlere, ihtiyacý olanlara cevap verenlere, yeni birþeyler söylemeye çalýþanlara, hayatýný öðrenmeye açýk tutanlara, zor zamanlarýnda insanlarýn yanýnda olmuþlara hakaret etmiþ oldunuz. Misafir kim? Siz mi? Bizler mi? Semazen tamam sizin de, yol da mý sizin? Kenardan geçeni, aðudan içeni de mi süpürmek marifetiniz? Bana karþý yapmýþ olsaydýnýz affederdim. Kapýnýzdakilere fena davrandýnýz, yarýn hakkýn divanýnda itirazý olacaklara yol açtýnýz. Ev sahiplerinin tepesindeki çatýyý söküp attýnýz. Oysa söylemeniz yeterdi, yolcular yoluna gider, meydaný býrakýrdý. Haklý olmak eylemleri doðrudan meþru kýlmaz. Yanlýþ yaptýnýz. Ýnsanlara ve emeklerine saygý göstermediniz. Onlarýn rýzasýný almadan zamanlarýný, düþüncelerini çöpe attýnýz. Meþruiyet diye bir kaygýnýz olmadý. Demek ki, ayný çatý altýnda bulunamayacak tavýrlarýn temsilcileriyiz. Sonuçlarýna deðer miydi, bilemiyorum. Ýyi ki sizin yerinizde deðilim. Ne kötü ki, bizlerin yerine kendisini koyabilenlerden deðilsiniz!
Gönderilme Tarihi : 26.05.2006 18:48
Gönderen : kardelen
yan bahçeden odama iðde dallarýnýn kokularý giriyor..kiraz aðacýndaki kirazlarýn albenisi dayanýlmaz..gül aðaçlarý çeþitli türlerde ve güzellikte..ve masmavi gökyüzü..ve tüm sorularý yanýtlayan bulutlar..baþýmý çevirdiðimde beni de gör diye kýpýrdaþan iðde dallarý..safiyet..
Gönderilme Tarihi : 26.05.2006 15:56
Gönderen : kardelen
Can odur ki, ondan rahatlýk doðar. Ondan nasýl olur da üzüntü ve ýstýrap doðar. Bunu söyleyince kalbim aðrýyor. Nasýl ki, biri bana, sen demiyor musun ki, gönlüm eziliyor, demiþti. Eðer onlardan olsaydýn, yüz parçayý yerli yerine getirir içinde yanardýn. (M. 235)O zaman aðrý aðrý üstüne gelirdi; sonra dayanýlmaz hale gelen bir þeyin üstüne daha hangi yükü yükleyebilirsin. O zaman tek bir aðrý yüz kat daha artar. Dedim ki: O aðrýnýn sona erdiðini görmüyorum ki, aðrý hakkýnda birk karar vereyim. Þimdi ne oldu? Biz Allanýn kaza ve kaderine razý olduk, dedi ve gerçekten razý oldu.
Gönderilme Tarihi : 26.05.2006 15:36
Gönderen : kardelen
Ey bir cihanýn tok gözlüleri vuslatýna susamýþ olan sevgili!
Senden ayrý düþmek korkusu ile cihanýn kahramanlarý titremekte,
Ceylânlar, senin gözüne bakmakla ne kazanýrlar?
Ey zülfü aslanlara ayakbaðý olan güzel sevgili!
Gönderilme Tarihi : 25.05.2006 17:28
Gönderen : Hadim-ül Fukara
Sevgili dostlar ; Henüz mübarek Mekke ve Medine'den yeni döndük elhamdülillah. Acizane bu siteyi bina edenlere de orada dualar ettik. Hanemize girer girmez hemen sitemizi daha doðrusu gönül sadalarýmýzýn muhatabýna aktarýldýðý bu kutlu yeri ziyaret ettik. Þükürler olsun ki varsýnýz, varlýðýnýz daim olsun.
Gönderilme Tarihi : 24.05.2006 19:21
Gönderen : arslan
çok güzel olmuþ emeði geçen herkese sonsuz teþekkür
Gönderilme Tarihi : 24.05.2006 13:17
Gönderen : ela su
merhaba ben siteyi iyi gezemedim ve sizden sözlük ricasýnda bulundum.yeni gördüm sözlük zaten varmýþ.neyse tekrar teþekkürler bu siteyi hazýrladýðýnýz için...selametle..
Gönderilme Tarihi : 24.05.2006 01:15
Gönderen : ela su
ilk defa giriyorum sitenize.bunu hazýrlayanlara teþekkürler.ayrýca bi ricada bulunmak isterim.keþke bi sözlük olsaydý.neyse ney sesinde kayboluyorum ben.
Gönderilme Tarihi : 24.05.2006 01:08
Gönderen : özlem
Ne güzel gönlün var senin Mevlanam,ne geniþ gönlün var..Bizim kapýmýz umutsuzluk kapýsý deðil,nasýlsan öyle gel diyecek kadar..Senin feyzin,nazarýn üzerimize olsun inþallah..Eyvallah..hayra karþý..Aþkýmýz artsýn..
Gönderilme Tarihi : 23.05.2006 18:37
Gönderen : derviþ
Mevlana Hazretlerine sormuþlar..Aþk nedir? BEN OL DA ANLA DEMÝÞ..MEVLA AÞKIMIZI ATTIRA DOSTLAR..GÖNÜL GÖZÜMÜZ AÇIK OLA..
Gönderilme Tarihi : 23.05.2006 18:30
Gönderen : derviþ
Sadrettin i konevilerin, Mevlanalarýn ,Þemslerin... Dostlarýmýn diyarýnýn güzel insanlarý..BURAM BURAM YANAR BU GÖNÜL AÞKLARIMIN DÝYARI ÝÇÝN..ALLAH RIZASI ÝÇÝN ORALARIN SOLUÐUNU BÝR KERECÝK OLSUN BÝ AÞIK ÝÇÝN DOYASIYA,KANMAMACASINA ÝÇÝNÝZE ÇEKER MÝSÝNÝZ? MEVLANAMIN HÝMMETÝ ÜZERÝNÝZE OLSUN..DAÝM EDEP ÝNÞALLAH..
Gönderilme Tarihi : 23.05.2006 18:26
Gönderen : kardelen

Bir zaman gönül semtine doðru yürüdüm, Gönül halinden bir niþan arýyordum. Acaba gönlümün hali nicedir diye anlamak istiyordum. Onun yüzünden cihaný feryat ve figanla dolu görüyordum. Eðer bu daðarcýk olmasaydý, bu taifenin ayak tozunu Cebrail bile bulamazdý.


Þiir: Hikmet ehli. erenlerin sözlerini araþtýrdým,


Onlardan her vadide, her þehirde bir destan var.


Hepsi de gönül elinden feryada gelmiþler


Bu sözlerden þüpheye düþtüm


Kendi aklýmdan geçtim, acele gönül tarafýna sefer ettim.


Onda da hiç boþ yer göremedim.


Bu gönül arif ile maruf arasýnda çok kere sözcülük yapar.


Gönülün ne olduðunu gönül erleri bilir.


Gönülün kadrini her gönülsüz ve ruhsuz ne bilsin?


Gönül hakkýnda Allah Peygamberi dedi ki:


Gönülden daha iyi, gönülden daha üstün bir þey var sanma!

Gönderilme Tarihi : 23.05.2006 17:04
Gönderen : kardelen

"tekke" ve mercan dede'nin "nefes" cd leri mükemmel..


Ey sözü, konusmasý, bütün davranýslarý, halleri hos olan sevgili!


Ey "ay"larýn, yýl'larýn kendine kul olduklarý güzel, senin "ay"ýn da hos, "yýl"ýn da hos


Ey nurlar saçan sabahýmýz!  Gamlý ve kederli oldugumuz zamanlarda gönlümüzdeki gam dumanlarýný dagýt, bize sevk ver, nese lutfet. Tali'imizin karanlýk gecesinde; bir gündüz, görülmemis, isitilmemis, sasýlacak bir gündüz meydana getir.


• Nerede o gözler ki onu izlesin; nerede hakîkatleri duyacak kulak, burhanlar düsünecek akýl?


• "Cüz'ler külle gidiyor. Reyhan reyhana, gül güle kavusuyor, her sey bizim dikenligimizin hapishanesinden kurtuluyor." diye can diyarýndan davul sesleri gelmege basladý.

Gönderilme Tarihi : 23.05.2006 14:24
Gönderen : berzah
Site mükemmel olmuþ ALLAH sizden razý olsun emekleriniz için sonsuz teþekkürler böylesi güzel çalýþmalarýnýzýn sonsuza kadar devam etmesini dilerim
Gönderilme Tarihi : 23.05.2006 11:37
Gönderen : irfan
Site gercekten cok guzel olmus. Tek kelime ile mukemmel. Sitenin hazirlanmasinda a`dan z`ye emegi gecen herkese sonsuz tesekkurlerimi ve minnettarligimi iletiyorum. Insallah herkes istifade eder. Hayirlara vesile olur insallah.
Gönderilme Tarihi : 23.05.2006 01:48
Gönderen : mehtap
"Ey uykusundan uyanmamýþ olanlar, Yusuf'un kuyusu kalbinde idi". Aþka emanet..
Gönderilme Tarihi : 23.05.2006 00:36
Gönderen : bulut
Merhaba Ben Sitenizi Ziyaret Ettim Çok Hoþ, Ayrýca bilgi paylaþým adýna sitenizin Defterine bir þeyler karalamadan geçmek istemedim. Biz Türkiye Genelinden Seviyeli Sohbet Ortamý Hazýrlýyoruz Eðer Destek Vermek Ýsterseniz www.sohbetsevgi.net Adresinden Bize Ulaþabilirsiniz Teþekkürler Baþarýlarýnýzýn Devamýný Dilleriz
Gönderilme Tarihi : 22.05.2006 21:11
Gönderen : YASEMÝN
siteniz çok güzel..emeði geçen herkesten ALLAH razý olsun..Baþarýlarýnýz daim olsun.(amin)..
Gönderilme Tarihi : 22.05.2006 14:28
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0338 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya