Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : Mustafa ABDULLAH ÇORBACI
Selaamünaleyküm can lar.Bu siteye her giriþimde: Yunus un Ballar balýný buldum kovaným yaðma olsun dizelerindeki haal e eriyorum.Rabb im raazý olsun emek verenlerden.Dualarýnýzda bizide unutmayýn inþaallah.Selam ve dua ile.EEywallaah...
Gönderilme Tarihi : 27.05.2007 02:43
Gönderen : itikat 2
bu siteyle sevdiðim biri aracýlýðýyla tanýþtým ben en çok dinletiler bölümünü ziyaret ediyorum emeði geçenlerden Allah razý olsun. Aþk davaya benzer, cefa çekmekte þahide. Þahidin olmazsa davayý kazanamazsýn. Neyi arrýyorsan sen O\'sundur. Aþkýn peþindeysen aþýk, zulmün peþindeysen zalim.
Gönderilme Tarihi : 26.05.2007 12:22
Gönderen : sena
siteye merakýmdan girdim . gerçekten güzel . ama en çok beðendiðim yeri arka plandaki hüve yazýlarý.
Gönderilme Tarihi : 26.05.2007 09:36
Gönderen : hâk-i nali mevlana
sema safa, cana þifa, ruha gýdadýr ... hazret-i pir buyurdularki.(.Bu bizim sarhoþluðumuz kýrmýzý þaraptan deðildir. Bizim þarabýmýz aþk kadehinden baþka bir yerde bulunmaz. Sen benim þarabýmý dökmeye geldin. Fakat ben görünmez bir þarabýn sarhoþuyum. Bu sebeple benim þarabýmý görüp dökemezsin...) akýllýya bir iþaret yeter denilmiþtir.. huu
Gönderilme Tarihi : 25.05.2007 00:11
Gönderen : Emine Sevim
Bu siteyi, Mevlana dostlarýnýn hizmetine sunmak büyük bir hizmettir. Emeði geçenleri kutluyor ve onlara teþekkür ediyorum. Hem Mevlana ile ilgili her çeþit bilgiye, hem de bu konuda yapýlan çalýþmalar, etkinliklere ulaþmak bizim için daha da kolaylaþtý.
Gönderilme Tarihi : 24.05.2007 15:45
Gönderen : Murat VARDAR
sizlere cok tesekkur ederim. gunum huzur buldu. mevlana celaleddin rumi buyuklugunu gosterdiniz. gunumu omrumde donum ettiniz. cok tesekkur ederim.
Gönderilme Tarihi : 21.05.2007 21:31
Gönderen : Abdurrahman ÜLGEY
Bu siteyi övecek ifade bulamýyorum.
Gönderilme Tarihi : 20.05.2007 16:48
Gönderen : Özlem
Sevgili kardeslerim herkes kendi fikrini söylemekte serbestir ama bu demek degildir ki ben bu fikirde oldugum icin o insanlari kücük görüyor yahuta hor görüyorum.Yahuta onlar hakkinda ileri geri konusuyorum.Zaten artniyet olsaydi düsüncemi belirtmezdim bile . Allah korusun böyle bir düsünceden. Peygamber efendimiz bir hadisinde diyor ki: Besikten ölüme kadar ilim ögreniniz. Bende bir ilahiyatci ögrencisi olarak bu vesileyle Metin Beyden yeni birsey ögrendim, cünkü bilmiyordum. Allah razi olsun
Gönderilme Tarihi : 20.05.2007 15:25
Gönderen : aynur ay
Allah metin beyden razý olsun.ya sema hakkýnda millet ileri geri konuþurken çok sinirim bozuluyo gerçekten yaaa.saðolun metin bey
Gönderilme Tarihi : 19.05.2007 14:20
Gönderen : Nihat bey
Metin Beyfendiyi kutluyorum doðrularý gerçekleri yazmýþ Allah cc ondan razý olsun . Haret-i Pir Mevlana Efendimiz sema etmiþtir. buna en büyük delil Ahmet Eflaki Dede nin Menakýbul Arifin yani Ariflerin Menkibeleri adlý 2 ciltlik muhteþem kitabýdýr. eserde Ahmet Eflaki Dede Hazretleri Hazret-i Pir Efendimizin Sema ettiðini sema edenleri övdüðünü sema yapýlmasýný teþvik ettiðini ve hatta Ýhvan ile birlikte ve selçuklu devletinin vezirleriyle Sema Toplantýlarý düzenlediðini ayrýntýlarýyla anlatýyor . Ayrýca Ahmet Eflaki Dede Hazretleri Konya da Rasathane açmýþ ve Baþmüderrisliðini yapmýþtýr. Ulu Arif Çelebi Hazretlerinden de Ýcazetname alarak Dede olmuþtur zaten eseride Efendisinin isteði ve emri ile yazmýþtýr. Kiþi bilmediðinin düþmanýdýr bu Hazret-i Ali (kv) Efendimizin buyruðudur. Aþk ile edep ile Hu diyelim Hu Hu Hu Hu Hu Hu Huuuuuuuuuuuu HUUUU
Gönderilme Tarihi : 18.05.2007 16:55
Gönderen : cahil
Bendeki beni bulmadýnsa, sevme ziyan olursun bulupta anladýnsa Yaþar hakka varýrsýn.Bir garip Hak aþýðý Sn HANÝFE CEYLAN ýn bu güzel sözü hal ve þekile takýlan kardeþe umarým yeter ALLAH a emanet olun.
Gönderilme Tarihi : 18.05.2007 09:00
Gönderen : metinerk

Tasavvufta semâ bir vasýtadýr. Semâdan gaye ise, ondan meþru olarak faydalanmak ve bu vesile ile insanlara Hakkýn kelâmýný dinletmektir. Raks bir sevinme ve sevinçten doðar. Eðer rakseden kiþiyi heyecana getiren meþru ve ulvî bir duygu ise, onun raksý o sevgiyi arttýrdýðý için güzeldir. Burada “raks”tan murad “semâ”dýr. Eðer harama vasýta olan bir þeye sevinmiþse raksý meþru deðildir. Ýslâm mutasavvýflarý semâyý Peygamberimizin mübarek sözlerinden þevke gelip dönen Sahabîlere kadar dayandýrmaktadýrlar. Sema etmek ahlak anlayýþý, musiki, ruh ve beden terbiyesidir. "Oyun oynayarak dönmek" hiç düþünülmeden yazýlmýþ olsa gerek. Tennure açýldýðýnda oluþan merkezkaç kuvveti, semazenin dengesinin saglamasýnda ve fiziksel yorgunluðunun azaltýlmasýnda önemli bir faktördür. Görüldüðü gibi ne ilmi ne de þekli anlamda kadýn eteði ile baðdaþtýrmak mümkündür. Bilmemek deðil öðrenmemek ayýptýr gayesi ile yazýlmýþ cümlelerim fayda saðlarsa ne mutlu. Kaynak belirtmeden konuþmak boþa kürek çekmek olur. 1. Tasavvuf ve Tarikatler, s. 64. 2. Müsned, 1: 108. 3. Ýhyâ, 2: 300 4. Mesnevî-i Þerif Manzum Nahîfî Tercümesi, 1:2.

Gönderilme Tarihi : 18.05.2007 01:05
Gönderen : aynur ay
öncelikle iyi akþamlar.ben bostan kardeþimize katýlýyorum.sonuçta zikir zikirdir.bu da bir çeþit Allah aþkýnýn göstergesidir.Hz.Musa'y dý sanýrým,bir daðda çoban görmüþ,çoban tepeye çýkýyor sonra yuvarlanarak aþaðý iniyormuþ.Hz.Musa sormuþ"ne yapýyorsun"diye.çoban "Allah'ý zikrediyorum" demiþ.Hz.Musa da "böyle zikir olmaz onu emrettiði ibadetle zikret" demiþ ve gitmiþ.biraz sonra Allah (C.C) "kulumun bana nasýl ibadet ettiðine niçin karýþýyorsun?" demiþ.bu da böyle birþey.zikrin nasýl yapýldýðýna deðil,içten olup olmadýðýna dikakt etmek gerekir.hem o etek dediðiniz þeyin (tennurenin)çok güzel bir anlamý var.nefsin öldürülmesi,ölümün akýldan çýkarýlmamasýnýn gereði,tebliðin yapýlýþý ancak bu kadar güzel sembolleþirdi.bütün semazen arkadaþlara da buradan sevgilerimi ve saygýlarýmý sunuyorum.sizlerle gurur duyuyorum ve yaptýðýnýz þeye hayraným...
Gönderilme Tarihi : 16.05.2007 21:46
Gönderen : bostan
ÞEKÝLE TAKILMAMAK LAZIM SEN O ÝNSANLARIN NASIL ZÝKÝR YAPTIGINI BÝLÝYORMUSUN SENÝN GÝBÝLER DAHA ETEKTE SAÇTA SAKALDA DÜNYANIZI BÝRAZ GENÝÞLETÝN SÝZDE ALLAH DEYÝN DE NASIL DERSENÝZ DEYÝN FAZLA AYRINTIYA TAKILMAYIN HERKEZ HAYATINDAN MEMNUN BENÝM SÝKKEM TENNUREM (ETEK) BANA GÜZEL EYVALLAH HUUUU.......
Gönderilme Tarihi : 15.05.2007 16:45
Gönderen : Özlem
Bende ayni fikirdeyim dinimizdede böyle bir sey yok Hz. Mevlaninin zamanindada yoktu böyle elbise giyipte dönmek Ne demis atalarimiz Renkler ve Zevkler tartisilmaz
Gönderilme Tarihi : 14.05.2007 20:50
Gönderen : Hüseyin CENKÝZ
Merhaba Mevleviler'in kadýn gibi etek giyip dönmelerini hiç beðenmiyorum.Doðru dürüst zikir yöntemleri varken oyun oynar gibi dönmenin bence hiç anlamý yok.
Gönderilme Tarihi : 14.05.2007 17:15
Gönderen : aynur ay
selamunaleyküm ben konyadan aynur.selcuk üniversitesinde nakýþ öðretmenliði okuyorum.semaya,ney e ve mevleviliðe büyük bir ilgim var.konyada okuduðum için kendimi birçok öðrenciden çok daha þanslý buluyorum.konya o kadar güzel bir yer ki,sokaklarý (özellikle mevlana yakýnlar) huzur dolu.çok ama çok mutluyum konyada.okulum bitince nasýl ayrýlacaðým buradan diye düþünüyorum.konyayý kazandýðýmý duyunca çok üzülmüþtüm çünkü beklediðim yer deðildi ama mevlanayý tanýmaya baþladýktan sonra þimdi çok sýký bir gönül baðý oluþtu konyaya dair.bu kadar :)
Gönderilme Tarihi : 13.05.2007 19:48
Gönderen : Düþünvebaþar

Bu siteye nerden üye olabilirim acaba biri söyleyebilir mi?


       Semazen: Semazen sitemizde üyelik sistemi bulunmamaktadýr. Her bölüme üye olmadan ulaþabilirsiniz.

Gönderilme Tarihi : 13.05.2007 15:05
Gönderen : oguz seker
düzenlemiþ oldugunuz sayfadan dolayý çok tesekkur edýyorum ve dahada yenilkler mesajlar aktiviteler olmasýný dilerim zaten bu sayfa bi fener nasibi olanlar fýrtýnaya yakalanýp yanasýyor ýnsallah nýce kaptanlar yolcular yanasýr yanar yol alýr olgunlasýr selam olsun cýhana aska
Gönderilme Tarihi : 08.05.2007 23:56
Gönderen : sadýktüre
Saðolasýnýz. Hizmet etmenin tadýna varýn inþaallah. Zengin içeriðiniz için teþekkürler.
Gönderilme Tarihi : 05.05.2007 20:41
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0356 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya