Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Kitap CD Tanıtımı

Mesnevî’nin Sırrı

Dr. Semih Ceyhan ve Mustafa Topatan

Kitap, gerek Mevlânâ ile ilk kez tanışacaklar, gerekse onun tasavvuf dünyasının derinliklerini keşfetmek isteyenler için kıymetli bir rehber niteliğinde.

Hayykitap, “Gizli Hazinenin Keşfi” adıyla başlattığı yeni dizinin ilk kitabını yayınladı: Mesnevî’nin Sırrı.

Kitap, gerek Mevlânâ ile ilk kez tanışacaklar, gerekse onun tasavvuf dünyasının derinliklerini keşfetmek isteyenler için kıymetli bir rehber niteliğinde.

“Mesnevi’nin Sırrı”,  Mesnevî’nin özü ve sırrı kabul edilen önsöz ve ilk 18 beyite İsmail Rüsûhî Ankaravî tarafından yapılan Türkçe şerhi içeriyor. Şerh, kendi alanında Osmanlı tasavvuf düşüncesi geleneğindeki en yetkin çalışmalardan biri. Herkesin anlayabileceği günümüz Türkçesiyle sadeleştirilmiş. Sadeleştirilmiş metinde geçen tasavvuf kavramları ise ayrıca dipnotlarla açıklanmış. Meraklıları için orijinal şerh metninin de yer aldığı kitap, Dr. Semih Ceyhan’ın kaleme aldığı son derece bilgilendirici bir giriş-inceleme bölümüyle de zenginleştirilmiş. Bu bölümde Ankaravî’nin hayatı, eserleri ve tarihsel önemi, Mesnevî’nin önsözleri ve ilk 18 beytin sembolik anlamı anlatılıyor.

Bilindiği gibi Mesnevî, insanlık gerçeğini, insanın Allah ve âlemle irtibatının nasıl olması gerektiğini gözler önüne seren İslam tasavvufunun şâheserlerinden biri. Asırlar boyunca Mesnevî okuru, Mevlânâ’nın kalbindeki sırrı ve hakîkati Mesnevî aynasında keşfetmeye çalıştı. Keşfettikçe kendi gerçekliğini idrâk etmeye başladı. Bu idrâk faaliyetine yardımcı olmak, Mesnevî okurunu görecek bir göze, işitecek bir kulağa, sırrı keşfedecek nura sahip kılmak için bilgeler tarafından kitaplar yazıldı, şerhler kaleme alındı.

Bir Osmanlı ârifi ve bilgesi Ankaravî tarafından yazılan şerh, tüm zamanlarda benzerlerine kıyasla daha fazla itibara lâyık oldu. Mesnevîhânlar tarafından Mevlevîhânelerde, Mesnevî kürsülerinde, evlerde, sohbet meclislerinde, ders halkalarında okundu.Bu itibarın en önemli gerekçesi ise Ankaravî’nin şerh sürecinde Mevlânâ ile dâimâ bir rûhânî birliktelik içinde olmasıydı. Sırrı keşfetmeye çok yakındı.

Mevlânâ, “Herkes beni kendine dost edindi. Fakat kimse içimdeki sırları araştırmadı. Oysa sırrım feryâdımdan uzak değil. Görecek gözde, işitecek kulakta sırrı aydınlatacak nur yok.”  demişti. 

Sırrın aydınlanması dileğiyle…
 

Yayına hazırlayanlar hakkında:

Dr. Semih Ceyhan
15. Mart. 1973’te İstanbul’da doğdu. 1995’te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1998’te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilimdalı Prof. Dr. Mustafa Tahralı’nın danışmanlığında Abdullah Salâhî Uşşâkî’nin Vücûd (Varlık) Risâleleri adlı teziyle yüksek lisans, 2005 Kasım’da Uludağ İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilimdalı Prof. Dr. Mustafa Kara’nın danışmanlığında İsmail Ankaravî ve Mesnevî Şerhi adlı teziyle doktorasını tamamladı. Tunus ve İngiltere’de birer yıl süreyle dil ve alan çalışmalarında bulundu. Kitap, makale, çeşitli ulusal ve uluslarası sempozyumlarda tebliğleri bulunmaktadır. Akademik çalışmaları Mevlânâ, İbn Arabî ve Osmanlı Tasavvuf Düşüncesi üzerinedir. Hâlen Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (TDV İSAM) Tasavvuf ilim dalında araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Aynı merkezde “Osmanlı Tasavvuf Düşüncesi Tetkikleri” başlıklı akademik seminerler vermektedir.
Yayınlanmış çalışmalarından bazıları şunlardır:
İsmail Ankaravi, Hadislerle Tasavvuf ve Mevlevi Erkânı, İstanbul: Dâru’l-hadis Yayınları 2001.
Köstendilli Süleyman Şeyhi, 1001 Sufi (Bahrü’l-velâye), İstanbul: Mavi Yayıncılık 2007.
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, “Mesnevi” maddesi.

Mustafa Topatan
2 Mayıs 1980’de Konya’da doğdu. 2003 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda başladığı yüksek lisans eğitimini 2005 yılında tamamladı. Halen 2005 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Anabilim dalı Tasavvuf Bilim dalı bünyesinde “Mevleviliğin Teşekkül Dönemi” başlıklı tez çalışması ile doktora eğitimini sürdürmekte ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak görev yapmaktadır


MESNEVİ’NİN SIRRI
Teknik Özellikler:

Eser: İsmail Rüsûhî Ankaravî
Yayına hazırlayanlar: Dr. Semih Ceyhan, Mustafa Topatan
Yayınevi: Hayykitap - 44
Kategori: Gizli Hazinenin Keşfi - 1
Türü: Tasavvuf
Sayfa sayısı: 296
Birinci baskı: Mart 2008
Fiyatı: 19 YTL
ISBN: 978-975-9059-47-7
Barcode: 9789759059477

Temin İçin HAAYKİTAP>>>

 

Sırrım feryadımdan uzak değil
AHMET DOĞRU
Bir gün Hazreti Mevlânâ dostlarına şöyle hitap etti: ‘Dostlar! Ben, sizlerin huzurunda olan bu cisimden, bedenden ibaret değilim. Aksine ben, kelâmımdan mürîdlerimin iç dünyalarına doğan zevk ve hoşluğum. Allah Allah!

Tattığınız bu zevki ve hissettiğiniz bu hoşluğu ganimet biliniz ve şükrediniz, çünkü ben o zevkim.” Mesnevî şarihi Ankaravî Rüsûhî İsmail Dede, Fâtihu’l Ebyât isimli eserinde Hazreti Mevlânâ’nın “Benim sırrım feryadımdan uzak değildir” beytini açıklarken böyle naklediyor. İsmail Dede’nin Mesnevî-i Şerif’in dibacesini (önsözünü) ve ilk on sekiz beytini şerhettiği Fâtihu’l Ebyât, Hayykitap tarafından Mesnevî’nin Sırrı-Dîbâce ve ilk 18 Beyit Şerhi adıyla yayımlandı. Dr. Semih Ceyhan ve Mustafa Toptan tarafından hazırlanan kitapta, eserin yeni yazıya aktarılmış hali ve sadeleştirilmiş şeklinin yanı sıra bir metin incelemesi de yer alıyor. İnceleme kısmında Ankaravî’nin hayatı, eserleri, tasavvuf tarihindeki yeri, Mesnevî’nin birinci cilt dibacesi ve ilk on sekiz beytinin şerhi geniş şekilde ele alınıyor.

Mevlevî tarikatının tanınmış simalarından Rüsûhî İsmail Dede, Ankara’da dünyaya gelmiş, tahsilini memleketinde tamamlamış. Bayrami tarikatına intisap edip hilafet almış, ardından Halvetilik’ten de feyizlenmiş. Gözündeki rahatsızlığın tedavisi için gittiği Konya’da Bostan Çelebi’den el almış. 1610 yılında Galata Mevlevihânesi postuna oturan Dede, intikaline kadar (1631) yirmi bir yıl buradaki hizmetine devam etmiş. Kaleme aldığı Mesnevî Şerhi sebebiyle Mevleviler arasında ‘Hazreti Şârih’ unvanıyla yad edilen İsmail Dede’nin bu husustaki ehliyeti o derece müsellem ki; asırlar boyu Mesnevîhanlardan, onun çeşitli nüshaları karşılaştırarak tahkik ettiği Mesnevî metnine uymaları istenmiş ve icazetnamelerine “Şârih Ankaravî’nin tahkikatına uyarak” kaydı düşülmüş. Dedenin şerhi esasen bir tarikat ansiklopedisi mahiyetinde. Kitapta Hazreti Mevlânâ’nın işaret buyurdukları hususları izah ederken tasavvufun genel kaidelerini de geniş şekilde anlatıyor. Muhyiddin-i Arabî ve İbni Farız gibi mutasavvıfların kitaplarını şerheden Ankaravî Dede’de bu zatların neşesi de hissediliyor.

Neyin inlemesi, kalemin yazması

Mesnevî’yi bütün olarak (hatta kendi bulduğu 7. ciltle birlikte) şerheden Ankaravî, ilk 18 beytini bir de müstakil olarak açıklamış. Zira bu beyitler bir bakıma Mesnevî-i Şerîf’in besmelesi mahiyetinde. Rüsûhî İsmail Dede bunu şöyle açıklıyor: “Mesnevî’nin başındaki ‘bişnev’ (dinle) emrindeki ‘be’ harfi besmele yerine geçen, birçok sırları ve nükteleri içeren bir harftir. Hatta bütün inzâl olunmuş kutsal kitapları, ilâhî sahifelerdeki bilgileri içeren bir zarftır. Nitekim Hakk’ın her zaman galip gelen arslanı Ali b. Ebî Tâlib (k.v.) ‘Tevrat’ta, İncil’de ve Zebur’da her ne var ise Kur’an’da (besmeledeki) bâda mevcuttur’ buyurmuştur.”

Hazreti Mevlânâ Hünkâr, “Bu neyi dinle, nasıl şikâyet ediyor/ Ayrılıklardan hikâyet ediyor” diye başlayan on sekiz beyitte tasavvufî hakikatleri ‘ney’ remzi üzerinden anlatıyor. Ankaravî’ye göre ney, gönlü saf olan sufi, içi mâsivâdan uzak vefakâr âşık ve içi Hakk’ın nefesiyle dopdolu olan yüce mürşidi ifade etmektedir. Bir başka açıdan ney, kalemdir; neyin inlemesi kalemin yazmasıdır. Âlemdeki bu kadar marifet ve latîfelerin zuhuru kalemle irtibatlıdır. Bu kalemden kasıt mürşid-i kâmil de olabilir. Zira kalem ele tabi olduğu gibi mürşidden zuhûr eden hareket ve sükûn da Cenâb-ı Hakk’ın tecellisiyledir. Bir dördüncü izah da kalem ile ‘hakikat-i Muhammediyye’ye işaret olunduğu şeklindedir. Ney kelimesi ebced hesabıyla altmış rakamını vermektedir. Altmış, aynı zamanda ‘sin’ harfinin değeridir. Sin ise ‘Yâsin’ hitabında vâki olduğu üzre Cenab-ı Peygamber Efendimiz’e (sas) işaret etmektedir.

Rüsûhî İsmail Dede, on sekiz beyti şerhederken her beyitte bir mertebeyi açıklıyor. Beyitler arasında bağlantılar kurarak manzumeyi bir zincirin halkaları gibi birbirine ekliyor. Şârihler bu on sekiz beytin Mesnevî’nin bir nevi özeti olduğunu söylüyor; geri kalan kısmı ise ilk on sekiz beytin tefsiri ya da şerhi olarak vasıflandırıyorlar. Mevlânâ da eserin dibâcesinde “Az çoğa delâlet eder.” diyor; “Bir yudum su göle delâlet eder. Bir avuç tane, büyük bir harmana delâlet eder.”

 

Diğer Kitap CD Tanıtımları
Şems-i Tebrizi'nin Öğretileri - Erkan Türkmen
Divan-ı Şems - Mevlana Celaleddin-i Rumi - Mithat Baharî Beytur
Sultan Veled'in Rubaileri - Prof. Dr. Veyis Değirmençay
İnsanlığın Piri Hz Mevlana -İrfan Güneşi Hz Şems - Mustafa Özdamar
Mesnevî Üzerine Araştırmalar - Dr. İsmail Güleç
Mesnevi'de Kur'an Yorumları - Hikmet Akdemir
MİNHÂCU’L-FUKARA - Doç. Dr. Safi Arpaguş
MEVLÂNA VE MEVLEVİLİK KÜLTÜRÜ - Prof. Dr. Mehmet Demirci
Bir Muhammedi Aşık: Hz. Mevlâna - Ö. Tuğrul İnançer
FENA Mevlana’da Özgürlük - EKREM ÖZDEMİR
HAYÂLİ CİHAN DEĞER - ÖZCAN ERGİYDİREN
Belh'in Güvercinleri - Emin Işık
Mevlânâ’nın Kalbine Açılan Kapı - Bilal Kemikli
Hazreti Mevlânâ: Bir Muhammedî Âşık - Ö. Tuğrul İnançer
Nisabü'l Mevlevi - İsmail Ankaravi - Terceme Tahiru'l Mevlevi
Prof. Dr. Erkan TÜRKMEN - MEVLANA MESNEVİSİ’NİN EVRENSELLİĞİ
Mesnevi Hikâyelerinden Dersler - Prof. Dr. Mehmet Demirci
Mevlevîname: - Rıza DURU
MESNEVİ - Hazırlayanlar: Hicabi Kırlangıç - Derya Örs
MESNEVÎ TERCÜME VE ŞERHLERİ - İsmail Güleç
İntiha - Name- i Sultan Veled - Doç. Dr. Hülya Küçük
Mevlânâ Ve İslâm - Dr. Safi Arpaguş,
Şerh-i Mesnevi - Terceme ve Şerh: Tahirü'l Mevlevi
Rubâîler - Şefik Can
Tasavvufa Giriş - Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç
Aşkı Meşk Etmek - Emin Işık
Mevlana'ya Göre Manevi Gelişim - Osman Nuri Küçük
Yedi Meclis (Mecâlis-i Seb’a) - Çeviren: Hicabi Kırlangıç
Sultan Veled ve Maarif'i - Yrd. Doç. Dr. Hülya Küçük
MEVLEVİLİKTE MANEVİ EĞİTİM - Dr. Safi Arpaguş
SİPEHSÂLÂR RİSALESİ - Sipehsâlâr Feridun bin Ahmed
Mevleviyâne - şiir Güldestesi - Necip Fazıl Duru
İki Mevlevi (Yaman Dede - Remzi Dede) - Muhsin İlyas Subaşı
MESNEVİ-İ ŞERİF TERCEMESİ - Âmil Çelebioğlu
Mesnevi Şerhi - M. Fatih Çıtlak
Aşk Ummanı Mevlana - Ethem Cebecioğlu
Mevlevi Âyînleri - Hafız Ahmet Çalışır
1001 Beyit - Hüseyin Top
Kubbe-i Hadra'nın Gölgesinde - Prof. Dr. Emine Yeniterzi
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0330 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya