Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : VUSLAT
ESSELAMÜ ALEYKÜM.SÝTE YÖNETÝÝLERÝNDEN 2 ÞEY RÝCA EDÝYORUM.BÝRÝNCÝSÝ MURAT SARICA ADLI ÞAHSIN ÞU KABA VE MÜSLÜMANA YAKIÞMAYAN TARZDA OLAN MESAJINI KALDIRMANIZ.ÝKÝNCÝSÝ DE SEMAZEN RADYOYU ÝNTERNETTEN DÝNLEYEMÝYORUM.YARDIMCI OLURSANIZ SEVÝNÝRÝM.HERKESÝ HOÞGÖRÜYE SEVGÝYE VE SAYGIYA DAVET EDÝYORUM.UMARIM ÜZERÝNE ALINMASI GEREKENLER ALINIR.SAYGIDA KUSUR EDENLE ETMEYEN APAÇIK ORTADA ZATEN.SEVGÝ VE SELAMLAR...
Gönderilme Tarihi : 25.04.2006 08:57
Gönderen : VUSLAT
ESSELAM GÖNLÜ GÜZELLERE, ESSELAM HAK YOLA GÖNÜL VERENLERE, ESSELAM HOÞGÖRÜDEN YANA OLANLARA.MURAT SARICAYA ÞUNU ÝFADE ETMEK ÝSTERÝM KÝ;KÝMÝN CEHENNEMLÝK KÝMÝN CENNETLÝK OLACAÐINI ANCAK RABBÝMÝZ BÝLÝR.BENCE KARDEÞÝM SEN MEVLANA'NIN HAYATINI BÝR GÜZEL ARAÞTIR OKU.ONDAN SONRA TEKRAR YAPTIÐIN HATAYI MESAJ YAZARAK DÜZELT.SÝTE YÖNETÝCÝ VE YAZARLARINDAN ÖZÜR DÝLE.ELEÞTÝRÝNÝN DE BÝR ÜSLUBU VARDIR.BÝR MÜSLÜMANA YAKIÞMAYAN TABÝRLER KULLANMIÞSIN.BU BÖYLE OLMAZ KARDEÞÝM.BAÞINI ELLERÝNÝN ARASINA KOY VE DÜÞÜN. MÜSLÜMANA YAKIÞIR BÝR TAVIR MI BU SERGÝLEDÝÐÝN?HERKESE SEVGÝ VE SAYGILAR...
Gönderilme Tarihi : 24.04.2006 17:45
Gönderen : benmustafa
Murad Sarýca yazdýklarýnýn vebalini nasýl taþýyacaksýn Allah seni ýslah etsin baþka biþey diyemiyorum.
Gönderilme Tarihi : 24.04.2006 14:05
Gönderen : tugba

Ýlim bir hazinedir; anahtarý sormaktýr. Allah size rahmet etsin, sorun; çünkü sormakla dört kimse mükafat alýr: Soran, cevap veren, dinleyen ve onlarý seven. "Hz. Muhammed (S.A.V)


Arkadaþlar lütfen burda bilmediðimiz her þeyi birbirimize soralým ve öðrenelim.Çünkü en çok buna ihtiyacýmýz var.hayýrlý günler hepinize..

Gönderilme Tarihi : 24.04.2006 00:15
Gönderen : Mustafa ilker Üre
Bu siteyi savunmak deðil amacým bu baþkalarýnýn yapacaðý iþ.Ancak bi konuya açýklýk getirmek istedim. Öncelik tabiki Allah C.C emirleridir.Sonra Peygamberimizin S.A.V. sünneti...Sýralamayý zaten bilir aþaðý yukarý tüm Müslümanlar.Ayrýca insanlarýn sonradan uydurduðu adeta ibadet halini almýþ batýl alýþkanlýklardanda uzak durmak gerekir. Þimdi Mevlana Hakkýnda Yada Mevlevi Semahý hakkýnda biþey bilmeden atýp tutmak yanlýþtýr.Mevlevi Semahýnýn nasýl çýktýðýný öðrenmek isteyenler Peygamberimizin S.A.V. yýllardýr görmediði Hz.Ali r.a nin kardeþi Hz.Cafer ile yanlýþ bilmiyorsam karþýlaþtýðýnda aralarýnda geçen hadiseleri araþtýrsýn öðrensin.Ayrýca Ney sesinin dinlenmesinin islamiyetle tabiki alakasý yok.Ama tasavvuf müziðinde kullanýlan dinlendirici bir enstrüman. Hz.Mevlana Raks etti diye zaten kim dediki yok böyle birþey.Ama bazen ben bile iyiki müslümaným diye kalkýp göbek bile atýyorum ayýpmý.Eleþtirecek arkadaþlar biraz daha derin düþünmeli bence.Bayanlarýn örtünmesi konusunda evet bana kalýrsada örtünmeliler o konuda hemfikiriz.Allaha Emanet Olun Samimi Müslüman Kardeþlerim.
Gönderilme Tarihi : 23.04.2006 14:07
Gönderen : Fatma ÞAHÝN
MURAD SARICA'ya Sevgili kardeþim(Yaþ olarak benden büyük veya küçük olup olmadýðýnýzý bilmediðimden böyle hitap ediyorum kusurum olursa baðýþlayýn)Mesajýnýzý büyük bir üzüntüyle okudum.Ben de buradaki birçoklarý gibi Ýslamýn güzelliði,hoþgörüsü ,sancaðý altýnda bir nebze dinlenmek,gölgelenmek için;dýþ dünyanýn karmaþasýndan, riyakarlýðýndan, samimiyetsizliðinden uzaklaþýmak için bu ve bunun gibi siteleri ziyaret ediyorum. Eðer siz sitenin kurucularýnýn ve yazarlarýnýn batýl bir yol izlediðini ve asýl güzelliðin bizlerden saklanýldýðýný düþünüyorsanýz gelin bunu daha güzel bir üslupla ortaya koyun. Ortaya koyun ki bizler de bu güzelliklerden daha fazla istifade edebilelim, size de hayýr dua edelim.Yok sadece derdiniz üzüm yemek deðil baðcýyý dövmekse, içinizdeki çirkinlikleri kusmak hakaretle hele ilim irfan sahibi kiþileri yermekse yazýk etmiþsiniz þunca yazýyý yazmak için bilgisayarýn baþýnda geçirdiðiniz zamana.Unutmayýn ki Allahu teala kullarýnýn hayýr iþlemesini dilemesine raðmen,þerleride yaþamasý içinbu imtihan dünyasýna gönderdi. Levhi mahfuzda yazýlý kaderi yaþamamýza raðmen Rahman ve Rahim sýfatýný hiçbirzaman hiç kimsenin üzerinden eksik etmedi.Yargýlanmamýzý, hakettiðimiz mükafat ve cezamýzý ise taaa en sona; Ahiret'e býraktý. Sorarým size o koskoca alemlerin yaratýcýsý olanýn küçücük bir parçasý olarak yarattýðý bir aciz kul nasýl olabiliyorda burada hizmet eden insanlar hakkýnda bukadar peþin fikirli olabiliyor? Eðer sözlerinizde bir parçada olsa doðruluk payý varsa, üzülerek söylüyorum gözlerim onu görmüyor, dilim söylemiyor, kalbim tastik etmiyor; çünkü yazdýklarýnýzda iyiliðe, yapýcýlýða, doðruya ait tek bir güzellik göremiyorum. Ýslamýn hoþgörüsü güzelliði böyle savunulmaz. Nacizane tavsiyem; daha sakin bir zamanda bilgisayarýnýzýn baþýna geçip üslubunuzu düzelterek tekrar meramýnýzý anlatmanýzdýr. Unutmayýn ki eðer siteyi hazýrlayanlarýnve yazarlarýn samimiyetine güvenmiyorsanýz, biz okuyucularýn samimiyetine güvenin. Bugün yazdýklrýnýzla emin olun bu samimi gönüllerde hiçte iyi bir yere sahip olamadýnýz. SABIR GÖSTERÝP YAZIMI OKUYABÝLDÝYSENÝZ TEÞEKKÜR EDERÝM.
Gönderilme Tarihi : 23.04.2006 01:34
Gönderen : cahil

SN MURAT ARKADADAÞ ALLAH AÞKINA YAZDIKLARINI HÝÇ ANLAMADIM SEN ALLAH IN DÝNÝNÝMÝ YOKSA BAZI BENÝM GÝBÝ CAHÝLLERÝN KENDÝNCE BÝR DÝN BEYÝNLERÝNDE YARATIP YOL ALANLARDANMISIN SEN NASIL OLURDA ÝNSANLARI DIÞ GÖRÜNÜÞÜYLE YARGILARSIN HATTA ONLARI BÝRDE CEHENNEMDE ODUN YAPARSIN EÐER ONLAR ODUN OLURSA BÝLKÝ SENDE KÖMÜRSÜN HEM BU NASIL MEVLANA SEVGÝSÝ?ÞUNU HÝÇ UNUTMA ALLAH YOLUNDAKÝ ÝNSANLARLA VE GÖNÜL EHLÝ ÝNSANLARLA UÐRAÞMANIN BEDELÝ AÐIRDIR.


BASÝRET SAHÝBÝ OLMAYAN KÝÞÝ


KAMÝL ÝNSANI HATALI GÖRÜR.


BU SÝTEYÝ SEVÝYORUZ GÖNLÜNÜZE SAÐLIK

Gönderilme Tarihi : 22.04.2006 02:27
Gönderen : tuba
SELAMÜN ALEYKÜM.YA HAZRETÝ MEVLANA HOCAM SENDEN MEDED DÝLÝYORUM.BU CAN SANA KURBAN, SANA HAYRANDIR EFENDÝM.ALLAH'IM HOCAMA KAVUÞTUM HOCAMI ZÝYARETE GÝTTÝM ELHAMDÜLÝLLAH.ALLAH'IM BÝ DAHA GÝTMEYÝ NASÝP ET BANA, HOCAMI BÝR DAHA ZÝYARET ETMEYÝ ONUN O GÜZEL TÜRBESÝNÝ VE GÜZEL KONYAYI BÝR DAHA ZÝYARET ETMEYÝ BANA NASÝP ET ALLAH'IM.YA RABBÝ HOCAM YÜZÜ SUYU HÖRMETÝNE BANA YARDIM ET.DUALARIMI KABUL ET YA RABBÝ.MEVLANA HAZRETLERÝ HOCAMIZI ZÝYARETE HERKES GÝTSÝN.ALLAH (C.C) BANADA BÝR DAHA GÝTMEYÝ NASÝP ETSÝN ÝNÞALLAH.HOCAMIZA OLAN SEVGÝMÝ ANLATMAYA GERÇEKTEN KELÝMELER YETMEZ.SELAMETLE KALIN ÝNÞALLAH ALLAH(C.C) BU SÝTEYÝ HAZIRLAYANLARDAN RAZI OLSUN.RABBÝM GÖNÜLLERÝNDEKÝ EN GÜZEL ÝSTEDÝKLERÝNÝ NASÝP ETSÝN.ALLAH(C.C) YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN.ESSELAMÜN ALEYKÜM.
Gönderilme Tarihi : 21.04.2006 18:21
Gönderen : tuba
SELAMÜN ALEYKÜM.YA HAZRETÝ MEVLANA HOCAM SENDEN MEDED DÝLÝYORUM.BU CAN SANA KURBAN SANA HAYRANDIR EFEDÝM.ALLAHIM HOCAMA KAVUÞTUM HOCAMI ZÝYARETE GÝTTÝM ELHAMDÜLÝLLAH.ALLAH'
Gönderilme Tarihi : 21.04.2006 17:57
Gönderen : mustafa
internet uzerinden semazen radyoyu dinliyemiyorum, lutfen yardimci olurmusunuz...selam ve dua ile hoscakaliniz
Gönderilme Tarihi : 21.04.2006 10:28
Gönderen : murad sarýca
esselamu aleyküm...sitenizi yeni tanýdým güzel tasarlanmýþ fakat ALLAH"cc"ýn hakký için asla ve asla gönüller sultaný hz.mevlana"ks"yý sema döndü ney çaldý raks etti diye tanýtan bu siteyi ve böyle kuruluþ ve kiþileri asla desteklemeyecek vedaima karþýsýnda duracaðým.SÝZLERÝN HAKKI HZ.MEVLANA"KS"EFENDÝMÝZE ÝFTÝRA ATMAYA HAKKI YOK...VALLAHÝ BÝLLAHÝ TALLAHÝ HZ.MEVLANA MAHÞER YERÝNDE SÝZÝN GÝBÝ SAPIKLARA HESAP SORACAK O ZAMAN NE CEVAP VERECEKSÝNÝZ UTANMAZLAR....peygamber efendimiz "s.a.v"efendimizin varisi olan bu mübarek zata böyle iftiralar atamazsýnýz.zaten yazarlar bölümüne baktýmda yazarlarým yarýdan çoðu geri zekalý ya benziyor.TASAVVUF yazýlarýný yazan haným efendi tasavvufu bilseydi ilk önce müslümanca bir teseddüre bürünürdü.sizin gibi sapýklar nereden türüyor hiç anlamam doðrusu,cehannem ateþinin odunlarý olsanýz gerek sizin gibi ahmaklara daha söyleyecek söz bulamýyorum.ALLAH"CC"teala hazretleri tez zamanda sonunuzu getirsin inþaallah sizin bir kere mevlanayla bir alakanýz yok islam dini ile uzaktan yakýndan hiç alakanýz yoktur o zaman..ben bu sapýk siteyi kýnýyorum ve ALLAH"CC"tealaya havale ediyorum..BUNLAR BENÝM GÖRÜÞLERÝM BAÞKALARI NASIL DÜÞÜNÜR BÝLMEM AMA YANLIÞ DÜÞÜNMEMEK DÝLEÐÝYLE......BATINLIÐA , SAPIKLIÐA VE ÝFTÝRALARA KARÞI OLAN MURAD SARICA...
Gönderilme Tarihi : 20.04.2006 17:41
Gönderen : anadoludansevgi
sýz gonul dostlarýný yurekten kutluyorum 3 gun once bý sýte buldum orda tanýstýgým bý kardes sayesýnde artýk burayý buldum bu ve benzerý sýtelerý hazýrlayandan ALLAH RAZI OLSUN ÝNSALLAH okuyandanda sole bý bakandanda emýnýmbý bakmakla yetýnmeyeceksýnýz cunku bu sýte dopdolu masallah allahýn selamý cumlemýzýn uzerýne olsun amýn......
Gönderilme Tarihi : 19.04.2006 23:11
Gönderen : Bilal
sitenizi tevafuken buldum ve cok begendim ALLAH razý olsun
Gönderilme Tarihi : 19.04.2006 16:36
Gönderen : xxman
Ýrþad kutbu olan veli bütün himmet ve gücünü dinin yayýlmasý ve insanlarýn ýslahý için kullanan buradaki kutuplara siz semazen dostlarý inþaallah en güzel þekilde sarýlýrsýnýz ve buradaki bu yoldaki veliler fýtrat kanunlarýna uymayý takvanýn bir gereði görürler hikmete tabi olur hakký gözetirler iilahi rýzaya uyan taleblerine en iyi gözetici ve yok gösterici olurlar. Ben bu siteye çok saygý duydugum ve.... biri vasýtasý ile gördüm güzel bir site tebrik ederim. son kez þunuda ekleyim imamý rabbani k.s þöyle bir tespiti vardýr ""Ýrþad kutbu olan velinin varlýðý alem ve insanlýk için bulunmaz bir devlettir"" :)
Gönderilme Tarihi : 19.04.2006 12:53
Gönderen : atakan
Allah cümlesinden ve onlarý bilkip kalp yakýnlýðý hissedenlerden Allah gani gani razý olsun
Gönderilme Tarihi : 18.04.2006 21:39
Gönderen : Hadim-ül Fukara
Bismi Hu ! Sevgili dostlar.  Ýnþallah Mayýs ayýnýn onbirinde umreye gidiyoruz.Biz bütün insanlýðýn felahý için niyazda bulunma cüretinde olacaðýz. Siz de bu fakir için dualarýnýzý esirgemeyiniz inþallah. Aþkolsun ...
Gönderilme Tarihi : 18.04.2006 21:00
Gönderen : vuslat
GEL, NE OLURSAN OL GEL.BÝN KERE TÖVBENÝ BOZSAN DA GEL DÝYOR YA O GÜZEL SULTAN MEVLANA.BÝZLER DE GÝDELÝM O RAHMET KAPISINA.KAPISINDA EL PENÇE DÝVAN DURALIM.AF DÝYEYELÝM O'NUN RAHMET DERYASINDAN BÝR KATRE UMARAK.O'NUN RAHMETÝ ÖYLESÝNE GENÝÞ KÝ UÇSUZ BUCAKSIZ UMMANLAR BÝLE YANINDA KÜÇÜK KALIR.EMÝN OLALIM KÝ ALLAH BÝZÝ SEVÝYOR VE BÝR ÇOK NÝMETE GARKEDÝYOR.BÝZ DE O'NA OLAN ÞÜKRÜMÜZÜ VE KULLUÐUMUZU HAKKIYLA EDA ETMEYE ÇALIÞMALI, O'NUNLA OLAN BAÐIMIZA SIMSIKI SARILMALIYIZ.SEVGÝ VE SAYGIYLA...
Gönderilme Tarihi : 17.04.2006 11:11
Gönderen : nurþen
Aþk seçkinlerin iþidir...diyor ya Mevlana hazretleri..onun sözlerini ýþýðýnýn aydýnlýðýnda keþfettim bu siteyi gerçekten çok güzel hazýrlanmýþ.Katkýsý olan herkese teþekkürler...
Gönderilme Tarihi : 15.04.2006 12:36
Gönderen : VUSLAT
SELAMÜN ALEYKÜM .ARKADAÞLAR TESADÜF DÝYE BÝR ÞEY YOKTUR.HERÞEY ALLAHIN DÝLEMESÝYLE OLUR.ALLAH DÝLEDÝ BÝZLER BU SÝTEYÝ BULDUK.DEMEK KÝ ALLAH BÝZLERÝ SEVÝYOR VE GÜZELLÝKLERÝ GÖRMEMÝZÝ ÝSTÝYOR.LÜTFEN KULLANDIÐIMIZ TERÝMLERE DÝKKAT EDELÝM.TESADÜF YERÝNE, TEVAFUK DEMEYÝ TERCÝH EDELÝM.ALLAH HEPÝNÝZDEN RAZI OLSUN.SEVGÝ VE SAYGIYLA...
Gönderilme Tarihi : 14.04.2006 13:16
Gönderen : bekir
ALLAH'IN RAHMETÝ VE BEREKETÝ ÜZERÝNE SELAM OLSUN...SAYIN COK DEGERLÝ SÝTE YÖNETÝCÝLERÝNÝ YÜREKTEN KUTLUYORUM BÖYLE GÜZEL BÝ SÝTEYÝ DAHA ÖNCE HÝÇ GÖRMEMÝSTÝM BU SÝTEYÝ BANA BÝ ABÝM TAVSÝYE ETMÝÞTÝ..ALLAH ONDAN VE TÜM MÜSLÜMAN HALKINDAN RAZI OLSUN...DEGERLÝ GÖNÜL DOSTLARIM SELAMETLE KALIN...ALLAH'A EMANET OLUN..
Gönderilme Tarihi : 14.04.2006 13:15
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0331 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya