Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : fatih mehmet çolak
sufii toprak gibidir üzerine gübre atarlar , o içinden güller çýkarýr.
Gönderilme Tarihi : 18.12.2006 10:06
Gönderen : þahin
selamýn aleyküm hocam Allah seni eksik etmesin baþýmýzdan ellerinizden öperim
Gönderilme Tarihi : 17.12.2006 23:11
Gönderen : fernaldo
sýrrým diye olan arkadaþýmýn sayesinde böyle güzel bir siteye kavuþtuðum için herkese sonsuz tþkler..
Gönderilme Tarihi : 17.12.2006 22:52
Gönderen : Abdullah Taha Bal

Söze herþeyin baþý olan (bismillahirrahmanirrahim) ve Aþk yoluna talib olan Aþk ila yanan gönül dostlarýma ve kardeþlerime selam,sevgi ve muhabbetlerimi sunarak baþlamak istiyorum. Ve sizinle Hz.pir'in aþk hakkýndaki þu güzel sözlerini paylaþmayý arzuluyorum...


"Ser sakýnma tac-ý bahþ-ý ser firaz


Kim ider pay-ý dilinden bendi baz


Ben kime söz söyleyem zinde kani


Ýde meyl-i ab-ý hayvan-ý seni


Aþktan bir levm ile oldun reman


Aþktanbir namdýr fehim heman


Aþkda sad naz u istigna olur


Aþk elde naz ile peyda olur


Aþk vafidir vefa-dar ister ol


Bi-vefaya meyli yok yar ister ol"


 


günümüz diline çevrimi ise


"Taclar baðýþlayan O yüce baþlýdan baþýný esirgeme .


Zira O,gönlünün ayaðýndaki düðümleri çözer!


Ama ben kime söz söyliyeyim?


Ab-ý hayattan tarafa meyleden bir canlý nerede?


Bir horluk görünce hemen Aþktan kaçtýn!


Bildiðin ondan sadece bir isimdir.


Aþkta yüzþerce naz ve istigna var.


O,ancak yüzlerce naz ile elde olunabilir!


Aþk vefalýdýr; bu yüzden vefakar olaný ister.


Vefasýza meyletmez,hakiki dost arar" (Mesnevi Þerif 5.cild 1169/1177 beyitler)


Ýnaþaalllah Muýin, Muktedir, Aziz Hüda ola Rabbimiz bizi de Hz. Pir Efendilerimizin bieyitlerinde bahsettiði vefakar olan erler den nasib eylesin.....Bizi Aþkta tamam olan kullarýndan Ayýrmasýn Semazen net. Ekibindeki Kardeþlerime ve Gönül dostlarýma sevgi saygý ve muhabbetlerimi sunuyor ve esenlikle kalmanýzý Cenab-ý Haktan niyaz ediyorum Kalýn saðlýcakla..........Vesselam

Gönderilme Tarihi : 17.12.2006 22:12
Gönderen : tuba
SELAM OLSUN O MÜBAREK PÝRÝME.BENÝM MEVLANAMA.ONA BU CANIM KURBAN OLSUN FEDA OLSUN BÝNLERCE CANIM.ALLAHIM BANADA ONUN TALEBESÝ OLMAYI NASÝP ETSÝN.ONU BU VUSLAT GECESÝNDE DE ANDIK ÝNÞALLAH ALLAHIM BÝR DAHA KÝ SENEDE NASÝP EDER.AMÝN.AMÝN.AMÝN.
Gönderilme Tarihi : 17.12.2006 14:31
Gönderen : Osman YALÇIN
Bütün semazen Net'e emeði geçenlerin ve Hz.Pîr dostlarýnýn ÞEB-Ý ARUSUNU kutlar;her günlerinin VUSLAT süruru ile dolu geçmesi için AÞK-U NÝYAZ ederim. Osman YALÇIN
Gönderilme Tarihi : 17.12.2006 14:08
Gönderen : biçare
selam olsun o güzeli ananlara selam olsun o gülü ananlara selam olsun o güzele baðlananlara.Selam olsu hanedan-ý Ehl-i Beyt-i sevenlere ve onlara ikrar verenlere.Hü dost
Gönderilme Tarihi : 16.12.2006 13:36
Gönderen : ramazan
siteyi gezdikten sonra soluðu konyada aldým konyada görüþmek üzere.
Gönderilme Tarihi : 16.12.2006 11:11
Gönderen : derviþ
Aþk güneþi gönül evlerinize girsin..eyvallah..
Gönderilme Tarihi : 14.12.2006 23:08
Gönderen : derviþ

huu...


mecnun leylanýn köyüne gelir ve evinin hizasýnda semayý seyre dalardý. Kendisine bre mecnun eve baksana olaki leylayý görürsün dediler. mecnun ; leylanýn evinin üstüne mukabil gelen yýldýzlarý seyretmek bile bana kafidir diye cevap vermiþ; gönüller sultaný( hazreti mevlana) ya gönül vermiþ (dava olmaz inþallah) bu fakiyr semazen sitesini çok beðeniyorum ve hemen hergün ziyaret ediyorum yýldýzlarý seyredercesine...


bu sitede emeði geçen herkesi saygýyla selamlýyorum. Rabbim cümlenizden razý olsun..

Gönderilme Tarihi : 14.12.2006 01:03
Gönderen : hakan
Ezeli nur Nurdan çehrendeki bu nikapda ne Güneþlere taç giydiren ýþýkken Hep hicranla bunca yýl bunca sene Geçmiþ gidiyor baharlar beklerken
Gönderilme Tarihi : 13.12.2006 22:40
Gönderen : Fatma
selamun aleyküm ; Ben bir Mevlana aþýðý olarak sitenizi çok beðendim. Baþarýlarýnýzýn devamlý olmasý dileði ile ... Allah a emanet olun...
Gönderilme Tarihi : 13.12.2006 21:24
Gönderen : semazenler
aþk ile efendim..canlara selam ederim..aþkýmýzý,edebimizi arttýra Mevla...
Gönderilme Tarihi : 13.12.2006 20:07
Gönderen : CELAL ALPDOÐAN
sitenizi çok beðeniyorum dini bilgiler alanýnda ve sitenizin tüm bölümlerini beðenerek izliyorum saygýlarýmla.
Gönderilme Tarihi : 13.12.2006 14:40
Gönderen : eren
En umutsuz anýmda Hz. Mevlananýn Haktan gelen ve yine Hakka giden sözleri dertlerime umut oldu. Doktor oldum yinede dermanýmý kendim bulamadým Hz. Mevlanýn ilminde buldum. Bence haksýzlýk yapan yollarýndan sapanlara en büyük cevap onun iman kokan sözlerinde saklý. Böyle bir site yaptýðýnýz için Allah'da sizden razý olsun.
Gönderilme Tarihi : 13.12.2006 02:39
Gönderen : Nihat bey

Aþk Padiþahý Mevlana Celaleddini Rumi Efendimiz Hazretleri Alimdir ve Büyük bir evliyadýr. kendisini tanýmak ve bilmek için mutlaka bazý esaslarý bilmek zorundayýz.


1- Hazret-i Pir Efendimiz Müslümandýr. Hazret-i Peygamber Efendimize (Sav) ve getirdiði Ahkama aþýktýr ve Bendedir. bunlarý Hazret-i Pir bizzat kendileri ifade buyurmuþlardýr.


2- Hazret-i Mevlana Asla Ýslamiyetin dýþýna çýkmamýþtýr. Babasý Sultan-ül Ulema Bahaeddin Veled Hazretlerinden , Seyyid Burhaneddin Hazretlerinden ve Þems-i Tebrizi Hazretlerinden Zahiri ve Batini ilimleri tahsil etmiþtir. seyr-ü Sülukunu da tamamlayarak büyük bir alim ve evliya olmuþtur.


3- Hazret-i Pir Efendimiz Mevlevilik Tarikinin piri ve Müslümanlarýn sevgilisidir Mürþididir. Hazret-i Pir asla Darvinist , Hümanist ve Mistik deðildir. Mistisizm, Darvinizm ve Hümanizm adlý Felsefe akýmlarýyla hiçbir alakasý yoktur. Mistik ,Hümanist ile Darvinist iddialarý Hazret-i Pir Efendimize batýdan söylenmiþtir. veya da sözüm ona aydýnlar batýdan bu yakýþtýrmalarý alýp benimsemiþler ve Hazret-i Pir Efendimiz için söylemiþlerdir. Avrupa kendi deðerlerine sahip çýkarken biz müslümanlarýn kendi yüce deðerlerimize sahip çýkmamamýz düþündürücüdür.


Hazret-i Pir Efendimiz Mecalis-i Seba , Mesnevi-i Þerif , Divan-ý Kebir , Mektubat ve Fihi Ma Fih Adlý eserlerinde ilminin kudretinide gören gözlere duyan kulaklara anlatmýþtýr. Atomdan , Mikroptan ,serumdan ,Atom Çekirdeklerinin dönüþünden vs daha birçok ilmi konudan bahsetmiþtir. zaten Yaman Dede Ünvanýný alan Abdülkadir Keçeoðlu Aslen Hristiyanken Müslüman olmuþtur. kendisinin ifadesi ile" Hazret-i Pir Nice Hakikatleri anlatmýþ daha nice Müslüman olmayayým daha nice Ýslamlýðýmý haykýrmayayým " Buyurmuþtur Ýslam oluþ sebebide Mesnevi-i Þerif Derslerini Ahmet Remzi Akyürek Hazretlerinden okurken yukarda saydýðým gerçekleri madde madde gördüðünü söyler bunlarý da sýralar ( Ýki Mevlevi Remzi Dede , Yaman Dede / Muhsin ilyas Subaþý )


Hazret-i Mevlana Efendimizin Eserlerini Avrupalýlar okuyorlar Müslümanlýkla Þereflenenler çýkýyor içlerinden. bunlardan Psikolog olanlar Matematikçi olanlar Edebiyatçýlar ve Öðretim üyeleri bile var Hatta bazý psikiyatristler Mesnevi Þerif ile Hasta Tedavi ettiklerini söylüyorlar. Hazret-i Pir Efendimizin Adýna Avrupa da kurulmuþ kürsüler ve Kurumlar var. Hazret-i Pir Efendimizin eserlerinin hepsini okumalýyýz okutmalyýz. bu önemlidir. aslýnda Hazret-i Mevlana Efendimize dönmekde Aslýmýza dönmektir. Medeniyetimizi öðrenmenin ve sevmenin baþlýklarýndan biridir.


Cenab-ý Hak tan Hazret-i Pir Efendimizin Himmet , Þefkat , Þefaat ve iþaretlerinden Mahrum olmamamýzý dilerken bu siteyi kuran yaþatan Site Yöneticilerine saygýdeðer yazarlarýmýza ve bu siteyi seven canlara teþekkürü bir borç bilirim.Çelebi Hüsammeddin Efendimizi, Ateþbaz-ý Veli Efendimizi ,Þems-i Tebrizi Efendimizi ,Ulu Arif Çelebi Efendimizi ve diðer Mevlevi yolunun büyüklerini de unutmamak lazýmdýr Allah cc Hazretleri Hepsinden Razý olsun Aþk Padiþahýna selam olsun Aþk ile edep ile Hu diyelim Hu Hu Hu Huuuuuuuuuuuuu Huuuuuuuu Hu Hu Hu Huuuuuuuu

Gönderilme Tarihi : 13.12.2006 00:00
Gönderen : kübra
çok teþekkür ederim. ödevim için çok yardýmcý oldu.
Gönderilme Tarihi : 12.12.2006 11:24
Gönderen : SÜLEYMAN ÜNAL
97 Selçuk Eðt. Tarih mezunuyum. Siteyi görünce eski ve çok aþina bir dostu görür gibi oldum.Halis niyetleriniz hayýrlara vesile olsun. Teþekkürler.
Gönderilme Tarihi : 11.12.2006 23:43
Gönderen : Mustafa ABDULLAH ÇORBACI
Selam ve Dua ile... Acizane dilimizin döndüðü kadar anlatýp dururuz mesneviyi hazreti piiri, bu yola baþ koymuþ bi bende olarak. Bir gazetede gördüm sitenin adýný ve hemen geçtim pc nin baþýna. Ne güzel bir çalýþma. RABBim raazý olsun vesile olanlardan,bu haale getirenlerden.Tebrikler ve teþekkkürler...
Gönderilme Tarihi : 11.12.2006 17:12
Gönderen : Arif Mankan
Esselamünaleyküm ya Huuuu. Eleþtirmeye deðil kapýda toz olmayada cüret edemeyiz, Dualarýnýzý eksik etmeyiz. hakka yakýn olunuz. Ellerinizden öperiz.
Gönderilme Tarihi : 11.12.2006 15:59
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0340 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya