Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Gülbank

Duâ-gu duası

(Post Duası)

 

Bârekâllâh ve berekât-ı Kelâmullâhrâ.

Semâ'râ, safârâ, vefârâ, vecdü hâlât-ı merdân-ı Hudârâ.

Evvel azamet-i buzurgî-i Huda ve risâlât-ı rûh-ı pâk-i Hazret-i Habîbullâhrâ.

Ve Çhâr Yâr-ı güzîn-i bâ sâfa,

Ve Hazret-i İmâm Hasan-ı Alî ve Hazreti İmâm Huseyn-i Velî  eyimmeyi masumin ezvacı mutahhâra evlad-ı resul ve Şühedâ-yı deşt-i Kerbelârâ.

Ve evliyâ-yı agâh ve ârifân-ı billâh, alel husus

Hazret-i Sultânel-ûlemâ,  Seyyid Burhâneddîn-i Muhakkık-i Tirmizî, Kutbül-ârifîn, gavsül-vâsılîn Hazret-i Hudâvendgârrâ .

Ve Hazret-i Şeyh Şemseddin-i Tebrîzî ve Çelebi Husâmeddîn ve Şeyh Salâhaddîn-i Zer-kûb-ı Konevî,

Şeyh Kerîmüddîn, Sultân ibni Sultân Hazret-i Sultân Veled Efendi  ve Vâlide-i Sultânrâ.

Ve Hazret-i Ulu Arif Çelebi ve sair Çelebiyân-i Kiram, Zevi'l ihtiram meşayih-i hulefâ, dedegân, dervîşan, muhibban ve fukarâ-i mazi râ.

Ve selameti Çelebi efendi ve Dede efendi râ

Devam-ı ömr-ü devlet-i Cumhuriyeti Türkiye

ve selâmet-i reis-i devlet ve selâmet-i hükümet ve vükelây-ı millet râ.

Safâ-yı vakt-i dervîşân, hâzırân, gaaibân, dûstân, muhibbân râ,

ez şark-ı âlem tâ be gârb-ı âlem ervâh-ı güzeştegân-ı kâffe-i ehl-i imânrâ.

Ve rızâ-yı Hudârâ Fâtihatül Kitâb berhânîm azîzâ.

(içten Fatiha okunur)

 

"Azamet-i Hudârâ tekbîr:

Allâhu ekber Allâhu ekber, lâ ilahe illallâhu vallâhu ekber,

Allâhu ekber ve lillâhil hamd.

essalâtu vesselâmu aleyke yâ Rasulallâh,

essalâtu vesselâmu aleyke yâ Habîballâh,

essalâtu vesselâmu aleyke yâ nûre Arşillâh,

essalâtu vesselâmu aleyke yâ Seyyidel evveline vel âhırin

ve şefî'-al müznibîn ve selâmûn alel mürselîn

vel hamdü lillâhi rabbil-âlemînnn".

 

GÜLBANG

 

İnayet-i Yezdân, himmet-i merdân ber mâ hâzır nâzır bâd.

(Allah'ın yardımı ve erlerin himmeti üstümüzde hazır nazır olsun)

 

Vakt-i şerifler hayrola, Hayırlar fethola, Şerler defola

Kulüb-ı âşıkan güşâd ola. Demler, safâlar ziyâde ola,

Dem-i Hazret-i Mevlâna, sırr-ı cenâb-ı Şems-i Tebrizi ,

kerem-i İmâm-ı Ali Şefaâti Muhammed-i nebi

hu diyelim huuuuuu.

 

 TÜRKÇESİ

Cenab-ı Allah'ın ve mübarek sözünün bereketi için yüceler yücesi Rabb'ımızın büyüklüğü ve bağışlaması herkese olsun.

Özellikle peygamberlerin sultanı iyi insanların önderi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)in pak, temiz, aziz, latif, arı ve mukaddes, şerefli ruhu için.

(Sonra) seçilmiş Dört büyük halife (Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali Hazretleri) ruhları için.

Ali'nin oğlu İmam Hasan ve İmam Hüseyin, günahsız imamlar ve temiz eşleri, Allah Resülünün çocukları ve Kerbelâ Çölü'nün şehitleri için;

(Her şeyden) haberdâr olan evliyanın ve Allah velilerinin (ariflerinin) tamamı; ve özellikle Hazret-i Sultânü'l-Ulemâ ve Hazret-i Seyyid Burhânüddîn-i Muhakkık-ı Tirmizî, ariflerin kutbu (lideri, önderi), Allah'a ulaşmışların şeyhi Hazret-i Mevlâna (Hüdâvendigâr) için ve Hazret-i Şeyh Şemsüddîn-i Tebrizî (Tebrizli Şems) ve Konyalı Selâhaddîn-i Zerkûb, Şeyh Kerîmüddîn, Sultân oğlu Sultân Hazret-i Sultân Veled Efendi ve Sultân'ın annesi (Mü'mine Hatun: Mevlâna'nın annesi) için ve Hazret-i Ulu Arif Çelebi ve geçmişteki diğer saygın, asil Çelebiler, şeyhler, halifeler (Mevlevi temsilcileri) dedeler, dervişler, muhibler (Mevlâna ve Mevlevîlik'e sempati duyanlar) ve fakirler (Mevlevîlik'e hizmeti geçenler) için;

Hazret-i Çelebi Efendi (dönemin Çelebisi) ve Dede Efendinin (Semâdaki dede) selâmeti için ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin devamı ve selâmeti için Müslümanların selâmeti için. Ve bu dergâhın banisi (inşâ edeni)... Dedenin göç eden ruhu için;

Dervişlerin, burada bulunan ve bulunmayanların, Mevlevîlerin ve severlerinin vakitlerinin güzel olması için;

Doğudan Batıya kadar tüm dünyadaki iman sahiplerinin ruhlarının tamamı için;

Ve Allah rızası için Kitabın (Kur'ân-ı Kerîm'in) Fatiha'sını okuyalım ey dostlar!

Allah'ın yüceliği için Tekbir... Allâhu ekber Allâhu ekber, la ilahe illalâhu vallâhu ekber, Allâhu ekber ve lillâhil hamd. Assalâtu vesselâmu aleyke yâ Rasûlallâh, asselâtü ves-selâmü aleyke yâ Habiballâh, asselâtü vesselâmu aleyke yâ nûre Arşillâh, asselâtü vesselâmu aleyke yâ Seyyidel evveline vel âhirin ve şefi'-al müznibin ve selâmün alelmürselin vel hamdü lillâhi rabil-âlemin."

 

 

7.11.2009 tarihindeki Konya'da Mevlevi Mukabelesinde okunan Gülbang

 

 

Bârekâllâh ve berekât-ı Kelâmullâh râ.

Semâ' râ, safâ râ, vefâ râ,

vecdü hâlât-ı merdân-ı Hudâ râ.

Evvel azamet-i buzurgvâr-i Huda ve risâlât-ı rûh-ı pâk-i Hazret-i Muhammed Mustafa râ.

Ve Çhâr Yâr-ı güzîn-i  Hazret-i Habîbullâh râ.

ve Fâtımatüz-Zehrâ ve Hadîcetül-Kübrâ ve Âyişetüs Sıddıyka

ve Hazret-i İmâm Hasen-i Alî

ve Hazret-i İmâm Huseyn-i Velî

ve sâir eimme-i sâdât, zürriyât-ı mukaddese-i Rasûlullâh

ve Şühedâ-yi deşt-i Kerbelâ râ.

ve Aşere-i mübeşşere

ve Ezvâc-ı mutahhara

ve bâkıy ashab-u ansâr-ı izam, tabiîn, tebe'-i tabiîn râ.

 

Ve evliyâ-yı agâh ve ârifân-ı billâh, alel husus

Hazret-i Sultânel-ûlemâ, 

Ve  Hazret-i Seyyid Burhâneddîn-i Muhakkık-i Tirmizî,

Kutbül- aşıkîn, gavsül-vâsılîn, sultân-ül kümmelîn Hazret-i Hudâvendgâr râ.

Ve Hazret-i Şeyh Şemseddin-i Tebrîzî

ve Cenabı Husâmeddîn

ve Şeyh Salâhaddîn-i Zer-kûb-ı Konevî,

Ve Şeyh Kerîmüddîn,

Ve Sultân ibni Sultân Hazret-i Sultân Veled Efendi

ve Vâlide-i Sultân râ.

 

Ve Hazret-i Ulu Arif Çelebi ve sair Çelebiyân-i Kiram, Zevi'l ihtiram meşayih-i hulefâ, dedegân, dervîşan, muhibban ve fukarâ-i mazi râ.

Ve selâmet-i izzetlü, mehâbetlü, fazületlü Çelebi efendi ve Dede efendi râ

 

Devam-ı ömr-ü devlet-i Cumhuriyeti Türkiye ve selâmet-i reis-i devlet ve selâmet-i hükümet ve vükelây-ı millet râ.

ve selâmet-i huccac-ı beytullah râ.

ve güzeştegân-ı sâir turuk-ı aliyye râ.

 

Ve Safâ-yı vakt-i dervîşân, hâzırân, muhibbân, dûstân, azizân, aşıkân

Ve ez şark-ı âlem tâ be gârb-ı âlem ervâh-ı güzeştegân-ı Ve kâffe-i ehl-i imân râ. 

Ve rızâ-yı Hudâ râ Fâtihatül Kitâb râ berhânîm azîzâ.

 

Rûh-ı pür fütûh-ı Hazret-i Seyyidüs-sakaleyn râ salevât: Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.

 

Azamet-i Hudârâ tekbîr: Allâhu ekber Allâhu ekber Lâ ilahe illallâhu vallâhu ekber Allâhu ekber ve lillâhil hamd.

Assalâtu vesselâmu aleyke yâ Rasûlallâh, assalâtu vesselâmu aleyke yâ Habîballâh, assalâtu vesselâmu aleyke yâ nûre arşillâh, assalâtu vesselâmu aleyke yâ seyyidel-evvelîne vel âhırın ve şefî'-al-müznibîn ve selâmün alel-mürselîn, velhamdulillahi rabbil-âlemînnnn

 

 

Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0380 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya