Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Seyyid Burhaneddin
Bahâeddin Veled
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Sesli Kitaplar
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Keşkül Dergisi
Linkler
KONYA
Dinletiler 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim


Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Kitap CD Tanıtımı

SİPEHSÂLÂR RİSALESİ

Sipehsâlâr Feridun bin Ahmed

Hazreti Mevlana’yı hakkındaki en sağlam kaynak eser olan “Sipehsâlar Risalesi”nin aslı Farsça ’dır. Bunun doksan iki sene önce yapılmış Osmanlıca tercümesini sadeleştirerek sunuyoruz.

HAZRETİ MEVLÂNA ve YAKINLARI

MEŞHUR SİPEHSÂLÂR RİSALESİ

Sipehsâlâr Feridun bin Ahmed

Çeviren / Ahmed Avni Konuk

Yayına hazırlayan / Tahir Galip Seratlı

RUMÎ YAYINLARI

SUNUŞ

 

Hazreti Mevlana’yı hakkındaki en sağlam kaynak eser olan “Sipehsâlar Risalesi”nin aslı Farsça ’dır. Bunun doksan iki sene önce yapılmış Osmanlıca tercümesini sadeleştirerek sunuyoruz.

Selçuklu ordusunda komutan olduğundan ‘sipehsâlar’ yani kumandan namıyla tanınmış olan Ahmet oğlu Feridun, (Ö:1312) Hazreti Mevlânâ’ya 40 yıl müritlik yapmış, şeyhinden gördüklerini, ve işitip öğrendiklerini “Risale-i Sipehsâlar be-Menakib-i Hudavendigâr” adlı Farsça kitabında toplamıştı. Bu eser 1319 (1901)’de Cawnpore’da ve 1325 (1947)’de Tahran’da basılmıştır.

Âlim ve ârif bir kimse olan yazarın edebi bir üslupta yazmış olduğu bu çok meşhur ve pek önemli kaynak eser; Ahmet Avni Konuk tarafından 1331 (1912) yılında Osmanlıca’ya çevrilip bastırılmıştı. Bu tercümeyi esas alıp bugünkü yazıya ve dile aktardık, bu arada Midhat Hüsami’nin aynı yılda basılmış olan tercümesinden de faydalandık.

Bu iki çevirinin de, eserin aslına sadık kalma endişesinden ve eserin edebi güzelliklerini yansıtma gayretinden, hatta okuyucuların Farsça bilgisini ilerletme isteğinden kaynaklanan son derece ağır bir dili vardır. Biz de sadeleştirirken aslına bağlı kalmaya özen gösterdik, konunun özelliği yüzünden aşırıya kaçmadık. Ancak bazı edebî süslemelerde, mesela şeyhlerin unvanlarında, akıcılığı bozmamak için bazı kısaltmalar yaptık. Eserde büyük şeyhlerden bahsedilirken çoğul kipi kullanılmış; ifadede karışıklık olmaması için çoğu yerde tekil kullanmayı tercih ettik.

Eserde geçen şiirlerin birkaçı Arapça, ekserisi Farsça’dır. Ahmet Avni, eserdeki şiirleri yine manzum olarak tercüme etmiş. Anlaşılması zor ve edebi değeri düşük olduğundan aynen vermeyi gereksiz bularak; bunların çoğunu sadeleştirip nesir olarak verdik. Kitapta geçen ayetlerin mealini, sure ve ayet numaralarını dipnotta gösterdik, tasavvuf terimlerini kitabın sonundaki lügatçede açıkladık.

Eserde Hazreti Mevlana’nın nesli ve babası Sultan’ül Ülema Bahaeddin Veled hakkında bilgiler verilmekte, Hazreti Pir’in hocası, yolu, hususiyet ve kerametleri anlatılmaktadır. Halifeleri ve Şemseddin Tebrizi hakkında da bilgiler içeren eserde; keramet, sema’, aşk, vecd, tevhid, ittihad, havf, reca vb. tasavvufun ince meseleleri de açıklanmaktadır.

Altının kıymetini sarrafın bildiği gibi; bu eserin değerini de Mevlana aşıkları takdir edecektir.

 

Tahir Galip Seratlı

İÇİNDEKİLER
HAZRETİ MEVLÂNÂ ve YAKINLARI
MEŞHUR SİPEHSÂLÂR RİSALESİ
HAZRETİ MEVLÂNÂ ve YAKINLARI
MEŞHUR SİPEHSÂLÂR RİSALESİ
SUNUŞ
ÖNSÖZ
MEVLANA HAZRETLERİNİN BABASI
SULTAN’ÜL ÜLEMA BAHAEDDİN VELED HAZRETLERİ’NİN TARİKAT SİLSİLESİ
SULTAN’ÜL ÜLEMA BAHAEDDİN VELED HAZRETLERİ’NİN MAKAMLARI

HAZRETİ MEVLÂNÂ’NIN DOĞUMLARI
HIRKA İSNADLARI VE SOHBETLERİ
HAZRETİ PİR EFENDİMİZ’İN ÖZELLİKLERİ
HAZRETİ PİR’İN MÜCAHEDE VE RİYAZETLERİ
ORUÇ MÜCAHEDELERİ VE AÇLIKLARI
HAZRETİ PİR’İN NAMAZLARI

TAKVA VE VERA’LARI
CEZBE VE AŞK
SEKR VE İSTİĞRAKLARI
EVLİYANIN HAVF VE HAŞYETLERİ
RECA
GÖNÜLLERİN GİZLİ SIRLARINI BİLMELERİ
KUTUPLARIN TEVHİD VE İTTİHADI
SEMA’LARI
ŞİİR SÖYLEMELERİNİN SEBEBİ
SÜLÛKUN SONU KEMAL
KERAMET VE MUCİZE NEDİR
MENKIBELERİ

VEFATLARI
DOSTLARI VE HALİFELERİ
SEYYİD BURHANEDDİN TİRMİZİ HAZRETLERİ
ŞEMSEDDİN TEBRİZİ HAZRETLERİ
ŞEYH SALAHADDİN ZERKUB KONEVİ
HÜSAMEDDİN ÇELEBİ
SULTAN VELED HAZRETLERİ
ÂRİF ÇELEBİ
ŞEMSEDDİN ÂBİD ÇELEBİ
HAZRETİ HUDAVENDİGÂRIN MÜRİDLERİ
DERVİŞANE BİR HASBİHAL

LÜGATÇE

 

 

 

Diğer Kitap CD Tanıtımları
Tasavvufa Giriş - Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç
MEVLEVİLİKTE MANEVİ EĞİTİM - Dr. Safi Arpaguş
Bati Düsüncesi ve Mevlana - Prof. Dr. İsmail Yakıt
Kubbe-i Hadra'nın Gölgesinde - Prof. Dr. Emine Yeniterzi
Mevleviyâne - şiir Güldestesi - Necip Fazıl Duru
1001 Beyit - Hüseyin Top
Aşkı Meşk Etmek - Emin Işık
Rubâîler - Şefik Can
Sultan Veled ve Maarif'i - Yrd. Doç. Dr. Hülya Küçük
Mevlânâ’nın Kalbine Açılan Kapı - Bilal Kemikli
Mevlevîname: - Rıza DURU
Gönül Dünyâmızı Aydınlatanlar - Prof. Dr. Mehmet Demirci
Şems-i Tebrizi'nin Öğretileri - Erkan Türkmen
Divan-ı Şems - Mevlana Celaleddin-i Rumi - Mithat Baharî Beytur
Sultan Veled'in Rubaileri - Prof. Dr. Veyis Değirmençay
İnsanlığın Piri Hz Mevlana -İrfan Güneşi Hz Şems - Mustafa Özdamar
Mesnevî Üzerine Araştırmalar - Dr. İsmail Güleç
Mesnevi'de Kur'an Yorumları - Hikmet Akdemir
MİNHÂCU’L-FUKARA - Doç. Dr. Safi Arpaguş
MEVLÂNA VE MEVLEVİLİK KÜLTÜRÜ - Prof. Dr. Mehmet Demirci
Bir Muhammedi Aşık: Hz. Mevlâna - Ö. Tuğrul İnançer
FENA Mevlana’da Özgürlük - EKREM ÖZDEMİR
HAYÂLİ CİHAN DEĞER - ÖZCAN ERGİYDİREN
Belh'in Güvercinleri - Emin Işık
Mesnevî’nin Sırrı - Dr. Semih Ceyhan ve Mustafa Topatan
Hazreti Mevlânâ: Bir Muhammedî Âşık - Ö. Tuğrul İnançer
Nisabü'l Mevlevi - İsmail Ankaravi - Terceme Tahiru'l Mevlevi
Prof. Dr. Erkan TÜRKMEN - MEVLANA MESNEVİSİ’NİN EVRENSELLİĞİ
Mesnevi Hikâyelerinden Dersler - Prof. Dr. Mehmet Demirci
MESNEVİ - Hazırlayanlar: Hicabi Kırlangıç - Derya Örs
MESNEVÎ TERCÜME VE ŞERHLERİ - İsmail Güleç
İntiha - Name- i Sultan Veled - Doç. Dr. Hülya Küçük
Mevlânâ Ve İslâm - Dr. Safi Arpaguş,
Şerh-i Mesnevi - Terceme ve Şerh: Tahirü'l Mevlevi
Mevlana'ya Göre Manevi Gelişim - Osman Nuri Küçük
Yedi Meclis (Mecâlis-i Seb’a) - Çeviren: Hicabi Kırlangıç
İki Mevlevi (Yaman Dede - Remzi Dede) - Muhsin İlyas Subaşı
MESNEVİ-İ ŞERİF TERCEMESİ - Âmil Çelebioğlu
Mesnevi Şerhi - M. Fatih Çıtlak
Kanaatkâr olmadan inci sahibi
İsmail Güleç
GÖNLE DÜŞEN MİSAFİRLER
M. Faik Özdengül
Mevlana ve Walt Whitman
Misafir Yazar
ATEŞİN MÜREKKEBİ
Muhsin İlyas Subaşı
ALLAH AŞKI VE KULLUK BİLİNCİ
Yakup Şafak
İNSANIN YARATILIŞ GÂYESİ
İbrahim Emiroğlu
Tasavvuf Hakkında...
Mahmut Erol Kılıç
Tasavvuf Vaktidir
Cuma Mektupları
Tarikatın Ne Olduğunu Biliyor Muyuz?
Editör'ün Seçimi
Mevlevî
Mehmet Demirci
MEVLÂNÂ’NIN MESNEVİDEKİ AMACI
Nuri Şimşekler
Hz. Mevlânâ’dan Nasîhatler
A.Selâhaddin Çelebi
MESNEVÎ'DE OLGUN İNSAN
Adnan K.İsmailoğlu
SEMA ADABI
Ö. Tugrul İnançer
SABIRDAKİ ESRARLI GÜZELLİK
H. Nur Artıran
Mesnevi Dersleri Aramak
M. Sait Karaçorlu
Er-Rahman Er Rahim
Cemalnur Sargut
Din Yolu Hikmet Yoludur
Emin Işık
Semâ'daki Sırlar
Sezai Küçük
HZ. PEYGAMBER’İN DAVRANIŞLARI
İsmail Yakıt

Asitâne Mevlevi Kültür Dergisi

Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0330 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya