Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Kitap CD Tanıtımı

MİNHÂCU’L-FUKARA

Doç. Dr. Safi Arpaguş

Mevleviliği tanımak, Adab erkanı öğrenmek, Mevlevi Seyr-i Süluk'unu öğrenmek, bilmek için muaazzam kaynak...

Mevleviliği tanımak, Adab erkanı öğrenmek, Mevlevi Seyr-i Süluk'unu öğrenmek, Tarikte ne, nedir, nasıldır? bilmek için muaazzam kaynak...

MİNHÂCU’L-FUKARA

İsmâil Ankaravî

Hazırlayan : Doç. Dr. Safi Arpaguş

 

Minhâcü’l-Fukarâ, herşeyden önce tükenmez bir mânâ menbaı, İslâm’ın çeşitli yönlerini sergilemesi sebebiyle dikkatle tetkîke ve muhtevâsı üzerinde düşünmeye lâyık, saygın bir eserdir. Coğrafyamızın mânevî tabîatını yansıtması bakımından müstesnâ bir mevkîi olan Mevlevî kültürünün de temel kavramlarına, üslûb özelliklerine âit pek çok unsur yine Minhâcü’l-Fukarâ’dan öğrenilebilir. Bilhassa Mevlânâ ve İbn Arabî ile zirveye ulaşan tasavvuf doktrininin tüm ana başlıklarını tâkip edebilmek, buna ilâveten başlangıcından Ankaravî’nin yaşadığı döneme kadar olan yaklaşık bin yıllık tasavvufî literatürün nasıl kaynaştığını ve nasıl bir bütün oluşturduklarını görmek açısından Minhâc önemli bir klâsik eserdir. Ayrıca Minhâc, tasavvufun temel kavramlarına, İslâm’ın temel esaslarına ve ilâhî bir mâhiyete sâhip olan insanın boyutlarına ışık tutan, onları yorumlayan ve temelde nasıl yorumlanması gerektiğine de nümûne olan bir rehber hükmündedir.

 

Minhâcü’l-Fukarâ’yı ilmî bir neşri hedefleyerek günümüz imlâsına aktarma lüzûmunu hissettik. Bu noktada eserin daha önce yayınlanan sâdeleştirilmiş halinin (İsmâil Ankaravî, Minhâcu’l-Fukara, Fakirlerin Yolu, haz., Sadettin Ekici, İstanbul: İnsan, 1996.) ‘sâdeleştirme’ olmanın eksiklerinden kurtulamadığını, okuma ve tercüme hatâlarının yanısıra fazlaca eksiklikleri bünyesinde barındırdığını belirtmek gerekmektedir. Eserin Afif Tektaş tarafından ihtisâr edilmiş haldeki baskısı ise, (Afif Tektaş, Şeyh İsmâil Ankaravî’nin Minhâcü’l-Fukarâ Adlı Eserinin Özü -Fukarânın Yolu- (Haz. Mustafa Çiçekler), İstanbul: Eren, 2004.) üslûbu ve muhtevâsı pek hoş, istifâde edilir, yayını da gâyet nitelikli olmasına rağmen eserin tümünü ihtivâ etmemektedir. Bu çalışmamızda Minhâcü’l-Fukarâ’nın Matbaa-i Âmire-İstanbul baskısının sayfa numaralarını esas aldık ve köşeli parentez  içerisinde belirttik. Eserin Bulak-Kāhire baskısı olan nüshasını ise daha çok kontrol ve tashîh amaçlı kullandık. (İsmâil Ankaravî, Minhâcu’l-Fukara, Rızâ Efendi Matbaası, İstanbul 1286; İsmâil Ankaravî, Minhâcu’l-Fukara, Bulak, Kâhire 1256.)

 

Eser üç bölümden oluşmaktadır.

 

İlk bölümde Mevlevî âdâb ve erkânı, ikinci bölümde, ibâdetler ve bâzı dînî hususların tasavvufî mâhiyeti, üçüncü ve son bölümde ise merâtib-i sülûk denilen hâl ve makāmlardan oluşan yüz tasavvuf terimi ele alınmaktadır. Bu son bölüm Abdullah b. Muhammed el-Ensârî el-Herevî (v.1088)’nin Menâzilü’s-Sâirîn eserinin bir şerhi mâhiyetindedir. Rüsûhî Dede, Minhâc’ın ihtivâ ettiği konuları ele alan iki ayrı eser daha kaleme almıştır. Bunlardan ilki Tâhirü’l-Mevlevî tarafından tercüme edilen Nisâbü’l-Mevlevî isimli eserdir. Ankaravî bu eserde, Minhâc’ın konuları tamamen Mesnevî beyitlerinden hareketle ele almaktadır. Bak. Nisâbü’l-Mevlevî Tercümesi (Trc. Tâhirü’l-Mevlevî, Haz. Yakup Şafak, İbrahim Kunt), Konya: Tekin, 2005. Aynı şekilde kaynaklarda belirtilen fakat Minhâc’ın bir özeti olduğu anlaşılan yazma hâlinde Derecâtü’s-Sâlikîn isimli bir eserin de mevcûdiyeti bilinmektedir.

 

Eserleri hazırlarken, günümüz okuyucusu için zorluk oluşturabilecek çeşitli hususları elimizden geldiğince gidermekte fayda mülâhaza ettik. Başta âyet, hadîs, Mesnevî beyitleri ve Fütûhât’tan yapılan iktibaslar olmak üzere Arapça ve Farsça ibârelerin tahrîcini yapıp tercüme edilmeyen metinlerin tercümelerini köşeli parentezler içerisinde ve farklı bir yazı tipiyle vermeye çalıştık. Temelde eserin de kaynakları olarak zikredebileceğimiz Mevlânâ Celâleddîn Rûmî’nin Mesnevî, Dîvân-ı Kebîr, Fîhi Mâ Fîh ve Mecâlis-i Seb’a, Muhyiddîn İbnü’l-Arabî’nin Fütûhât-ı Mekkiye, Tedbîrât-ı İlâhiyye, Fusûsü’l-Hikem, İbn-i Fârız’ın Dîvân’ı, Abdullah Ensârî’nin Menâzilü’s-Sâirîn, Şihâbüddîn Sühreverdî’nin Avârifü’l-Maârif, Kuşeyrî’nin Risâle, Gazzâlî’nin İhyâu Ulûmi’d-dîn, Ebû Tâlib el-Mekkî’nin Kūtü’l-Kulûb, Hucvurî’nin Keşfü’l-Mahcûb ve İbn-i Atâullah el-İskenderî’nin Letâifü’l-Minen ve Hikem-i Atâiyye’si, Müeyyidüddîn Cendî’nin Şerh-i Fusûs’u gibi tasavvuf klasiklerinden yapılan oldukça fazla naklin tercüme edilmeksizin verilen ibâreleri tasavvufî anlamları göz önünde bulundurularak tarafımızdan tercüme edilmiştir. Minhâc’da yer verilen sûfî sözlerinin hemen hemen tamamı, ilk dönem tasavvuf klasiklerinden iktibâs edilmiş, bu tercümelerin bir kısmı Hz. Şârih tarafından açıklayıcı ve örnek bir üslûbla yapılmıştır. Aktarılan hadîs-i şerîflerin büyük bir kısmı, müellifinin hadîs ilmindeki yetkinliğini gösterir bir şekilde İslâmî ilimlerin tümü açısından mûteber ve mütedâvil külliyatlardan alınmadır. Bunun dışındaki rivâyetler ise, başta İhyâ, Hilyetü’l-Evliyâ, Nevâdiru’l-Usûl olmak üzere tasavvufî muhîtin kendi mânâ dünyâsını yansıtan eserlerden istifâdeyle aktarılmıştır. Biz özellikle hadîslerin tahrîcine husûsî bir ehemmiyet atfettik. İlgili fihristlerden, bilgisayar programlarından ve internet üzerinden aramak sûretiyle elimizden geldiğince her hadîsin kaynaklarına erişmeye, eriştiğimiz kaynakları da bibliyografyada belirttiğimiz matbû nüshalardan doğrulayarak göstermeye gayret ettik. Hz. Şârih eserinde bazı nakil ve rivayetleri mânen aktarmakta veya metnini kendisi inşâ ederek vermektedir. Kaynaklarda birebir rastlanamayan bu gibi durumlarda, benzeri ifâdeler ve mânâlara işâret ettik.

 

Mevlevî kültürünün temel eserlerinden önemli bir eseri günümüz okuyucusuyla buluşturmak, bu alanda çalışmalar yapma gayretinde olan bir kimse olarak bize ancak vazîfemizi yapmış olmanın mutluluğunu verebilir. Bunu yaparken başarılı olabildiysek bahtiyâr oluruz. Hatâdan münezzeh sâdece Cenâb-ı Hak olduğuna göre, şüphesiz bizlerin de bu çalışmada hatâlarımız ve eksiklerimizin olacağı muhakkaktır. Bizim için bu hatâlar konusunda bizleri îkāz eden dostlarımız olacağı ümîdi mutluluk kaynağımız ve “silgimizin kalemimizden önce bitmemesi” temennîmiz olacaktır.

 

Doç. Dr. Sâfi Arpaguş

M.Ü. İlahiyat Fakültesi

Öğretim Üyesi

 

 

Diğer Kitap CD Tanıtımları
Şems-i Tebrizi'nin Öğretileri - Erkan Türkmen
Divan-ı Şems - Mevlana Celaleddin-i Rumi - Mithat Baharî Beytur
Sultan Veled'in Rubaileri - Prof. Dr. Veyis Değirmençay
İnsanlığın Piri Hz Mevlana -İrfan Güneşi Hz Şems - Mustafa Özdamar
Mesnevî Üzerine Araştırmalar - Dr. İsmail Güleç
Mesnevi'de Kur'an Yorumları - Hikmet Akdemir
MEVLÂNA VE MEVLEVİLİK KÜLTÜRÜ - Prof. Dr. Mehmet Demirci
Bir Muhammedi Aşık: Hz. Mevlâna - Ö. Tuğrul İnançer
FENA Mevlana’da Özgürlük - EKREM ÖZDEMİR
HAYÂLİ CİHAN DEĞER - ÖZCAN ERGİYDİREN
Belh'in Güvercinleri - Emin Işık
Mesnevî’nin Sırrı - Dr. Semih Ceyhan ve Mustafa Topatan
Mevlânâ’nın Kalbine Açılan Kapı - Bilal Kemikli
Hazreti Mevlânâ: Bir Muhammedî Âşık - Ö. Tuğrul İnançer
Nisabü'l Mevlevi - İsmail Ankaravi - Terceme Tahiru'l Mevlevi
Prof. Dr. Erkan TÜRKMEN - MEVLANA MESNEVİSİ’NİN EVRENSELLİĞİ
Mesnevi Hikâyelerinden Dersler - Prof. Dr. Mehmet Demirci
Mevlevîname: - Rıza DURU
MESNEVİ - Hazırlayanlar: Hicabi Kırlangıç - Derya Örs
MESNEVÎ TERCÜME VE ŞERHLERİ - İsmail Güleç
İntiha - Name- i Sultan Veled - Doç. Dr. Hülya Küçük
Mevlânâ Ve İslâm - Dr. Safi Arpaguş,
Şerh-i Mesnevi - Terceme ve Şerh: Tahirü'l Mevlevi
Rubâîler - Şefik Can
Tasavvufa Giriş - Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç
Aşkı Meşk Etmek - Emin Işık
Mevlana'ya Göre Manevi Gelişim - Osman Nuri Küçük
Yedi Meclis (Mecâlis-i Seb’a) - Çeviren: Hicabi Kırlangıç
Sultan Veled ve Maarif'i - Yrd. Doç. Dr. Hülya Küçük
MEVLEVİLİKTE MANEVİ EĞİTİM - Dr. Safi Arpaguş
SİPEHSÂLÂR RİSALESİ - Sipehsâlâr Feridun bin Ahmed
Mevleviyâne - şiir Güldestesi - Necip Fazıl Duru
İki Mevlevi (Yaman Dede - Remzi Dede) - Muhsin İlyas Subaşı
MESNEVİ-İ ŞERİF TERCEMESİ - Âmil Çelebioğlu
Mesnevi Şerhi - M. Fatih Çıtlak
Aşk Ummanı Mevlana - Ethem Cebecioğlu
Mevlevi Âyînleri - Hafız Ahmet Çalışır
1001 Beyit - Hüseyin Top
Kubbe-i Hadra'nın Gölgesinde - Prof. Dr. Emine Yeniterzi
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0332 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya