Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : Kadir Dirican

Gelibolu Mevlevihanesi Þeb-i Arus Gösterileri (2005 yýlý) Mevlana 800 Yaþýnda (Gelibolu mevlevihanesinin Tanýtýmý) http://www.sadillikoyu.com/Mevlevihane_index.htm


 

Gönderilme Tarihi : 11.12.2006 09:37
Gönderen : fatih Çol
Böyle bi site yaptýðýnýz için Rabbim sizden razý olsun...
Gönderilme Tarihi : 10.12.2006 21:21
Gönderen : ALÝ CAN
ALLAH(c.c.)'dan DÝLEÐÝM BÝR TAKIM SONU HAYIR OLMAYAN GÖRÜÞLERLE ÝLGÝLENEN ÖZELLÝKLE ÜNÝVERSÝTEDE OKUYAN GENÇLERÝMÝZÝN BUNLARDAN VAZGEÇÝP ÝLAHÝ AÞK YOLUNDA ZAMANLARINI GEÇÝRMELERÝDÝR.ÇÜNKÜ YAÞADIÐIMIZ AHÝR ZAMANDA ÝSLAMÝYET ADINA BÝRÞEYLER YAPMAK ÝSTEYEN AZÝZ ÝNSANLARI GÖRMEZDEN GELÝP BOÞ DÜÞÜNCELERLE GENÇLÝÐÝMÝZÝN SONU HAYIR OLMAYACAKTIR.ALLAH TEALA TÜM MÜSLÜMANLARIN YOLUNU AÇIK ETSÝN HEPSÝNDEN RAZI OLSUN.
Gönderilme Tarihi : 10.12.2006 18:24
Gönderen : isimsiz
Aþkýn tarifini yazmakla bitmez Leyla Mecnun olmayan faniden geçmez Faniden geçmeyen öze giremez Yardým eyla Mevlan sana varalým Hanife CEYLAN ýn kitabýndan alýnmýþtýr.
Gönderilme Tarihi : 10.12.2006 11:42
Gönderen : Hicistan
Icinde bulundugumuz asrin imkanlarindan faydalanmak ve daha cok Dost'a ve Gonul insanina ulasmak acisindan emek sarfedilip hazirlanan boyle guzel bir web sitesinin Cemiyetimizin bilgilendirilmesi ve gelistirilmesi gayesine hizmet edilmesi acisindan cok muhim bir calisma olduguna hic suphesiz katiliyoruz. Destegimiz her daim sizinledir.Web sitesinin hazirlanmasi ve yayinlanmasinda emegi gecen butun nefeslere bu vesile ile minnettarligimizi yazmadan edemeyecegiz. Allah hepinizden razi olsun. www.hicistan.com
Gönderilme Tarihi : 09.12.2006 17:51
Gönderen : M.Turan EREN
Yüzünüz güllerden gül kalbiniz aþklarýn en güzeli dolmasi ile,Allahýn selamý bereketi üzerinizde olsun. Allaha þükürler olsun ki benim yürüdüðüm topraklarada bir gönül adamý yürümüþ ve onun erdemliðine tanýklýk etmiþ taþlarýn bile nefes aldýðý memlekette yaþadýða
Gönderilme Tarihi : 08.12.2006 23:36
Gönderen : Bostan

Olduðum gibi kim görebilir beni ?
Ne rengim var benim ne niþaným,
Benim de bildiðim sýrlar var diyeceksin ama,
Hem o sýrlarým ben,
Hem o sýrlarý saklayaným.

Bu gönül ne vakit durulacak, bilmem.
Ama þu anda hiç kýmýldamadan duran da benim,
yürüyüp giden de ben.

Ben bir denizim,
kendi varlýðý içinde taþan,
uçsuz bucaksýz,
Alabildiðine geniþ,
kýyýsýz , hür bir deniz.

ýki dünyada da yok oldu gitti bende,
Artýk ne bu dünyadan sorsunlar beni,
ne o dünyadan.

Sen bizim týpkýmýzsýn , dedim, ey can !
“Amma yaptýn,” dedi,
“O da ne demek?”
“þu gördüklerin hep ben’im”
Yoksa , dedim sen “O” musun ?
“Hey kendine gel, sus !” dedi,
“Benim ne olduðum dile gelmez.”
Öyleyse, dedim, iþte sana dilsiz, dudaksýz konuþan biri,
Yoklukta ayaksýz yürümedeyim, gökteki ay gibi,
ýþte sana elsiz ayaksýz durmadan koþan biri.
“Böyle koþup durmak, dedi bir ses, senin nene gerek ”
“Bak bana , apaçýk ortadayým da gene gizliyim.”
“Sen beni gör asýl , beni!”

Eþi bulunmaz bir gizli maden olmuþum;
Eþi bulunmaz bir deniz olmuþum ben,
Tebriz’li þemsi gördüm göreli.


Mevlana

Gönderilme Tarihi : 08.12.2006 16:16
Gönderen : Hamiyet
galata mevlevihanesi sema törenlerinin 25 bin lira karþýlýðýnda olmasý bu törenlerin sadece gösteri niteliðinde olduðunu ticari bir faailiyet oldunu öðrendiðimde mevlevilikle insanlar arasýnada maddiyatýn girmesinin ne kadar düþündürücü olduðunu ibretle ve hayretle gördüm.
Gönderilme Tarihi : 08.12.2006 14:52
Gönderen : Dede

Her satýrý, her beyiti ayrý güzel, ayrý latif, ayrý deruni, ayrý bildiðimiz ve bilmediðimiz kadar sýfat barýndýran bu eserin mukaddimesi sonsuz güzellikte;


Bize doðru yolu bulduran, bizi bu nimetlere kavuþturan allah'a hamd olsun. eðer cenab-ý hakk, bize doðru yolu göstermeseydi, biz doðru yolu bulamazdýk. allah'ýn rahmeti, peygamberi ve peygamberlerin en büyüðü, efendisi muhammed(s.a.v)'e ve onun kerem sahibi olan ve keremlere mazhar bulunan soyuna, sopuna olsun. bundan sonra þunu iyi biliniz ki, bu divan-i kebir'de bulunan sözler ruhani sýrlardýr. hakk'a gönül verenler için nuh'un gemisidir. kutsal nefeslerdir. ruha hoþ gelen esintilerdir. rabbani ilhamlardýr. seher vaktindeki feyzlerin gönül gözünü açan keþiflerdir. noksanlardan münezzeh allah'tan gelen varidattýr. Eþi bulunmaz iþaretlerdir. þaþýlacak ibarelerdir. bahr-ý ehadiyetin nurlarýdýr. gayb denizinin incileridir. Bu divan aþýklar divanýdýr. manevi zevklerin kaynaðýdýr. gönüllerin ýþýðýdýr. Aþýklara, ariflere makbul olan gerçek sözlerdir. Huzur ehlinin anahtarýdýr. Gayb aleminindeki hür kiþilerin makamlarýdýr. Kalb sahiplerinin kalplerinin kalbidir. Gönül bahçelerinin çiçeðidir. Bu divan'daki sözler, has kullarýn meclislerine feyizler ve manevi zevkler getiren akar sulardýr. Velileri anan ve andýran haberlerdir. Olgunlaþmýþ kimselere saadet kimyasýdýr. Yakine eriþmiþ kardeþlerin hutbesidir. Allah'ý seven, kötülüklerden sakýnan erlerin boynuna gerdanlýktýr. Bu sözler münafýklara hakk'ýn zülfikar'ýdýr. Büyük ve hayýrlý kiþilerin ruhlarýna iksirdir. Hakk yolunda sefere çýkanlara bir yolculuk armaðanýdýr. Ceberut kuþlarýnýn dilidir. Melekut alemindeki meleklerin tesbihleridir.

Gönderilme Tarihi : 08.12.2006 14:13
Gönderen : mehmet inaltekin

deðerli ilim erleri gönül erleri geçen hafta konyadaydým hak mübartek kulunun türbesini ziyaret nasip etti.þükür diyorum.ancak yýllar önce ziyaretimde türbeyi hizmet eden personeli kýyafetleriyle davranýþlarýyla daha samimi görmüþtüm.insanlar çocuklar görevlilerce azarlanýyor.kýyafetler mistik havayas uymuyor.kuran okunmuyor.giriþ ücreti zaten yakýþmýyor neden zaten konyaya gelen kiþiler alýþveriþle ayin ücretiyle katkýda bulunuyorki.görsel açýdan türbe görevlileri mistizizme uymalý.ýþýklandýrma yetersiz.türbenin taþ duvarlarý bakýmsýz kararmýþ.ziyaret alanlarýna ulaþmada tabela yön levhalarý yetersiz.çevrede yemek kaliteleri çok düþmüþ.çevre iþyerleri isportacý görünümünde.ayinin yapýldýðý tesisin bahçesindeki çadýr hiç yakýþmamýþ adeta isportaya çaðrý yapýyor.ayin alaný ile türbe arasýndaki alan çok bakýmsýz iþyerleri yol turizme hiç hitab etmiyor.sayýn belediye baþkanýmýz o alanlarý gezmiyor eminim.lütfen bu konu dünyaya hitab ediyor artýk milli sermayemize siteniz aracýlýðý ile lütfen katký koyalým büyüklerim.þems hazretlerinin türbesi ne kadar garip kalmýþ etkjinliklerr dýiþýnda.sakýn yanlýþ anlaþýlmasýn amacým eksik aramak deðil caný gönülden bu vesile ile sayýn belediye baþkanýmýz ve yetkiliþlerin yani türbe hizmetlilerinin çevre görselliðini protokollerin ýþýðýna kapýlýp ihmal etmemeleri ve gerekeni yapabilecek inanç ve kabiliyete sahip olduklarý inancýmdandýr.sürçü lisan ettiysem affola.rýzayý ilahi ve mübareðin þanýna layýk deðerimize getreken gösteriþ ve önemin artýrýlmasý dileðimdim

Gönderilme Tarihi : 06.12.2006 23:18
Gönderen : Bostan
Huuuuuuuu Erenler Sizin için döner sermaye diyorlar aslý nekadar dýr bilemem ama þu son zamanda basýnda cýkan haberler olsun duyduklarýmýz gördüklerimiz olsun bu iþi artýk aþk ile degil sadece maddiyata dayalý oldugu görülmektedir ben derimki biz yine limon satmaya devam edelim derviþ olamýyacamýza göre Saygýlarýmla Yaradan Yar Ve Yardýmcýmýz Olsun
Gönderilme Tarihi : 05.12.2006 14:32
Gönderen : gokhan
AÞK DAÝMA UYANIK KALMAKTIR .
 
 Hal dýþý aþk :
 Ne uyuklamanýn nede uykunun tutmadýðýný Kur’an’nýn bakara suresi 255. Ayeti (Allah... O'ndan baþka ilah yoktur. Diridir, kâimdir. O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Ýzni olmaksýzýn O'nun katýnda þefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini vearkadakinibilir. (Onlar ise) Dilediði kadarýnýn dýþýnda, O'nun ilminden hiç birþeyi kavrayýp-kuþatamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayýp-kuþatmýþtýr. Onlarýn korunmasý O'na güç gelmez. O, pek yücedir, pek büyüktür. ) dede görünce anlar ki , alemin korunmasý için bu durum onun sevgisinin bir Makamýdýr.
 
 Hakkýn varlýðý suretlerde tecelli eder .Cümlesini düþünmeye davet eder . Suretler için bazý hükümler bazý durumlar vardýr.Bu durumlardan biri uyku halidir .Aþýk sevgiliyi böyle benzeri bir surette görür fakat bu suretten dolayý ona ne uyuklama nede uyku tutar.O zaman aþýk bu durumun alemin korunmasý için onun sevgisinin bir makamý olduðunu anlar . Sevgilisi bu durumdayken ,yani devamlý uyanýkken sevgilisiyle birlikte,  Bulunduðu zaman aþýða uyku haramdýr . Bu nedenle aþýk kendi kendine sevgiliden ayrýyken uyku bana haramsa onunla birlikteyken, müþahade halindeyken nasýl olurda,  Uyanýk kalamam diye sorar.
 
 Sevgiliden ayrýyken uyku giremi göze
 Müþahade anýnda uyku olamý gözde
 Anla bu davette ýþký rahmaný hüdayý
 Rahim olan görünürde ikramý Ala’yý
 
 Ahmed benim , Muhammed ben
 Aþikar görünen benim ben
 Aþýkta ben maþukta ben
 Sýfatýmdýr görünen
 
 Zatýmda yine ben yine ben
 Evvelde ben ahirde ben
 Zahirde ben batýnda ben
 Tek cevherdir görünen
 
 Ben mürþidi a-layým
 Gören göze rehberim
 Tek cevher benim
 Bana gel bana gel
 
 Bende bensiz ol
 Ýki gözün tek nuru ol
 Bende ben ol , bensiz ben ol
 Benzersiz ol benzersiz ol.
 
 sizin sitenizden istifade etmekteyim kendimden tasan bu nacizane ifadeleri ifadeleri göndermek istedim.
 
 GÖKHAN DÝNÇ
 
 
Gönderilme Tarihi : 04.12.2006 19:07
Gönderen : A.Taha Bal
E.S.A. GÖNÜL DOSTLARI "Ey dostluk ve aþk yollarýnda yürüyen canlar, Allah size dâima Selâm ism-i þerîfiyle tecelli eylesin. Allah can gözlerinizden perdeyi kaldýrýversin." Alýntýsýndaki Dua ya amin diyerek selam ve muhabbetlerimi semazen net teki gönül kardeþlerime sunuyorum semazen net ekibine ayrýca teþekkürlerimi e sevgilerimi sunuyorum Allah Razý olsun hepsinden gönül dostlarýný buluþturmaya vesile olduklarý için Hazretin sevgisini Efendi hazretleri koydu içime Ýmam Gazalinin deyimiyle daðýnýk ve boþ rüyalar içinde dolaþýrken efendi hazretleri attý Mesnevi Þerifin içine "oðlum aradýðýn bunun içindedir" dedi evdeki kütüpanemizde 3 farklý yazarýn mesnevi olmasýna raðmen bügüne deðin elime bile almamýþtým ama birgün bakalým ne diyormuþ mübarek diyerek aldýðým Mesnevi þerif te mýhlanýp kaldým "Ey Muin ve Muktedir olan Rabbim nasýl bir eserdir bu" diyerek dua etmiþtim Onulmaz hastalýklara tutulanlara salâ! Ey onulmaz hastalýklara tutulanlar koþun buraya! Bizim ilâcýmýz hastalara birebirdir.” (Mesnevî, 3, 2700-2709) iþte günümüzün hastalýðý olan sevgisizlik hastalýðýna en güzel tedavi Mesnevi Þerif dir ve son olarak Rabbimden dileðim herkesin mesnevi ile tanýþmasýdýr ondan istifade etmesidir þifa bulur inþaallah sevgilerle
Gönderilme Tarihi : 02.12.2006 19:58
Gönderen : Korman Türkmen
Milliyet Blog yazarý olarak Mevlana ile ilgili araþtýrma yapýyorum. Mevlana ilgili mevcut yayýmlanmýþ yazýlarýmý okumak için ziyaret edebilirsiniz: http://blog.milliyet.com.tr/rumi Tüm gönül dostlarýna selamlar Korman Türkmen
Gönderilme Tarihi : 02.12.2006 12:13
Gönderen : sibel saadet
Evliyalýk denince niçin sadece geçmiþte yaþamýþ bir takým özel, seçilmiþ insanlar anýmsanýyor. Her devirde ve þu anda da her toplumda yaþamakta olan mürþidler olduðuna ve yeni evliyalar yetiþtiðine inanýyorum. Ama insanoðlu gene ayný hatayý yapýyor, onlarý yok sayýyor. Meyve veren aðaçlar geçmiþte de hep taþlanmýþtý. Bu gün aramýzda yaþayan Hakk aþýklarý da iftiralara maruz kalýyor. Peygamber Efendimiz 14 asýr önce yaþamasaydý da günümüzde vazifeli olsaydý bence, þu an dindar geçinen birçok kiþi O'nu da yalanlar. Peygamberliði, etiyle kemiðiyle karþýlarýnda duran bir insana yakýþtýramazlardý. Herkes kalbini yoklasýn derim. Din adýna ahkam keserken gerçekte neyin peþindeyiz. Din adýna konuþmak ateþten bir gömlektir. Ýnsanlar anlattýklarýnýzdan hoþnut, siz tepkilerden hoþnutsunuz peki ya Allahu Teala söylediðiniz her kelamdan acaba hoþnut mu? Dýþladýðýnýz, iftira attýðýnýz, meczup zannettiðiniz ve yanýnda yer almadýðýnýz evliyalar yaþýyor aramýzda.. Aman dikkat. Hem Allah'ý, hem dostlarýný incitiyorsunuz belki de.
Gönderilme Tarihi : 01.12.2006 11:45
Gönderen : Mehmet Sinan
Sitenizi yeni keþfettim. Bu kadar doyurucu bir site daha önce hiç görmedim. Emeði geçenlere sonsuz teþekkürler. Herkesten Allah Razý olsun. Gözlerinizden ýþýk, yüreklerinizden sevgi eksik olmasýn.
Gönderilme Tarihi : 30.11.2006 18:41
Gönderen : ufuk
çok güzel tasarlamýþsýnýz
Gönderilme Tarihi : 30.11.2006 17:40
Gönderen : zülfü
 Sitenizi kisa bir zaman once farkettim.Maarif ve Ýbtidanameyi siteniz vesilesiyle okuma firsati buldum.Cok tesekkur ederim. Gerek yayaimladiginiz eserler gerek e-kitaplar arayista olan canlara faydali olucaktir. Allah yar ve yardimciniz olsun.
Gönderilme Tarihi : 30.11.2006 13:09
Gönderen : Abdulbaki ÇINAR
Site üzerinde emeði olan tüm kardeþlerimizi sevgi ve saygý ile selamlýyor, hepinizden Rabbim razý olsun diyorum.
Gönderilme Tarihi : 30.11.2006 10:49
Gönderen : mustafa
Hz. Mevlana yý çok seviyorum.Hakkýn sevgilisi bir insaný dünyaya yeterince anlatamayýþýmýz burukluðu içindeyim.Onun için ne yapmalýyýz.BARIÞ ÝSTEYENLER MEVLANAYI TAKÝP ETMELÝ ÇÜNKÜ O BÝR DEVLET ADAMI DEÐÝL AÞK ÝNSANI...
Gönderilme Tarihi : 29.11.2006 17:25
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0339 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya