Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : Kimse!
Karþýlýksýz paylaþan DOSTlara SELAM OLdu.Ýlim ile hallenmek tüm OKUyuculara nasiB OLsun.VesSELAM
Gönderilme Tarihi : 07.07.2010 23:26
Gönderen : NÝGAR TORUNOÐLU
PERÞEMBE CUMAYA BAÐLANIYOR GECE OLUYOR GÜNLERDEN PERÞEMBE DUA AZMÝ GELSÝN HEPÝMÝZE HER ZAMAN SÝZDEN GELENLERÝ OKUYOR GÜN DOÐMADAN, SEMAZEN.NET DOÐUYOR YÜCE ALLAH,DUAMIZ OLDUKÇA BÝZE DEÐER VERÝYOR ÝSE HAYDÝ DOSTLAR, PERÞEMBE CUMAYA BAÐLANIYOR DÝLEKLER KABUL OLUYOR Peygamber Efendimiz (S.A.V) þöyle buyurmuþtur: Dua ibadetin özüdür. Dua mü'minin silahýdýr. ALLAHIM!GÖNLÜMDE OLANI HAKKIMDA HAYIRLI EYLE HAKKIMDA HAYIRLI OLANI GÖNLÜMDE RAZI EYLE AMÝN.
Gönderilme Tarihi : 01.07.2010 21:20
Gönderen : tülay aydeniz
SLM.ALLAHA SELAM EFENDÝMÝZE SELAM PEYGABBERLERE SELAM ALÝMLERE SELAM HZ.MEVLANA YA SELAM SEMAZEN PENCERESÝNE SELAM TÜM EMEÐÝ GEÇENE ..YARALI YÜREK AÐLAYAN GÖNÜL SUSMAK BÝLMEYEN GÖNLÜNÜ AKITAN ÝNSAN OLARAK BURADA BULUNUYORUM ..SAYFANIN BÝR ARA KAPANDIÐINDA ÝÇÝMDEKÝ ÇIÐLI ÐI TÜM CANLILAR DUYMUÞTUR..TESTÝMÝ BOÞALTIP DOLDURAN AÐITLARIMA MELHEM OLAN GELDÝÐÝMDE GÖNLÜMÜ ÇOÞTURAN YARAMA PANSUMAN YAPAN ÝNSANLAR HÝÇ BÝR ÞEY BÝLMEM HÝÇ BÝR ÞEY ANLAMAM SÝZ SÖYLERSÝNÝZ BEN YAZXARIM SÝZ HÝSSTTÝRÝRSÝNÝZ BEN ANLATIRIM SÝZ AÐLATIR GÖZ YAÞI ÝLE ÇAÐIRIRSINIZ BEN KOÞARIM BU NE SEVDA TARÝFÝ YOK ..DÜNYANIN ÇÝLESÝ ACISI BURADA AKLANIP PAKLANDIÐINDA MANEVÝYATI YAÞAMAYA ÇALIÞTIÐINDA SEVGÝYÝ YEÞERTMEK SEVÝYÝ YÜCELTMEK SEVGÝYE SEVGÝ KATMAK VE GÜZELÝ ARAMAYA YOLLARA ÇIKMAK GÜZELÝN GÜZELÝNE RASLAMAK ONLA BÝR OLMAK DAHA DA GÜZELÝ GÖREREK YOLLARA DÜÞMEK KERVANLARA KATILMAK EFENDÝMÝZÝN KERVANINDA YOL ALMAK SONSUZA DOÐRU EBEDÝ SAADETE KOÞMAK BURADA ...
Gönderilme Tarihi : 01.07.2010 16:29
Gönderen : hüseyin
SElam olsun size ey ALLAH ýn sevgili kullarý..Semazenleri sizi müslümanlarý çok seviyorum...Ýnsanýn kimin duasýyla kurtulcaðý belli deðildir derler..o yüzden duanýnýzý ümmetin üzerinden eksik etmeyin..birgün inþALLAH konyaya gelcem..dönün ALLAH için ümmet- i Muhammed için dönün ..sizi ço seviyorum...zamaným kýsýtlý olduðu için kýsa yazýyorum bir kusurumuz olduysa hakkýnýzý helal edin..Sizi ALLAHý sevdiðiniz için seviyorum...
Gönderilme Tarihi : 28.06.2010 12:56
Gönderen : ibrahim
öncelikle herkese çok selam dostlar.Ben mayýs ayý etkinliklerini yakýndan takip ettim katýlabildiklerime þehir içinde bulunduðum sürece katýldým.Ancak haziran ayý ve temmuz ayýnda da ayný etkinliklerden yapýlmayacakmý? Diye soracaktým..? þimdiden ilgi ve alakaya teþekkürler.Esenle kalýn.
Gönderilme Tarihi : 28.06.2010 02:34
Gönderen : NÝGAR TORUNOÐLU
Selam,Semazen.net Dostlarý, Nasýlsýnýz? Diðer Yazarlarýmýz bölümünü okurken içimde neþe artýyor.Ellerinize Saðlýk. Tüm Kýymetbilir Okurlarýmýza Dua gönderiyorum: Ey Allah'ým (CC)! "el-Hâfid" isminle kibirlileri alçaltan sensin. Þan ve þeref sahibiyken, rezil ve rüsvay edensin. Ýlahi (CC)! Firavun'un, Nemrud'un, Karun'un hakkýndan gelen sensin. Ey Allah'ýmýz (CC)! Ýþittik ve itaat ettik. Dönüþümüz ancak sanadýr. Ey Allah'ým (CC)! "er-Râfi'" isminle istediðin kuluna þan ve þeref verip yükselten sensin. Gönülleri iman ve irfan ýþýðýyla parlatýp yüksek hakikatlerden haberdar edensin. Bizleri dünyada ve ukbada þeref ve þan verdiðin kullarýndan eyle! Rezil ve rüsvay eylediðin kullarýndan olmaktan bizleri muhafaza eyle! (AMÝN)
Gönderilme Tarihi : 11.06.2010 16:39
Gönderen : yolcu
çok özel bir site ,hem eleþtiriyi aynen yayýnlýyor hem de dikkate alýyor.seçkin , özü sözü bir bir site olduðunu bir kere daha anlattý bizlere.Kaybedilmemesi gereken bir Deðer.samimi þükranlarýmýzý sunuyoruz.
Gönderilme Tarihi : 08.06.2010 22:49
Gönderen : Füsun
Elif Þafak'ýn AÞK isimli kitabýný þimdi bitirdim ve çok etkilendim.Hemen intertenete baktým ve farkýl sitelerdeki yazýlarý okudum.En kýsa zamanda Konya'ya gelmek ve Hz.Mevlana ile Tebrizli Þems'i ziyaret etmek istiyorum.
Gönderilme Tarihi : 06.06.2010 14:07
Gönderen : NÝGAR TORUNOÐLU

hani dua edersin ya tam duaya baþlýyacak iken bir düðüm gelir boðazýna konuþamazsýn yutkunursun ve gözünden damlar bir kaç damla yaþ hani baþlarsýn duaya Allahým beni affet dersin dersin ama yüreðin yanar önceki yaptýklarýna hani yaRabbi dersin yaRabbi seni çok seviyorum derken dilin tutulur o heyecenla hani bir þey istersin ya utanýrsýn bakamAzsýn semaya


yaRabbi dersin Habibinden ayýrma sonra Habibin senin için yaptýklarý ve senin onun için yaptýklarýn gelir ya aklýna iþte takatýn keselir göz yaþýn sel olur iþte o uçurumu anlarsýn ya yüzün kýzarýr kýzarsýn ya kendine


Allahým dersin Allahým öyle bir deryaya daldýrki dersin sonra yine aðlarsýn En Sevgilinin hasretine aðlarsýn


hani bir an düþünürsün ahireti ve gözününün önüne gelir mahþer aný iþte Rasulullah(s.a.v)karþýda hemen yanýna gitmek istersin
ama iki melek iki koluna yapýþýr ve senin yerin orasý deðil der ve ateþi gösterir sana iþte o aný tasavvur edersin


SONRA ÝKÝ ELÝNÝDE KALDIRIRSIN SEMAYA GÖZÜNÜN KENARLARINDAN DAMLALAR YERE DÜÞER O AN
YARABBÝ DERSÝN BÜTÜN KALBÝNLE ÞU ANDA BÜTÜN KAÝNAT DUYSUN BENÝ DERSÝN
SENÝ VE HABÝBÝNÝ ÇOK SEVÝYORUM DERSÝN VE YIÐILIRSIN TAKATIN KESÝLÝR VE ELHAMDÜLÝLLAH DEYÝP DUANI BÝTÝRÝRSÝN


EVET CANLAR ALLAH CÜMLEMÝZE BÖYLE DUALAR NASÝP ETSÝN HÝÇ DEÐÝLSE BÖYLE DUALARDA YER ALMAYI NASÝP ETSÝN


HEPÝNÝZDEN ALLAH RAZI OLSUN

Gönderilme Tarihi : 01.06.2010 21:46
Gönderen : tülay aydeniz
Slm,ay oldu sayfaya uðramayalý ay...çaðýrdý SEMAZEN NET..nerdesin ey insan diye uzak kaldým penceremden gönül uzak deðil gönül dolu yürek sevdalý Hz.Mevlana býrakýrmý "göz fanidir,Ruh bakidir,Aþký olmayanlar bizim yanýmýza gelemezler"demiþ Hz.Mevlana aþk muhabbeti olmasa bu sayfaya uðrayamazsýn aylar da geçse yýllarda geçse seni çaðýrýr özler hasret çeker sýla çeker ruh arar ister gel der bulur dünyanýn bir yanýnda da olsan bulur semaya çaðýrýr gönül çoþar yürek durmaz sevda sevgi büyür acý çeker biz böyleyiz biz ayrý deðiliz gec sessizliði bozar içimiz yürek durmaz bilen var dýr elbet o da için için kanar bir kor misali dünya bilmez madde bilmez cisimsiz yalýn ayak koþarsýn yollara gel diyen sese burdayým ey insan burdayým sizleyim ruhum sizle bedenim çürüyür içimdeki ateþi duyarsýn gel diyen sese ney anlar bilir toplar bizi bir araya hadi yolcu söyle bilinmeze gidelim yolun sonuna varalým sevgi ile kalýn gönül yolcularý ...
Gönderilme Tarihi : 01.06.2010 15:07
Gönderen : serap
bana yanlýþý doðruyu söyliycek bir dost lazým bu dostu nerden bulucaðým bilmiyorum...bulamazsam bu yüzden olan, Allah inþallah hatalarýmý baðýþlar
Gönderilme Tarihi : 01.06.2010 11:32
Gönderen : okr
Tüm varlýðýmý yýkmak istiyorum Tanrý varlýðýna kavuþmak ,karýþmak ama samimi bir kul gibi. ömrüm geçiyor bende nevar
Gönderilme Tarihi : 01.06.2010 11:13
Gönderen : emine kabakci
as ben fassin cazablanka sehrinde yasiyorum.site cok guzel siteye baktigimda kendimi iyi hissediyorum.
Gönderilme Tarihi : 27.05.2010 20:19
Gönderen : yolcu
her bölümü ile ruhlarýmýza þifa bu site ile igili bir þaþkýnlýðýmý paylaþmak istiyorum KEÇECÝYÝZ BÝZ baþlýðýnda budizm hinduizm anlatýlýyor. Hz mevlana efendimizin kurana bendelliðine ters bulduðum bu durumu ,çok üzücü deðil mi ki bu tarifsiz güzellikteki sitemizde görüyoruz.
Gönderilme Tarihi : 13.05.2010 20:16
Gönderen : Hasan
Böyle bir site ile bilgilendirdiðiniz için çok teþekkürler saðolun
Gönderilme Tarihi : 12.05.2010 18:33
Gönderen : seda
ankarada da bu tür aktiviteler yapýlýlýrsa çok memnun oluruz. bizi sohbetlerinizden mahrum etmeyin. sizleri görüp dinlemek mutluluðunu bize de yaþatýn.
Gönderilme Tarihi : 06.05.2010 11:32
Gönderen : mustafa kýndý
antalyada mesnevi sohbetleri yapýlma durumu varmý saygýar
Gönderilme Tarihi : 28.03.2010 22:39
Gönderen : NEYNÝYAZ - NEYNEVA
CAN VER BANA AÞKINLA, NEFESÝNDE AÞK VARSA...DER NEY SESÝ...AÞKIN ATEÞÝDÝR NEY'DEN FIÞKIRAN...AÞKIN CEZBESÝDÝR MEY'Ý TAÞIRAN...NEY DER KÝ AÞIKSAN MECNUN GÝBÝ OL...YAR'DAN AYRILANA DOSTTUR NEY SESÝ...GÖNÜLDEN GÖNÜLE PENCERE VARDIR...YA HAZRETÝ MEVLANA...HAK DOST...
Gönderilme Tarihi : 22.03.2010 13:46
Gönderen : arkin
Masaallah.Rabbim gayretlerinizi arttirsin. Asitane fevkalade güzel ve zengin icerikli.Rabbim okuduklarimizi anlayip kavramayi ve lisan-i hal'e dönüstürmeyi insaallalh nasib eder.amin vesselam.
Gönderilme Tarihi : 20.03.2010 02:39
Gönderen : ramis akþin
Yüce Mevlam hz.mevlana ve onun gibi seyyidlerimizin ve baþta hz.resullulahýn yolundan ayýrmasýn onlar bizim rehberimiz karanlýktaki ýþýðýmýz bizi manevi olarak doyuran veli nimetlerimiz onlarýn sayesinde islamýn ne kadar önemli olduðunu bizi doðrula götürdüðünü kavramýþ bulunmaktayým.ALLAH baþta hz.resulullah ve onun varisleri olarak bize addettiði bütün seyyidlerimizden razý olsun.amin
Gönderilme Tarihi : 18.03.2010 10:57
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0316 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya