Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : Behram Su
Gönül Dostlarýmýz geri döndüðü için onlara gönüller dolusu sevgilerimizi yolluyoruz. Saðolasýn semazen.net! Muradýnýz,muradýmýzdýr.....
Gönderilme Tarihi : 26.03.2008 11:11
Gönderen : FATMA
HOÞGELDÝNÝZ.SAFALAR GETÝRDÝNÝZ.BÝZLERÝ ÇOK MUTLU ETTÝNÝZ.SELAM VE DUA ÝLE.
Gönderilme Tarihi : 26.03.2008 09:37
Gönderen : Melek
Kapandýðýnýzý görmek kötü bir rüya gibi gelmiþti.. Dönüþünüz de tam tersi... Selamlar herkese... Teþekkürler.
Gönderilme Tarihi : 25.03.2008 23:42
Gönderen : Muzaffer Gülenç
Siteye emeði geçen herkese teþekkürler ederek hoþgeldiniz diyorum.Biz bir aileyiz. Maddi Manevi sýkýntýlarý beraberce göðüslememiz gerekir. Sitenin ebed müddet idame ve ikamesi için ne gerkli ise bizim de bilmemizde yarar var diye düþünüyorum. Aramýzda maddi yardýmda bulunabilecekler olduðu gibi bilgisayar uzmaný arkadaþlar da vardýr mutlaka. Site yöneticilerimizin yükü tamamen kendi üzerlerine almalarý hertürlü saygýya deðer ama bu site artýk hepimizin, izin verin hepbirlikte sahip çýkalým. Ne yapabiliriz? sorusu hala cevap bekliyor. Allahýn Selam ve Rahmeti hepinizin üzerine olsun.
Gönderilme Tarihi : 25.03.2008 23:34
Gönderen : kayserili
her dem var olun....siz bizler için çok kymetlisiniz....bir yarýmýzsýnýz.......soluðunuz baki olsun inþallah....edeple canlar............................
Gönderilme Tarihi : 25.03.2008 23:23
Gönderen : hami
sitenizi birkaç aydýr ziyaret etmeye baþlamiþtým ve müdavimi olmuþum gerçekten allah razi olsun hepinizden... ama geçenlerde ziyaret etmek istediðimde buraya kadarmýþ notunu görünce çok üzülmüþtüm .þimdi size ulaþmak beni nasýl sevindirdi bilemezsiniz inþallah devamda karar kýlmýþsýnýzdýr.teþekkürler size ..siteyi yenilemezseniz bile: bu haliyle bile çok doyurucu gerçekten çok þey bulabiliyor ve okul gibi çok þey öðretiyor. hiç olmazsa bu þekilde yayýna devam etmenizi sizden istirham ediyoruz .hakkýnýzý helal edin efendim saygýlar hürmetler hepinize....
Gönderilme Tarihi : 25.03.2008 22:08
Gönderen : Rezzan
Kapandýðýný görünce çok üzülmüþtük...Dönüþünüz hayýrlý olsun ...Emeði geçenlerden Allah(cc) razý olsun ...
Gönderilme Tarihi : 25.03.2008 21:03
Gönderen : TEVFÝK ÞÜKRÜ EDREM
GERÝ DÖNDÜNÜZ ÇOK ÞÜKÜR ALLAHIMA, SÝZLERDEN DE ALLAH RAZI OLSUN
Gönderilme Tarihi : 25.03.2008 18:10
Gönderen : semiha
geri döndüðün için teþekkür ederim can dostum semazen
Gönderilme Tarihi : 25.03.2008 17:37
Gönderen : Özlem
Selamünaleyküm bütün din kardeslerimin Mevlid kandilini en icten dileklerimle kutlarim ve hayirlara vesile olmasini dilerim vesselam
Gönderilme Tarihi : 19.03.2008 13:35
Gönderen : TUBA

SELAMÜN ALEYKÜM. SELAM OLSUN EN SEVGÝLÝYE, SELAM OLSUN EFENDÝMÝZ MUHAMMED MUSTAFA (S.A.V) EFENDÝMÝZE, SELAM OLSUN ONUN YOLUNDAN GÝDENLERE, SELAM OLSUN BÜTÜN GELMÝÞ GEÇMÝÞ ASHAB-I ÝKRAMA VE BÜTÜN GELMÝÞ GEÇMÝÞ ENBÝYALARIMIZ VE EVLÝYALARIMIZA... SELAM OLSUN BENÝM PÝRÝM HZ.MEVLANA CELALEDDÝN-Ý RUMÝ'YE... SELAM OLSUN ONUN YOLUNDA GÝDENLERE... SELAM OLSUN SEMAZENLERE SELAM OLSUN EFENDÝM PÝRÝM MEVLANA HZ'LERÝNE...


ALLAH (C.C) BÜTÜN HERKESÝN YAR VE YARDIMCISI OLSUN.RABBÝM BENÝM PÝRÝME OLAN AÞKIMI ARTIRDIGI GÝBÝ HERKESÝN AÞKINI ARTIRSIN.RABBÝM SEN BENÝM ÝÇÝMDEKÝ AÞKIMI ARTIR...HAMDIM, PÝÞTÝM, YANDIM DEMEK ÝÇÝN SEN BANA YARDIM ET.RABBÝM NO'LURSUN SEN BENÝMDE SANA ZÝKÝR EDEREK DÖNEN SEMAZENLERDEN OLMAMI NASÝP ET...SEN BÝZLERÝN DERDÝNÝ ARTIR...YA RABBÝ SADECE SEN BÝLÝYORSUN PÝRÝME OLAN SEVGÝMÝ BUNU ANLATMAYA KELÝMELER YETMÝYOR.YA RABBÝ NO'LURSUN BANA YARDIM ET. PÝRÝMÝN AÞKIYLA YANIYORUM...ALLAH HERKESE SELAMET VERSÝN.ALLAH'A EMANET OLUN...

Gönderilme Tarihi : 18.03.2008 18:52
Gönderen : Endercan Sürmeli
Emeði geçen herkese teþekkür ederim.Ruhumuza damla damla sevgiyi akýttýnýz.Sevgi yolunuz her daim ýþýk olur inþallah.Her nefeste ALLAH
Gönderilme Tarihi : 18.03.2008 09:37
Gönderen : Ömer Faruk BELVÝRANLI
Câným efendim; 4 Yýldýr biz Hz. Pîr Efendimizi anlamaya çalýþan fakirlere en büyük mükafatý verdiniz ama biz sizin bu üstün gayretleriniz karþýsýnda sizlere ne verebildik diye düþünüyor ve üzülüyorum. Ama sadece dua verebildik diyebilmem beni bir nebze rahatlatýyor. Sabah sitenize girdiðimizde virdimizi öðrettiniz. Günün Ayet ve Hadisi ile kararan dünyamýza ýþýk verdiniz. Dualar ile gönlümüzü ferahlattýnýz. Hz. Pîr efendimizin himmetini üzerimize alabilmemiz için onun sözleri ile kalplerimizi ve hoþgörü dünyamýzý geniþlettiniz. Daha neler neler…. Ama söz bu kadar. Son söz. Bize ikram ettiniz. Allah size kat kat fazlasýyla ikram etsin. Amiin.
Gönderilme Tarihi : 12.03.2008 12:26
Gönderen : garib Mevlevi
hu dedem hu. ...þunu hissettim.biz HZ PÝR i A.gölpýnarlýdan, veled izbudak çelebiden, tahsin yazýcýdan okuduk, onlarýn araþtýrmalarýndan, gönüllerinden istifade ettik. fazla bir kaynak eserde yoktu bundan 20 yýl önce. ama þimdi karþýmda kocaman bir külliyat duruyor.muaazzam bir eser var ve bu eserin elbette sahibi sensin. bunu tevazuyla, alçakgönüllülükle falan asla gizleyemezsin. bu senin aþkýnýn HZ. PÝR e olan muhabbetinin, azminin ve fedekarlýðýnýn bir eseridir. ölümsüz bir eser býraktýn dedem, bizden sonrakilere. düþündüm...ne yapýlabilirdi diye ..ve cevap karþýmda. semazen .net. 700 küsur yýllýk bu muazzam külliyat artýk insanlarýn parmaklarýnýn ucunda.sen herþeyi fazlasýyla yaptýn ve bütün övgüleri hak ettin bana göre. bizim neslin medarý iftiharý ve can simidi oldun. eðer sen olmasaydýn bizim nesil kavga ve fitneleriyle anýlacaktý. ama sen bir bayrak oldun, bizim neslide kurtardýn.. gönlü pir sevgisiyle dolu olanlara ýþýk oldun. bizlere gelince... biz yaya kaldýk. hiç ama hiç bir þey yapamadýk. kocaman bir hiç dedem, kocaman bir hiç. PÝR im elini üzerinden çekmiye, gücünü kuvvetini artýra, PÝR imin yardýmý, himmeti, inayeti daim seninle ola, CENAB-I HAK saðlýk afiyet ihsan ede sana, HAK razý ola senden, bütün muradlarýn hasýl ola, ruhunu PÝR im teslim ala, sende bilirsinki O bir can alýrsa 100 can baðýþlar.... sevgi ve muhabbetle baþ kesiyor, aþk-u niyaz ediyorum dedem...huuuuu
Gönderilme Tarihi : 09.03.2008 13:57
Gönderen : Aybike
Son zamanlarda inanýlmaz bir istekle mevleviliði araþtýrýyorum.Bu web sitesi ile inanýlmaz bir kaynak oluþturduðunuz için teþekkür ediyorum. Kaynaklarýnýz bu okyanusta bir baþlangýç sayýlacak gayretim için ÇOK yardýmcý oldu. Kolaylýkar diliyorum. Teþekkürler
Gönderilme Tarihi : 09.03.2008 13:51
Gönderen : mustafa demirbaþ
muhteþem bir site. emeði geçenlerden ALLAH razý olsun..
Gönderilme Tarihi : 05.03.2008 21:05
Gönderen : Rýdvan
Aþktýr..gerisi teferruattýr...
Gönderilme Tarihi : 03.03.2008 16:17
Gönderen : ahmet faruk asým
ben hayatým boyunca onun baktýðý gözle bakmaya çalýþtým dünyaya... ve anladým ki;"GERÇEK AÞIÐA AÞKTAN BAÞKA HERÞEY HARAMDIR"
Gönderilme Tarihi : 01.03.2008 19:22
Gönderen : emine
biraz daha bilgi sahibi olmak istiyorum ve mevlananýn görüþleri hakkýnda bilgilendirilmek istiyorum
Gönderilme Tarihi : 01.03.2008 18:52
Gönderen : mahmud esad ayadenk
s.a. sýk sýk açýp yazýlarýný okuduðum,yeni biþeyler öðrendiðim aziz dostlar ...Allah razý olsun ... Bilhassa Fatih Çýtlak Hocam'ýn hizmet konulu yazýsý bana ilaç gibi geldi...Hizmetiniz de himmetiniz de bol olsun...
Gönderilme Tarihi : 29.02.2008 14:47
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0325 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya